OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/159/2004

Uchwała nrXX/159/2004

Numer uchwały: 2004/20/159
Numer sesji: 20
Rok: 2004Uchwała Nr XX/ 159 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2005 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz.. 1806 ) oraz art. 110, 116 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2005 rok w wysokości:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.902.050,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały, w tym:
a / dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.128.860,- zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3,
b / dochody wypracowane z tytułu wykonywania zadań zleconych 18.000,- złotych,
załącznik nr 3.
c / dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 3.600,-złotych,
załącznik nr 4.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.761.170,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały, w tym:
a/ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.128.860,- zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3,
b/ wydatki z zakresu zadania realizowanego na podstawie porozumienia 3.600,- złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
c/ rezerwa ogólna 72.739,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami ( łącznie z paragrafami 4010, 6050 ) w ramach działu.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwotach:

 1. Przychody 25.000,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 2. Wydatki 25.000,-złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.


§ 4

Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowice na częściowe dofinansowanie pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dominicach w kwocie 19.980,- złotych, załącznik nr 6 do uchwały.
§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury 555.500,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,- złotych i wydatków na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 950.000,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 8

 1. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny dotyczący modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, załącznik nr 10,

 2. Odstępuje się od realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy sali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach.


§ 9

Nadwyżkę dochodów w kwocie 140.880,- złotych planuje się przeznaczyć na spłatę pozostałej raty pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Poznaniu, załącznik nr 11.

§ 10

Określa się kwotę 500.000,- złotych, do której wójt gminy może zaciągnąć kredyt na pokrycie ewentualnego występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 12

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XX/ 159 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku


Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005


I Dochody 3.600,-

801 Oświata i wychowanie 3.600,-
80104 Przedszkola 3.600,


§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego. 3.600,-


II Wydatki 3.600,-


801 Oświata i wychowanie 3.600,-
80104 Przedszkola 3.600,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.620,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 580,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 240,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360,-
§ 4300 Zakup pozostałych usług 320,-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 330,-


Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XX/ 159 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku


Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2005


I Stan środków obrotowych na początku roku 500,-

II Przychody ( opłaty, kary, środki z województwa) 25.000,-

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.000,-
0690 Wpływy z różnych opłat 25.000,-

III Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska) 25.000,-

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.000,-
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 25.000,-

IV Stan środków na koniec roku 500,-


Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XX/ 159 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Plan przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy we Włoszakowicach
na rok 2005


I Przychody 234.580,-

630 Turystyka 234.580,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 234.580,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 73.500,-
0830 Wpływy z usług 141.000,-
0920 Pozostałe odsetki 100,-
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 19.980,-

II Wydatki 232.500,-

630 Turystyka 232.500,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 232.500,-
3020 Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.800,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16.300,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.400,-
4220 Zakup środków żywności 5.000,-
4260 Zakup energii i wody 14.500,-
4270 Zakup usług remontowych 41.800,-
4300 Zakup usług pozostałych 12.500,-
4410 Podróże służbowe krajowe 3.400,-
4430 Różne opłaty i składki 1.600,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,-

III Podatek dochodowy od osób prawnych 400,-
IV Zysk (strata) 1.680,-
V Wpłata do budżetu z zysku gospodarstwa 840,-
VI Zwiększenie środków obrotowych 840,-
VII Stan środków obrotowych na koniec roku 0,-


Załącznik nr 7 do Uchwały nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 rokuDotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice  dla instytucji kultury w roku 2005.


I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 383.400,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 383.400,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 383.400,-
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 383.400,-


II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 172.100,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172.100,-
92116 Biblioteki 172.100,-
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 172.100,-O G Ó Ł E M 555.500,- zł


Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XX/ 159 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku


Środki uzyskane z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykorzystanie w roku 2005


I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- zł
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 125.000,-
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 125.000,-
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,-

II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 125.000,- zł

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

851 Ochrona zdrowia 110.900,-
85153 Zwalczanie narkomanii 100,-
4300 Zakup usług pozostałych 100,-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.800,-
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.500,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62.700,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.500,-
4300 Zakup usług pozostałych 20.000,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.100,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.100,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14.100,-Załącznik nr 9 do Uchwały nr XX/ 159 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku


Wydatki inwestycyjne w roku 2005

Plan

I Modernizacja stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym
wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 950.000,- zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 950.000,-

01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 950.000,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950.000,-


Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XX/ 159 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 rokuWieloletni program inwestycyjny


Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim, budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo oraz modernizację stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym

wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami.

 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności odpowiedniej ilości wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2005.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 1.683.633,- złote.


 1. Wydatki do poniesienia
  - w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone
  przez gminę 22.310,- złotych.
  - w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
  zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
  SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
  - w roku 2004 ogółem wyniosą 286.003,-złote, w tym środki
  zabezpieczone przez gminę 149.248,- złotych, przyznane z
  SAPARD-u 136.755,- złotych (Sapard II ).
 • w roku 2005 ogółem wyniosą 950.000,- złotych, całość zabezpieczona przez Gminę.
  Załącznik nr 11 do
  Uchwały nr XX /159 / 2004
  Rady Gminy Włoszakowice
  z dnia 30 grudnia 2004 roku


  Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2005

  I Rozchody 140.880,-

  992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 140.880,-


  Uzasadnienie:

  Uchwała budżetowa, w stosunku do przedłożonego projektu, zawiera następujące zmiany:

 1. Zmieniły się kwoty w poszczególnych paragrafach działu 801 Oświata i wychowanie w związku z przesunięciami wynikającymi z planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach oraz Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych.

 2. Zmieniła się kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w związku z powierzeniem mu dodatkowych zadań będących dotychczas w gestii urzędu gminy.

 3. W związku z powyższym zmieniono załącznik nr 8, wprowadzając do wydatkowania przez GOK środkiuzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z przejęciem zadania z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 4. Zmieniono w załączniku nr 2 oznaczenie paragrafu 3020 na zgodne z określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 5. Zmieniono brzmienie § 5 oraz załącznika nr 7, wyłączając dotację podmiotową dla Towarzystwa Muzycznego, jako jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych i podlegającej odrębnej procedurze przyznawania dotacji.

 6. Wprowadzono dodatkowy paragraf i załącznik dotyczący pozostałej do spłaty pożyczki pobranej z WFOŚiGW, której termin spłaty przypada w marcu, a Gmina stara się o jej umorzenie, umniejszając jednocześnie rezerwę i wydatki na utrzymanie urzędu. Nie planuje się natomiast do spłaty odsetek od tej kwoty, ponieważ w związku z prowadzoną procedurą umorzeniową odsetki spłacono w całości w roku bieżącym.

 7. W rozdziale 85154 z kwoty ujętej w paragrafie „Pozostałe usługi” część dotyczącą umów zleceń wyodrębniono w wprowadzonym od roku 2005 paragrafie „Wynagrodzenia bezosobowe”.

 8. Zmieniono załącznik nr 10, uaktualniając wieloletni program inwestycyjny dotyczący Modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej według zmiany budżetu 2004 wprowadzonej w listopadzie, po przedłożeniu projektu budżetu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06