OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/120/2004

Uchwała nrXIV/120/2004

Numer uchwały: 2004/14/120
Numer sesji: 14
Rok: 2004

UntitledU C H W A Ł A NR XIV/120/2004
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 marca 2004r

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Nr 122 poz.1143 z 2003r / uchwala ,
co następuje :


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2004r na terenie gminy Włoszakowice w kształcie i o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/38/20023 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 04 marca 2003 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy (-) Irena Przezbór

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/120/2004
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy
Włoszakowice .GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004


ROZDZIAŁ I


Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości
jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia materialnej pomyślności ludzi ,
krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi,
a także łagodzenie jego skutków społecznych .

  1. Realizacja powyższego nastąpi poprzez :

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania
wywiadów środowiskowych , podejmowanie czynności zmierzających do objęcia
leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży ze środowisk
zagrożonych , możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania własne.

  1. zajęcia komputerowe w szkołach ,

  2. zajęcia wyrównawcze w szkołach ,

- zajęcia sportowo-turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy
3. Dofinansowanie letnich i zimowych obozów /kolonii z programem profilaktyczno-
terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania , pomocy
psychospołecznej i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie :
- współdziałanie z Posterunkiem Policji, Ośrodkami Zdrowia, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i Zespołami Szkół,
- organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- kierowanie na badania przez biegłego psychologa,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla
Osób z Problemami Alkoholowymi,
- finansowanie obozów i kolonii z programem terapeutycznym,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym .
5. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy
sposób spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie rozrywkowych,
bezalkoholowych imprez.


ROZDZIAŁ II

    1. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW

GMINNEJ KOMISJI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI.


1. Dla osób wchodzących w skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % najniższego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka komisji na
posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06