OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/103/2004

Uchwała nrXIII/103/2004

Numer uchwały: 2004/13/103
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Untitled


UCHWAŁA NR XIII/103/2004

  1. Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 26 lutego 2004 roku.
w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia protestów wniesionych do projektu planu pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice dotycząca terenu położonego we Włoszakowicach (Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:
§ 1
1. Częściowo uwzględnia się, a częściowo odrzuca protest pani B. D.- P. zam. w Lasocicach dot. działki budowlanej oznaczonej w projekcie planu nr 1 (nr ewid. 642/2).
2. Uwzględnia się zmianę zapisu ustaleń projektu planu z terenów ozn. MN na tereny oznaczone ZR/MN, jak w uchwale nr XXII/242/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27.12.2001 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmiany do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Włoszakowice.
3. Nie uwzględnia się istnienia działek gruntu nr 642/1 i 642/2 jako odrębnych nieruchomości; ww. działki stanowią w projekcie planu jedną działkę budowlaną ozn. nr 1.
§ 2

  1. Częściowo uwzględnia się, a częściowo odrzuca protest państwa J. i H. S. zam. we Wrocławiu dot. działki budowlanej oznaczonej w projekcie planu nr 7 (nr ewid. 642/8).

  2. Uwzględnia się lokalizację budynku wolnostojącego zamiast budynku bliźniaczego.

3. Nie uwzględnia się lokalizacji budynku, o którym mowa w ust. 2, o konstrukcji drewnianej; budynek musi mieć ściany murowane i pokrycie dachowe z materiałów niepalnych, a szerokość jego od frontu nie może być większa niż 7,0 m.
§ 3
Uwzględnia się protest państwa S. i E. Sz. zam. w Lesznie dot. działki budowlanej oznaczonej w projekcie planu nr 17 (nr ewid. 641/9). Poszerzenie drogi wewnętrznej, oznaczonej w projekcie planu symbolem 3K, dokonane będzie kosztem części gruntu z działek po obu stronach drogi (po 1,0 m. z każdej strony).
§ 4
Uwzględnia się protest pani M. K. zam. w Lesznie dot. działki budowlanej oznaczonej w projekcie planu nr 19 (nr ewid. 641/7). Poszerzenie drogi wewnętrznej, oznaczonej w projekcie planu symbolem 3K, dokonane będzie kosztem części gruntu z działek po obu stronach drogi (po 1,0 m. z każdej strony).
§ 5
Uwzględnia się protest państwa A. i E. K. zam. w Lesznie dot. działki budowlanej oznaczonej w projekcie planu nr 20 (nr ewid. 641/13). Uwzględnia się:
1) wnioskowaną zmianę zapisu ustaleń planu dot. terenów ozn. MN na tereny oznaczone ZR/MN, jak w uchwale nr XXII/242/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27.12.2001 roku w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmiany do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Włoszakowice,
2) lokalizację budynku bliźniaczego na działkach oznaczonych w projekcie planu nr 20 (nr ewid. 641/13) i 21 (nr ewid. 641/14), po spełnieniu warunków określonych w projekcie planu.
§ 6
Nie uwzględnia się protestu państwa Z. i D. G. zam. w Lesznie oraz państwa J. i L. M. zam. w Dąbczu dot. działek o nr ewid. 641/24 i 641/25. Na ww. działkach (stanowiących łąki) nie przewiduje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Łąkę, będącą strefą ochronną wokół jeziora Dominickiego, należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 7
Nie uwzględnia się protestu pana W. P. C. zam. we Wrocławiu dot. działki o nr ewid. 641/21. Na ww. działce (stanowiącej łąkę) nie przewiduje się lokalizacji działek rekreacyjnych. Łąkę, będącą strefą ochronną wokół jeziora Dominickiego, należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 8
Nie uwzględnia się protestu państwa J. i M. J. zam. w Lesznie dot. działki o nr ewid. 642/15 Na ww. działce (stanowiącej łąkę) nie przewiduje się lokalizacji zabudowy rekreacyjno- letniskowej. Łąkę, będącą strefą ochronną wokół jeziora Dominickiego, należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 9
Uwzględnia się protest Polskiego Związku Rybackiego Zakładu Rybacko- Wędkarskiego w Poznaniu dot. całość terenu w granicy opracowania planu. W projekcie planu określa się warunki przystosowania gruntu pod zabudowę i ustalenia dot. ochrony gruntów przyjeziornych przed odpadami.
§ 10
Integralną częścią uchwały jest projekt rysunku planu w skali 1: 2000, na którym oznaczono działki osób wymienionych w § 1 do 8.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Przygotował: mgr. inż. arch. Błażej Mulczyński
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06