OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Protokół Nr XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Numer dokumentu: XXXI
Rok: 2013

P r o t o k ó ł Nr XXXI/2013
--------------------------------------------

z XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice w godzinach od 10.00 do 14.30.

Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Przyjęty porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
5. Zmiana budżetu Gminy na 2013 r.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
9. Załatwienie skargi na bezczynność Wójta Gminy.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

W związku z przybyciem na sesję radnej Krystyny John w dalszym ciągu sesji uczestniczyło 14 radnych.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji w związku z nieobecnością Wójta złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXX Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John – wnioskowała o naprawę oświetlenia ulicznego w Krzycku Wielkim (lampy zapalają się i gasną na ul. Prymasa A. Krzyckiego) - załącznik nr 2 do protokołu.
Radna Irena Przezbór – poinformowała o bałaganie na drodze przy ul. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach w pobliżu przejazdu kolejowego oraz o parkowaniu pojazdów na wjeździe na tę drogę.

Ad 4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
W związku z planowaną zmianą WPF na lata 2013-2023 Skarbnik Gminy przedstawiła, czynniki, które mają wpływ na powyższą zmianę. Radni uwag nie wnieśli. Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/248/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad 5. Zmiana budżetu Gminy na 2013 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała o planowanych zmianach budżetu Gminy na 2013 r., które wynikają m.in. ze zmniejszenia planowanych do uzyskania dochodów na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami o 11.791,00 zł
oraz urealnienia wydatków na:
modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami umniejszając środki o 29.006,00 zł,
dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, umniejszając środki o 17.285,00 zł,
działalność ZDG, umniejszając środki o 125.500,00 zł,
działalność Urzędu Gminy, umniejszając środki o 490.000,00 zł,
w związku z odstąpieniem od realizacji niektórych zadań oraz oszczędnym sposobem wydatkowania środków.
Skarbnik Gminy poinformowała również, że wprowadzone zmiany wpłyną na wzrost nadwyżki budżetowej o 650.000,00 zł, czego efektem będzie zmniejszenie o taką samą kwotę planowanego do pobrania kredytu.
Do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/249/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice (załącznik nr 5 do protokołu). Projekt WPF został zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie dotyczyło:
- zbędnego przywołania w podstawie prawnej projektu uchwały niektórych artykułów ustawy o finansach publicznych;
- błędnego zakwalifikowania zadania do zadań „wieloletnich kontynuowanych” zamiast do „nowych wydatków inwestycyjnych”;
- ujednolicenia kwoty pochodzącej z podatków i opłat lokalnych podanej w WPF z kwotą podaną w projekcie budżetu gminy.
Skarbnik Gminy Maria Rolka udzieliła wyjaśnień stwierdzając m.in., że uchybienia wskazane w opinii zostały usunięte informując jednocześnie, że do zadań wieloletnich kontynuowanych zaliczone były prace w parku. Zgodnie jednak z wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zaliczono je do nowych wydatków inwestycyjnych.
Do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/250/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2014 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2014 r. (załącznik nr 7 do protokołu). Projekt budżetu Gminy na 2014 r. został zaopiniowany pozytywnie z uwagami.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że w przedkładanym Radzie Gminy budżecie na 2014 r. uwzględniono uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. M.in. poinformowała, że zwiększono kwotę rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego celem spełnienia wymogu, aby wynosiła ona co najmniej 0,5% od wielkości wskazanych w ustawie.
Radny Ryszard Lipowy poinformował, że poważnej awarii uległ samochód strażacki w Bukówcu
Górnym i zachodzi pilna potrzeba jego wymiany. Jednostka OSP w Bukówcu Górnym pozyskuje środki od sponsorów, jednak część środków będzie musiała zostać pokryta ze środków inwestycyjnych budżetu Gminy (rozdział ochotnicze straże pożarne – co wyjaśniła Skarbnik Gminy).
Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2014 r. nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/251/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.


Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
W związku z koniecznością opuszczenia obrad przez radnego Aleksego Zarembę przewodnicząca stwierdziła, że dalszy ciąg sesji będzie odbywać się przy udziale 13 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że właściciele działki nr 95/9 o powierzchni 8 m2 stanowiącej część ul. Leśnej we Włoszakowicach wystąpili z wnioskiem o jej zbycie na rzecz Gminy.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła nabyć ww. nieruchomość z przeznaczeniem pod drogę. Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/252/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad 9. Załatwienie skargi na bezczynność Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dnia 6 grudnia 2013 r. na XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice p. J.M. złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice.
Bezczynność Wójta dotyczyła niezałatwienia skargi z dnia 19 czerwca 2013 r. skierowanej do Wójta.
Przewodnicząca poinformowała, że z wyjaśnień i dokumentów złożonych Radzie Gminy Włoszakowice wynika, że w związku ze skargą z dnia 19 czerwca 2013 r. zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające, polegające na wezwaniu wnoszącego skargę do jednoznacznego sprecyzowania, czy skarga dotyczy Wójta, czy pracowników Urzędu Gminy oraz przedłożenia kopii pisma, które kierowane było do Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca wyjaśniła, że wezwanie odbyło się na zasadach przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - § 8 ust. 2.
Odpowiedzi na wezwanie udzielono i załączono kopię pisma „do przewodniczącej”.
Z analizy kopii pisma wynikało, że było ono kierowane do Wójta, co również sugerowała jego treść, natomiast nie można było stwierdzić, że było to pismo do Przewodniczącej.
Czynności powyższe przeprowadzono w okresie od 19 czerwca 2013 r. do 18 lipca 2013 r. zgodnie z art. 237 § 1 kpa.
Niezależnie od powyższego Wójt przekazał radnym do zapoznania się sporne pismo.
O sposobie załatwienia skargi wnoszący skargę został powiadomiony pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. zgodnie z art. 237 § 3 kpa.
W związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że skarga na bezczynność Wójta nie zasługuje na uwzględnienie i należy ją uznać za bezzasadną.
Radni innych uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 3 głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr XXXI/253/2013
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.


Ad 10. 11. Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.
Radni w dyskusji poruszyli sprawę utrudnionego kontaktu z policją i coraz częstszych przypadków włamań do mieszkań na terenie Gminy. Innych głosów radnych nie było.
W związku z uwagami, że na wolne głosy i wnioski czeka uczestnicząca w sesji publiczność, przewodnicząca korzystając ze swoich uprawnień postanowiła udzielić jej głosu.
Pan J.M. złożył do Rady Gminy Włoszakowice:
- skargę na działalność Wójta Gminy Włoszakowice dotyczącą zaginięcia korespondencji pocztowej nadanej 17 maja 2012 roku, doręczonej do Urzędu Gminy Włoszakowice 18 maja 2012 roku, adresowanej na „Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice” oraz braku odpowiedzi na punkt 24 zawarty w zaginionym piśmie;
- skargę na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice w związku z brakiem odpowiedzi na pismo nadane do Wójta Gminy Włoszakowice dnia 17 maja 2012 roku;
- wniosek o powołanie komisji do sprawdzenia „ (…) czy działalność Wójta Gminy Włoszakowice nie doprowadziła do tego, że przypadki zaginięcia korespondencji są w naszym urzędzie gminy rzeczą powszechną. (...)”.
Pan Z.D. złożył do Rady Gminy Włoszakowice wniosek w formie pytań. W związku z dużą ilością pytań i różnorodnością poruszanych w nich zagadnień wniosek stanowi - załącznik nr 11 do protokołu.
Następnie wywiązała się polemika pomiędzy p. J.M., p. Z.D., p. K.D., radnymi i pracownikami Urzędu dotycząca sposobu załatwienia skargi przez Radę Gminy, środków na zabezpieczenie pałacu w Zbarzewie i jego remont, niezałatwiania przez Wójta kierowanych do niego wniosków, spotkań wyborców z radnymi itp.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór w związku z wypowiedziami p. K.D. poprosiła o wystąpienia na piśmie. Do dnia sporządzenia powyższego protokółu ww. nie dostarczyła swojego wystąpienia.


Ad 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXXI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06