OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/104/2004

Uchwała nrXIII/104/2004

Numer uchwały: 2004/13/104
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Untitled

Uchwała Nr XIII / 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice na 2004 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) oraz art. 110, 116 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1611 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2004 rok w wysokości:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.430.044,- złote, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały, w tym:
a / dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 278.804,- zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3,
b / dochody wypracowane z tytułu wykonywania zadań zleconych 18.000,- złotych, zgodnie z
załącznikiem nr 3.
c / dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 11.000,-złotych, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.913.690,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały, w tym:
a/ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 278.804,- zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3,
b/ wydatki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 11.000,-złotych, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
c/ wydatki na obsługę długu publicznego 67.800,-złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
d/ rezerwa ogólna 93.062,- złote, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z kredytu oraz z pożyczki zaciągniętej z WFOŚIGW
w Poznaniu, załącznik nr 5.
§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami
i paragrafami ( łącznie z paragrafami 4010,4110, 4120, 6050 ) w ramach działu.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwotach:

 1. Przychody 39.000,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 2. Wydatki 39.000,-złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.


§ 5
Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy
Urzędzie Gminy Włoszakowice na częściowe dofinansowanie do utrzymania porządku w Boszkowie
w kwocie 17.222,- złote, załącznik nr 7 do uchwały.
§ 6

Ustala się dotację podmiotową dla Towarzystwa Muzycznego we Włoszakowicach w wysokości 30.000,-złotych, do Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 282.900,- złote oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 159.100,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7
Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,- złotych i wydatków na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8
Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.731.322,- złote, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 9

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące:

 1. III etapu budowy kanalizacji sanitarnej, załącznik nr 11,

 2. modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, załącznik nr 12,

 3. budowy hali sportowej dla ZSO, załącznik nr 13.


§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego „Drogi Gminne” w wysokości 2.000,- złotych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały oraz środka specjalnego „ Kolonie i obozy” w wysokości 14.000,-złotych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 11

Określa się kwotę 500.000,- złotych, do której wójt gminy może zaciągnąć kredyt na pokrycie
ewentualnego występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy wynikających z tytułu spłaty odsetek od pobranego kredytu i pożyczki w kwocie 67.800,- złotych oraz do zaciągnięcia długu do kwoty 1.483.646,- złotych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 14

Uchwała budżetowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Uchwałę przygotowała Przewodniczący Rady Gminy
Maria Rolka

Irena Przezbór

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XIII/ 104 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku
Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2004
I Dochody

801 Oświata i wychowanie 11.000,-
80104 Przedszkola 11.000,


§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego. 11.000,-II Wydatki


801 Oświata i wychowanie 11.000,-
80104 Przedszkola 11.000,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.200,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 584,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.800,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług 1.200,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 716,00


Środki i finansowanie dotyczą uczęszczania do oddziału “zero” w Krzycku Wielkim ( gmina Włoszakowice ) dzieci z Krzycka Małego ( gmina Święciechowa ).


Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XIII / 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku
Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2004I Przychody 1.483.646,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.483.646,-
na rynku krajowymŹródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytu i pożyczki. Na dzień dzisiejszy gmina posiada promesę na pożyczkę z WFOŚIGW w kwocie 820.000,- złotych.


Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XIII / 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku.


Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
na rok 2004 w złotych


I Stan środków obrotowych na początku roku 7.000,-

II Przychody ( opłaty, kary, środki z województwa,) 32.000,-

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32.000,-
0690 Wpływy z różnych opłat 32.000,-

Przychody ogółem 39.000,-

III Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska) 37.000,-

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 37.000,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.500,-
4300 Zakup usług pozostałych 23.500,-

IV Stan środków na koniec roku 2.000,-
Rozchody ogółem 39.000,-
Objaśnienie:
W wydatkowaniu planuje się wykorzystać 7.000,-złotych pozostałych z roku poprzedniego, jednocześnie planuje pozostawić na koniec roku środki w wysokości 2.000,- złotych
Środki mają być wykorzystane na :

 • przejazdy szkół i przedszkoli do Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

 • dofinansowanie nagród do szkół i przedszkoli biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej w ramach programu „Szkolne Rady Na Odpady”,

 • odbiór i transport surowców wtórnych zebranych w szkołach,

 • kontynuację zagospodarowania składowiska odpadów,

 • edukację ekologiczną mieszkańców gminy,

 • zakup pojemników do selektywnej zbiórki,

 • wyposażenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

 • zadrzewienie terenów stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków.Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XIII/ 104 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku

Plan przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowicach
na rok 2004 w złotych


I Przychody 255.722,-


Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89.000,-
0830 Wpływy z usług 149.500,-
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 17.222,-

II Wydatki 255.722,-


Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf )


630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.112,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.683,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20.206,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.724,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.600,-
4260 Zakup energii i wody 23.950,-
4270 Zakup usług remontowych 39.100,-
4300 Zakup usług pozostałych 21.700,-
4410 Podróże służbowe krajowe 3.269,-
4430 Różne opłaty i składki 4.200,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.178,-


Objaśnienia: Do zadań gospodarstwa należą sprawy związane z prowadzeniem działalności w ośrodkach wypoczynkowych w Boszkowie na ul. Pocztowej i Turystycznej, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dominicach oraz dbanie o porządek i zarządzanie całym Boszkowem.Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIII /104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku   • Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice

   • dla instytucji kultury oraz Towarzystwa Muzycznego w roku 2004.    • I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 282.900,- zł


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 282.900,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 282.900,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 282.900,-


       • II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 159.100,- zł


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 159.100,-
92116 Biblioteki 159.100,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 159.100,-

III Dotacja do Towarzystwa Muzycznego 30.000,- zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,-
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,-

 • Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych 30,000,-Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XIII/ 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku


Środki uzyskane z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykorzystanie w 2004r.

I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- zł
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

 • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej 125.000,-
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 125.000,-
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,-
II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 125.000,- zł
- terapia dzieci i młodzieży (kolonie, obozy) 17.000,-
- prowadzenie działalności profilaktycznej
wśród dzieci i młodzieży 15.000,-

  • sfinansowanie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych 32.000,-

  • sfinansowanie zajęć wyrównawczych 23.200,-

- opinie biegłego 1.600,-
- prace komisji 3.300,-
- imprezy okolicznościowe i spotkania bezalkoholowe - wynagrodzenia
dla instruktorów prowadzących w/w spotkania 32.900,-
Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

851 Ochrona zdrowia 125.000,-

85153 Zwalczanie narkomanii 100,-
4300 Pozostałe usługi 100,-

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124.900,-
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.500,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.500,-
4300 Zakup usług pozostałych 96.800,-

Wydatki wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XIII / 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku


Wydatki inwestycyjne w roku 2004 w złotych


Plan
1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 24.700,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 24.700,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 24.700,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.700,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.640.000,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona
Środowiska 1.640.000,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.640.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.640.000,-

3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 477.872,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 477.872,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 477.872,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477.872,-

4. Budowa hali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 400.000,-
801 Oświata i wychowanie 400.000,-
80101 Szkoły podstawowe 400.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,-


5. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 188.750,-
852 Pomoc społeczna 188.750,-
85203 Ośrodki wsparcia 188.750,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188.750,-

O G Ó Ł E M 2.731.322,-


Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XIII / 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku
  • Wieloletni program inwestycyjny


III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice


 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włoszakowice i Dominice.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.816.950,-złotych.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych
- w roku 2003 ogółem wyniosą 1.173.450,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 1.640.000,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę 77.859,- złotych, wnioskowane ze
SAPARD-u 742.141,- złotych ( Sapard II ), przyrzeczone jako pożyczka z
WFOŚIGW 820.000,- złotych.

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr XIII/ 104 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku  • Wieloletni program inwestycyjnyModernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 925.502,-złote.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone
przez gminę 22.310,- złotych.
- w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
- w roku 2004 ogółem wyniosą 477.872,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę 242.872,- złote, wnioskowane z
SAPARD-u 235.000,- złotych (Sapard II ).

Załącznik nr 13 do
Uchwały nr XIII/ 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku  • Wieloletni program inwestycyjny


Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Włoszakowice


 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę hali sportowej dla ZSO w miejscowości Włoszakowice.

 2. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost sprawności dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej.

 3. Realizatorem powyższego zadania jest Urząd Gminy Włoszakowice.

 4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2003 - 2005, z przedłużonym okresem płatności na lata 2003 - 2006.

5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 1.800.000- złotych.
6.Wydatki do poniesienia

 • w roku 2003 ogółem wynoszą 216.950,-złotych zabezpieczone przez gminę,

 • w roku 2004 ogółem wyniosą 400.000,-złotych zabezpieczone przez gminę,

 • w roku 2005 ogółem wyniosą 1.183.050,-złotych, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 983.050,- złotych i 200.000,- zrefundowane przez Marszałka dotyczące wydatków roku 2004 oraz w roku 2006 zrefundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 600.000,- złotych dotyczące wydatków roku 2005.
Załącznik nr 14 do
Uchwały nr XIII / 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 rokuPrzychody i wydatki środka specjalnego „Drogi gminne” w roku 2004.I Przychody 2.000,-

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.500,-
2. Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 500,-

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):

600 Transport i łączność 2.000,-
60016 Drogi publiczne gminne 2.000,-
0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,-

II Wydatki 2.000,-

1. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe) 2.000,-

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):

600 Transport i łączność 2.000,-
60016 Drogi publiczne gminne 2.000,-
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,-Załącznik nr 15 do
Uchwały nr XIII / 104 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 rokuPrzychody i wydatki środka specjalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach pod nazwą „Kolonie i obozy” w roku 2004.


I Przychody ( odpłatność uczestników ) 14.000,- zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.000,- zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej 14.000,- zł
0830 Wpływy z usług 14.000,- zł


II Wydatki 14.000,- zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.000,- zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej 14.000,- zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.905,- zł
4220 Zakup środków żywności 6.336,- zł
4300 Zakup usług pozostałych 2.300,- zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402,- zł
4120 Składki na Fundusz Pracy 57,- zł

Uzasadnienie:
Budżet uchwalany niniejszą uchwałą, w porównaniu z projektem, zawiera następujące zmiany uwzględniające między innymi wskazania przedstawione w Uchwale Nr SO-17/13/B/Ln/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 12 stycznia 2004 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Włoszakowice na 2004 rok.


Uzupełniono treść uchwały wprowadzając w § 1 pkt.2 kwotę wydatków na realizację zadania realizowanego wspólnie z Gminą Święciechowa na podstawie porozumienia, a zawartego w załączniku nr 4 oraz w § 12 upoważnienie dla wójta do zaciągania długu.


Paragrafy postanowień uchwały ponumerowano według kolejności, eliminując dwukrotne ujęcie § 10.


Po stronie dochodów - załącznik Nr 1 (750/75011/2360) wprowadzono kwotę 900,- złotych, stanowiącą dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i stanowiącą 5% planowanych dochodów z tego zakresu, wyeliminowano pozycje (010/01010/6292) w kwocie 235.000,- zł i (900/90001/6292) w kwocie 732.141,- złotych dotyczące wnioskowanych środków z SAPARD-u, na które jednak gmina nie posiada jeszcze promesy oraz zmieniono kwotę subwencji oświatowej zgodnie z aktualnym powiadomieniem Ministra Finansów z 5.900.267,- na 5.902.862,- (758/75801/2920). Posunięcia te spowodowały zmianę kwoty dochodów ogółem, która obecnie wynosi 12.430.044,- złote. Ponadto prawidłowo zakwalifikowano i ujęto środki należne z PEFRON-u jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej (756/75615/2440) oraz prawidłowo opisano nazwę symboli klasyfikacyjnych.


Po stronie wydatków - załącznik Nr 2 umniejszono rezerwę celową o kwotę 35.820,- złotych,
doliczając pominięty rachunkowo dział 756 w wysokości 35.820,- złotych. Środki uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydatkuje się również na zapobieganie narkomanii, a więc dokonuje się przesunięć z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii kwotę 100,- złotych, z przeznaczeniem na zorganizowanie prelekcji zapobiegawczej z tego zakresu, ponieważ na terenie naszej gminy problem narkomani ( na szczęście ) jeszcze nie występuje. Posunięcia te nie spowodowały zmian w wydatkach ogółem i utrzymano je w wysokości uwzględnionej w projekcie tj. 13.913.690,- zł.


Powyższe zmiany spowodowały wzrost deficytu do kwoty 1.483.646,- złotych, który należy pokryć środkami nie tylko z pożyczki z WFOŚIGW, na którą gmina posiada promesę w wysokości 820.000,- zł ale ponadto środkami z innego dodatkowego kredytu lub pożyczki. Zmieniła się również sytuacja po stronie rozchodów. Na złożony wniosek umorzono gminie pozostały do spłaty kredyt z BOŚ ( w grudniu 2003) pobrany w latach ubiegłych oraz spłacono i uzyskano umorzenie (w styczniu 2004) kredytu pobranego w roku 2003 z WFOŚIGW. W tej sytuacji gmina nie posiada zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek.


W załączniku Nr 3 wszystkie symbole paragrafów dochodów ( tak jak wykazano w pozostałych załącznikach ) ujęto w wymiarze czterocyfrowym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od bieżącego roku.Nie planuje się wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 854 rozdział 85446, ponieważ po przeniesieniu rozdziału dotyczącego przedszkoli do działu 801 wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli ujęto w rozdziale 80146, pozostałe wydatki działu 854 dotyczące świetlic (85401 ) są ponoszone w minimalnym zakresie ( 2 szkoły w ułamkowym wymiarze godzin ) i nie ma potrzeby planowania jakichkolwiek środków na dokształcanie osób z tego zakresu. Nie planuje się również oddzielnych wydatków z zakresu ochrony i konserwacji zabytków ( rozdział 92120 ). Środki na utrzymanie obiektu zabytkowego przeznacza i wydatkuje jednostka będąca właścicielem lub użytkownikiem danego obiektu. Gmina obecnie nie posiada wolnych środków, które mogłaby przeznaczyć na ochronę i konserwację zabytków. Natomiast zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi (rozdział 90003) ponoszone są przez Zarząd Dróg Gminnych i ujmowane w rozdziale 60016, który jest wiodący dla prowadzonej przez niego działalności oraz przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


Do projektu dołączono w formie załączników oraz wskazano w treści uchwały zadania ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych te, które będą realizowane w roku 2004, a więc “III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice”, “Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej” i “Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”. Nie ujęto natomiast zadania “ Rozbudowa sieci dróg gminnych “ w związku z odstąpieniem od realizacji prac we wskazanym zakresie w roku 2004. W załącznikach do uchwalanego budżetu wprowadzono niezbędne zmiany, uaktualniając je do ostatecznej postaci z roku 2003, ( zmian dokonano po przedstawieniu projektu budżetu na rok 2004 ).


W załączniku nr 10 “Wydatki inwestycyjne w roku 2004” zmieniono omyłkowo wpisaną w projekcie nazwę zadania ujętego w poz. 3 na “ Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie “
( wskazana kwota dotyczy tego właśnie zadania ).


W § 3 uchwały rozszerzono upoważnienie Wójta do przeniesień dotyczących pochodnych od wynagrodzeń, dodając paragrafy 4110 i 4120.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06