OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/257/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice

Uchwała Nr XXXII/257/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice

Numer uchwały: 257
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXII/257/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6, art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach oznaczonej następującymi numerami działek:
1) 1183 o powierzchni 0,2000 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00043464/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) 1191 o powierzchni 0,5100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00043464/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
3) 1192 o powierzchni 0,3700 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00043464/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
4) 1193 o powierzchni 0,1400 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00043464/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
5) 1194 o powierzchni 0,5600 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00043464/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
2. Darowiznę o której mowa w § 1 dokonuje się z przeznaczeniem na cel publiczny realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice tj. przystosowanie drogi do parametrów drogi transportu leśnego, pożarowej na potrzeby obsługi gruntów leśnych Nadleśnictwa Włoszakowice oraz jej utrzymania jako drogi dojazdowej do leśnictwa Mścigniew.§ 2

Zastrzega się prawo odwołania darowizny w przypadku nie wykorzystania nieruchomości na cel określony w § 1 ust. 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXII/257/2014 Rady Gminy Włoszakowice

Wnioskiem z dnia 8 listopada 2013r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o przejęcie na rzecz Nadleśnictwa Włoszakowice nieruchomości oznaczonej numerami działek: 1183, 1191, 1193, 1192, 1194 położonej w obrębie geodezyjnym Włoszakowice.
Powyższy wniosek został umotywowany tym, że przedmiotowe działki stanowią ciąg drogi leśnej w kierunku leśniczówki Mścigniew. Brak praw własności uniemożliwia naprawę i prowadzenie inwestycji na drodze. Droga ma przeznaczenie przeciwpożarowe, wykorzystywana jest jako droga transportu leśnego a także dojazd do leśnictwa Mścigniew.
Uwzględniając fakt, że przeznaczona do darowizny droga stanowi drogę leśną, głównie wykorzystywaną i w związku z tym uszkadzaną przez Nadleśnictwo Włoszakowice, które nie będąc właścicielem drogi nie może dokonywać nakładów związanych z naprawą i remontem drogi, zatem dokonanie takiej zamiany jest jak najbardziej zasadne.
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2 a tejże ustawy stanowi między innymi, że darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06