OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/105/2004

Uchwała nrXIII/105/2004

Numer uchwały: 2004/13/105
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Untitled

Uchwała Nr XIII/105/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Gminie Włoszakowice ustala się następującą procedurę uchwalania budżetu gminy.

§ 2

Wójt w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wydaje zarządzenie w sprawie przygotowania materiałów, służących do opracowania projektu budżetu gminy, przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i urzędu oraz przez kierowników biur urzędu.

§ 3

1. W terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i urzędu opracowują i przedkładają Wójtowi propozycje dochodów i wydatków związanych z realizacją swych zadań statutowych,
2) kierownicy biur urzędu składają Wójtowi założenia do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu poszczególnych biur,
3) przewodniczący jednostek pomocniczych gminy (sołectw) mogą składać Wójtowi wnioski do projektu budżetu.

 1. Propozycje dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 należy opracować uwzględniając:

1) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy,
2) stawki podatków i opłat obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za trzeci kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy),
3) przewidywany stan zatrudnienia i wynagrodzeń na rok, na który uchwalany jest budżet.

 1. Przedkładane materiały winny zawierać objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.


§ 4

W oparciu o przedłożone przez Wójta materiały i wnioski, informację Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacje Wojewody Wielkopolskiego oraz innych podmiotów o wysokości przyznanych dotacji na zadania zlecone oraz obliczone kwoty dochodów własnych gminy Skarbnik Gminy opracowuje zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5

Na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika Gminy, o jakich mowa w § 4, Wójt przygotowuje projekt budżetu w szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami.
§ 6

Wójt opracowuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października danego roku zawierającą:
1) dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy,
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności oraz innych praw
majątkowych,
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i pkt 2
od dnia złożenia poprzedniej informacji,
5) inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 7

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego Wójt przedkłada najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,

 2. Radzie Gminy.


§ 8

 1. Wójt w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy przekazuje jednostkom organizacyjnym gminy i urzędu informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

 2. Jednostki organizacyjne gminy i urzędu opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.


§ 9

 1. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej poszczególnym komisjom stałym Rady Gminy celem zaopiniowania.

 2. Komisje w terminie 20 dni od otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których formułują opinie o projekcie budżetu.

 3. Komisje swoje opinie przekazują Wójtowi w terminie 3 dni od dnia odbycia posiedzenia.

 4. Wójt zapoznaje się z opiniami przedłożonymi przez komisje i przekazuje wnioski w formie autopoprawek do projektu budżetu pod obrady Rady Gminy na sesji, na której uchwalany jest budżet.


§ 10

Projekt uchwały budżetowej określa:

 1. prognozowane dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

 2. wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

 3. źródła pokrycia deficytu budżetowego lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

 4. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy,

 5. wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami,

 6. plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

 7. plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

 8. plany dochodów, przychodów i wydatków funduszy celowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych,

 9. kwoty dotacji podmiotowych,

 10. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

 11. wydatki na realizację inwestycji finansowanych i dofinansowywanych z budżetu gminy,

 12. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację

zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 1. rezerwę celową i rezerwę ogólną,

 2. upoważnienie dla Wójta:

a) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami paragrafami w
ramach działu,
b) do zaciągania długu i zobowiązań oraz spłat zobowiązań,
c) do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11

 1. Przewodniczący Rady Gminy wyznacza termin sesji, na której będzie rozpatrywany projekt budżetu, w okresie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

 1. W porządku sesji o jakiej mowa w ust. 1 uwzględnia się:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3) odczytanie opinii komisji Rady Gminy,
4) stanowisko Wójta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii komisji Rady Gminy,
5) dyskusję nad wniesionymi propozycjami zmian do projektu budżetu i ich przegłosowanie,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 13

Uchyla się uchwałę Nr XIII/97/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06