OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/266/2014 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXXII/266/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 266
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXII/266/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 618.022,00 złote, z czego dochody bieżące o 435.584,00 złote, a dochody majątkowe o 182.438,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 715,00 złotych, co daje kwotę ogólną w wysokości 3.122.044,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 182.438,00 złotych, co daje kwotę ogólną w wysokości 184.938,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 27.925.591,00 złotych, w tym dochodów bieżących 27.212.153,00 złote i dochodów majątkowych 713.438,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 618.022,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 390.822,00 złote i ogółem wynoszą 24.643.821,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 370.107,00 złotych i ogółem wynoszą 19.261.186,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 306.741,00 złotych i ogółem wynoszą 12.757.212,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 63.366,00 złotych i ogółem wynoszą 6.503.974,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.314.405,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 20.715,00 złotych i ogółem wynoszą 3.550.018,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 480.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane w formie dotacji wynoszą 10.921,00 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 227.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i ogółem wynoszą 3.091.450,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 715,00 złotych, co daje kwotę ogółem w wysokości 3.122.044,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 27.735.271,00 złotych, w tym wydatków bieżących 24.643.821,00 złotych i wydatków majątkowych 3.091.450,00 złotych.

§ 3. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.375.326,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 395.000,00 złotych, zgodnie z załaczniem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 ) 618.022,00
1) Dotacja na prowadzenie przedszkoli 434.869,00
2) Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych 715,00
3) Dofinansowanie ze środków unijnych modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami wykonanej w roku ubiegłym 182.438,00
2. Wydatki ( załącznik Nr 4, Nr 6 i Nr 7 ) 618,022,00
1) zwiększenie środków dla Przedszkola 388.164,00
2) zwiększenie środków dla ŚDS 16.827,00
3) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 715,00
4) zwiększenie środków dla ZS w Jezierzycach Kościelnych 40.000,00
5) zwiększenie środków dla UG 172.316,00
6) przesunięcia w ramach przyznanych środków jednostkom w oparciu o wnioski przez nie złożone ( ZSO Włoszakowice i UG Włoszakowice).

3. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 5 )
1) Rezygnacja z zakupu ksero -6.000,00
2) Zwiększenie środków na:
- budowę remizy w Boszkowie 112.200,00
- wykonanie projektu rozbudowy ZS w Jezierzycach Kościelnych 40.000,00
- rozbudowa ŚDS 30.000,00
- sporządzenie studium wykonalności dla dalszej budowy kanalizacji 30.000,00
- doposażenie sali sportowej 21.000,00Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06