OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/107/2004

Uchwała nrXIII/107/2004

Numer uchwały: 2004/13/107
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Untitled


UCHWAŁA Nr XIII /107/04
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ostatnia zmiana Dz.U z 2002r Nr 153 poz. 1271) art.28 i 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 6 poz. 39) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 1116 o pow. 0,0160 ha, nr działki 1122 o pow. 0,0244 ha i działki nr 1129 o pow. 0,0296 ha położonej we Włoszakowicach zapisanej w księdze wieczystej KW nr 34341 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych .

§ 2
Przedmiotem sprzedaży jest grunt przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

Grunt oznaczony numerami działek 1116, 1122 i 1129 graniczy z działkami budowlanymi będacymi własnością osób fizycznych i ze względu na jego prawidłowe zagospodarowanie stał się punktem zainteresowania właścicieli działek przylegających.
Ponieważ oznaczony na mapie pas gruntu jest gminie zbędny zatem proponuje się wykazać go do sprzedania na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06