OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/108/2004

Uchwała nrXIII/108/2004

Numer uchwały: 2004/13/108
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Untitled

UCHWAŁA Nr XIII /108/04
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Krzycku Wielkim
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ostatnia zmiana Dz.U z 2002r Nr 153 poz. 1271) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 6 poz. 39) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 646 o powierzchni 0,0807 ha położonej w Krzycku Wielkim zapisanej w księdze wieczystej KW nr 6016, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu nieograniczonego.
§ 2
Ceną wywoławczą nieruchomości jest jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższona o koszty przygotowania do sprzedaży.
§ 3

Przedmiotem sprzedaży jest grunt przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e


Grunt oznaczony nr działki 646 o pow. 0,0807 ha w Krzycku Wielkim to działka o kształcie trójkąta, który jest pozostałością po wydzieleniu działek budowlanych na Osiedlu 700-lecia.
Ponieważ wymieniona działka jest gruntem zbędnym gminie proponuję się przeznaczyć ją do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06