OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/276/2014 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXXIII/276/2014 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Numer uchwały: 276
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXIII/ 276 /2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/ 276 /2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2014


STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez Gminę Włoszakowice pod nr 1 i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.),
3) niniejszego statutu.

§ 2
1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Włoszakowice. Ośrodek jest instytucją kultury Gminy Włoszakowice.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się we Włoszakowicach przy ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Włoszakowice.

§ 3
Ośrodek administruje gminnymi obiektami przekazanymi w dzierżawę, najem, zarząd lub użyczenie Ośrodkowi.

§ 4
Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem REGON i NIP.

Rozdział II
Zakres działalności

§ 5
1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy.
2. Prowadzenie działalności kulturalnej polega na organizowaniu i prowadzeniu wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianiu i promocji kultury.
3. Ośrodek może prowadzić inne działania mające na celu zaspokajanie społecznych potrzeb mieszkańców Gminy, zwłaszcza związanych z zarządzaniem i udostępnianiem mienia własnego lub nabytego.
§ 6
Założone cele, o których mowa w § 5 Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, prelekcji, wystaw, spotkań, festynów, biesiad, festiwali, przeglądów i innych imprez kulturalnych na rzecz społeczności,
2) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych,
3) tworzenie warunków dla rozwoju turystyki krajoznawczej,
4) wspieranie, popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
5) tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego oraz artystycznego,
6) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego,
7) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny Gminy,
9) prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawanie miesięcznika "Nasze Jutro", oraz prowadzenie strony internetowej Gminy,
10) prowadzenie Samorządowego Ogniska Muzycznego,
11) prowadzenie spraw związanych z obsługą Towarzystwa Muzycznego,
12) prowadzenie i utrzymanie Izby Regionalnej i Muzeum K.Kurpińskiego
13) promocję Gminy,
14) realizację pozalekcyjnych zajęć kulturalnych, rekreacyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,
15) administrowanie gminnymi obiektami i urządzeniami, wymienionymi w §3, polegające w szczególności na przeprowadzaniu inwestycji, modernizacji oraz remontów,
16) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Ośrodka.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 7
1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy Włoszakowice.
4. Wójt Gminy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
5. Dyrektor jest organem zarządzającym Ośrodka oraz przełożonym pracowników Ośrodka.
6. Pod nieobecność Dyrektora zastępuje go osoba przez niego wskazana.

§ 8
Na wniosek Dyrektora Wójt Gminy może powołać w drodze zarządzenia organ doradczy – Radę Programową.

Rozdział IV
Sposób uzyskiwania środków finansowych

§ 9
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy i plan działania zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Włoszakowice.

§ 10
1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe w szczególności z:
1) wpływów z własnej działalności,
2) dotacji celowej z budżetu Gminy,
3) dotacji z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej,
4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
5) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
6) innych źródeł.
4. Ośrodek pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.


§ 11
Dyrektor corocznie, w terminie do dnia 31 marca przedkłada Radzie Gminy Włoszakowice roczne sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka oraz roczne sprawozdanie z wykonanych zadań.

Rozdział V
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

§ 12
1. Ośrodek może prowadzić inną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością zwłaszcza związaną z zarządzaniem i udostępnianiem mienia własnego lub nabytego a także w zakresie turystyki i rekreacji oraz zajęć sportowych podnoszących i rozwijających sprawność fizyczną dzieci.
2. Środki uzyskane z prowadzenia działalności wymienionej w ust.1 mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

Rozdział VI
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 13
1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Włoszakowice.
2. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.
3. Przekształcenie lub likwidacja Ośrodka należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06