OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/282/2014 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXXIII/282/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 282
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXIII/282/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 321.100,00 złotych, z czego dochody bieżące zmniejsza się o 432.800,00 złotych, a dochody majątkowe zwiększa się o 111.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 27.604.491,00 złotych, w tym dochodów bieżących 26.779.353,00 złote i dochodów majątkowych 825.138,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 262.283,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 46.483,00 złote i ogółem wynoszą 24.690.304,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 37.383,00 złote i ogółem wynoszą 19.298.569,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 6.382,00 złote i ogółem wynoszą 12.763.705,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 31.001 złotych i ogółem wynoszą 6.534.864,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 9.900,00 złotych i ogółem wynoszą 1.324.305,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 800,00 złotych i ogółem wynoszą 3.549.218,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 480.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane w formie dotacji wynoszą 10.921,00 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 215.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i ogółem wynoszą 3.307.250,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 76.500,00 złotych,
b) dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych 395.00,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 27.997.554,00 złote, w tym wydatków bieżących 24.690.304,00 złote i wydatków majątkowych 3.307.250,00 złotych.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 393.063,00 złote zostanie sfinansowany z wolnych środków uzyskanych w roku ubiegłym.
2. Przychody budżetu zwiększa się o 583.383,00 złote i wynoszą po zmianie 1.743.063,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.411.726,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 395.000,00 złotych,
3) zamiast Miasta Kościana wprowadza się Gminę Bojanowo, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5 Zwiększa się rezerwę ogólną o 36.201,00 złotych, która po zmianie wynosi 88.187,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06