OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/283/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023

Uchwała Nr XXXIII/283/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023

Numer uchwały: 283
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXIII/283/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023 w związku ze:
1. zmianą budżetu na rok 2014 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu oraz sposobu sfinansowania deficytu,
4) kwoty przychodów,
5) sposobu sfinansowania spłaty długu,
2. zmianą kwot spłaty w latach 2015 i 2017 kredytu planowanego do pobrania w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2014 –2020 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmianie uległa kwota długu na lata 2015 i 2016.

§ 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice na lata 2014 - 2023


Konieczność wprowadzenia zmian do WPF powstała w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok. Zmianie uległy kwoty dochodów, wydatków, wyniku oraz co się z tym wiąże przychodów oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Dochody uległy zmniejszeniu, ponieważ obniżono część oświatową subwencji ogólnej oraz utrzymano stawki podatków naliczanych w Gminie. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania, w większości inwestycyjne. W wyniku tego zakładana nadwyżka zamieniła się w deficyt, który zostanie pokryty wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami uzyskanymi w roku ubiegłym.
Wprowadzenie tej aktualizacji wywarło wpływ na niespełnienie zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu, czego efektem jest obniżenie o 50.000,00 złotych raty spłaty przewidywanej na rok 2015 i zwiększenie jej w roku 2017. Przesunięcia te dotyczą spłaty kredytu planowanego do pobrania w roku 2014. Kwoty rat wynikające z umów już zawartych są utrzymane. Wyżej omówione zmiany mają swe odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dodatkowo, załącznikiem Nr 2, wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia. Jest to budowa remizy w Boszkowie, której realizację wcześniej zakładano tylko w roku 2014. Zwiększenie kwoty przewidywanych kosztów oraz cykl wykonywania robót budowlanych spowodowały konieczność rozłożenia planowanych prac na dwa lata. Drugim zadaniem, które się aktualnie wprowadza jest wykonanie projektu do planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach letniskowych Gminy. Zadanie to ze względu na duży zakres obszarowy nie jest możliwe do wykonania do końca tego roku.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06