OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXII/2014 dnia 12 lutego 2014 r.

Protokół Nr XXXII/2014 dnia 12 lutego 2014 r.

Numer dokumentu: XXXII
Rok: 2014

P r o t o k ó ł Nr XXXII/2014
(załączniki - uchwały znajdują się w zakładce "Uchwały Rady" wg numerów)

z XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 12 lutego 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 do 15.40.

Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Przewodnicząca złożyła wniosek w sprawie zmiany porządku obrad przekazanego radnym w zawiadomieniu o zwołaniu XXXII sesji, proponując dodatkowo podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wniosek radni przyjęli jednogłośnie. Przyjęty porządek obrad z wprowadzoną zmianą przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie-Letnisku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice.
9. Podjęcie uchwał w sprawach zmiany opisu granic: stałych okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania w Gminie Włoszakowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda we Włoszakowicach.
11. Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie załatwienia:
- skargi dotyczącej zaginięcia korespondencji;
- skargi na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice.
13. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
14. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice z dnia 8 stycznia 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
16. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji w związku z nieobecnością Wójta złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożył radny Ryszard Lipowy.
Protokoł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Aleksy Zaremba przy omawianiu punktów sesji, które wcześniej były analizowane przez Komisję.

Ad 4. Interpelacje radnych.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o rozważenie możliwości wykonania przejścia dla pieszych przy rondzie we Włoszakowicach u zbiegu ulic: Zalesie, Leśna i Słoneczna (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w związku podjęciem przez Gminę Włoszakowice działań zmierzających do budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbarzewo z leśniczówką Krzyżowiec, niezbędnym jest nabycie na rzecz Gminy Włoszakowice nieruchomości, na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. W celu rozpoczęcia procedury wykupu nieruchomości niezbędne jest podjęcie uchwały zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Radni innych uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/254/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie-Letnisku.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że planowana do zbycia działka stanowi wjazd na nieruchomości w Boszkowie-Letnisku o numerach 638/57 i 638/62. Właściciele wymienionych działek wystąpili z wnioskiem o nabycie wjazdu do współwłasności.
Rada Gminy postanowiła wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku oznaczonej numerem działki 638/82 o pow. 0,0028 ha.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/255/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że wskazane w projekcie uchwały składniki majątkowe aktualnie są przedmiotem dzierżawy na rzecz Zarządu Dróg Gminnych, osób fizycznych, prawnych, stowarzyszeń. Terminy obowiązywania umów dla wskazanych w uchwale składników majątkowych upływają w 2014 r., a w związku z tym wymagana jest zgoda Rady Gminy na zawarcie umów dzierżawy.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/256/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała o wniosku Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice o przekazanie na rzecz Nadleśnictwa Włoszakowice nieruchomości oznaczonej numerami działek: 1183, 1191, 1193, 1192, 1194 położonej w obrębie geodezyjnym Włoszakowice. Przedmiotowe działki stanowią ciąg drogi leśnej w kierunku leśniczówki Mścigniew, wykorzystywanej też jako droga transportu leśnego. Brak praw własności uniemożliwia Nadleśnictwu przeprowadzenie inwestycji na drodze, czy jej remont. W obecnym stanie prawnym zadania dotyczące naprawy drogi leśnej należą do obowiązków Gminy.
Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice radni nie wnieśli uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/257/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwał w sprawach zmiany opisu granic: stałych okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania w Gminie Włoszakowice.

- zmiana opisu granic stałych okręgów wyborczych

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału gminy na 15 okręgów wyborczych ustalając ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic okręgów wyborczych Nr 2 i Nr 3 polegających na dopisaniu nazw tychże ulic.
Poinformowała ponadto, że przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych, natomiast uzupełnia opis granic okręgów o nowe nazwy ulic.
Do projektu uchwały uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/258/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

- zmiana opisu granic stałych obwodów głosowania
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podobna sytuacja dotyczy podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania. W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu granic polegającego na dopisaniu tychże ulic, informując jednocześnie, że przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania.
Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/259/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.


Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że do Urzędu Gminy przekazany został wniosek o nadanie dla ronda we Włoszakowicach u zbiegu ulic: Leszczyńskiej, Powstańców Wielkopolskich, Wolności i Karola Kurpińskiego nazwy: „Rondo Jana Pawła II” . Wniosek poparło 52 mieszkańców Włoszakowic.
Przewodnicząca poinformowała ponadto, że wprowadzenie nazwy ronda nie wpłynie na zmiany adresowe, stąd nie pociągnie za sobą kosztów dla mieszkańców.
Radni przychylili się do wniosku mieszkańców Włoszakowic.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/260/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.


Ad 11. Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. przedłożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. załącznik nr 10 do protokołu.

Radni wniosek zaakceptowali.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/261/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że obecnie funkcjonuje dopłata z budżetu gminy w wysokości 1,50 zł do każdego m3 odprowadzanych ścieków komunalnych, w związku z obniżeniem przez Radę Gminy taryfy - z 5,80 zł/1m3 do 4,30 zł/1m3.
Rada Gminy postanowiła o utrzymaniu dopłaty w dotychczasowej wysokości przez okres obowiązywania uchwalonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Radni wniosek zaakceptowali.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/262/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.


Ad 12. Podjęcie uchwał w sprawie załatwienia:
skargi dotyczącej zaginięcia korespondencji
Przed realizacją tego punktu porządku sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zwróciła się do osoby z publiczności p. Z.D., który obsługiwał ustawioną na środku sali posiedzeń kamerę, aby przygotował odpowiednio urządzenie do nagrywania i usiadł na miejsce. W odpowiedzi usłyszała, że będzie stał przy kamerze, gdyż musi na bieżąco kontrolować nagrywanie, ze względu na jakość urządzenia. Przewodnicząca ponownie ponowiła swoja prośbę, oczekując w milczeniu na zmianę decyzji.
Radny Ryszard Lipowy wystąpił z wnioskiem o usunięcie publiczności z sali obrad, gdyż przeszkadza w posiedzeniu. Pomimo przegłosowania wniosku, przewodnicząca nie podjęła jego realizacji.
Przewodnicząca Rady Gminy nie udzieliła ponownie głosu radnemu Ryszardowi Lipowemu.
Mimo nie zastosowania się osoby nagrywającej posiedzenie do jej poleceń przystąpiła do realizacji dalszego porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła skargę J.M. na działalność Wójta Gminy Włoszakowice dotyczącą zaginięcia korespondencji pocztowej nadanej 17 maja 2012 roku, doręczonej do Urzędu Gminy Włoszakowice 18 maja 2012 roku, adresowanej na „Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice” oraz braku odpowiedzi na punkt 24 zawarty w zaginionym piśmie.
Stanowisko w powyższej sprawie przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej radny Aleksy Zaremba informując, że w wyniku przeprowadzonych czynności przez Komisję ustalono:
1. pismo nadane 17 maja 2012 roku, a doręczone do Urzędu Gminy 18 maja 2012 r. było w całej swojej treści kierowane do wójta co potwierdzają powtarzane zwroty zastosowane w piśmie tj.: „Szanowny Panie Wójcie”, „Panie Wójcie”, „pan z łaski swojej”, „nie ja łamię prawo – tylko Pan”, „kto daje Panu prawo”, „wskazał Pan”, „uznał Pan”, „ma Pan plan”, „w jaki sposób dba Pan”, „kierował się Pan potrzebami”, „czyni Pan to”, „zwróciłem Panu uwagę”, „jakości Pana pracy”, „lokalizuje Pan”, „czy sądzi Pan”;
2. pismo nie zawierało informacji, że jest pismem do wiadomości Rady Gminy Włoszakowice, czy przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice;
3. zamiar składającego skargę, aby właśnie to pismo trafiło do wiadomości przewodniczącej ustalono dopiero w korespondencji z p. J.M. w lipcu 2013 r. kiedy to przesłał kopię pisma do przewodniczącej Rady Gminy, które według niego zaginęło.

Komisja potwierdziła fakt, że w dokumentach Urzędu znajdują się dwa identyczne oryginały pisma do Wójta z datą wpływu do Urzędu Gminy 18 maja 2012 r. tzn., że korespondencja nie zaginęła. Komisja stwierdziła, że radni zostali zapoznani z powyższą korespondencją tzn. nadaną 17 maja 2012 r. Komisja zapoznała się również z udzieloną odpowiedzą na pkt 24 pisma o następującej treści: ”w odpowiedzi na ostatnie z pytań, wyjaśniam, że Gmina nie ma możliwości tak prawnych jak i faktycznych wspierania Pana prywatnej inicjatywy prowadzenia strony internetowej ...”.
W związku z powyższym Komisja proponuje uznać skargę za niezasadną.
Radna Aniela Poloszyk potwierdziła, że analiza treści pisma nie wskazuje, że było to pismo do Rady.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska dodała, że przewodnicząca zapoznając się z powyższym pismem nie wiedziała, że to jest pismo do niej.

Radni innych uwag nie wnieśli przyjmując stanowisko Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/263/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

skargi na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła skargę J.M. na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice w związku z brakiem odpowiedzi na pismo nadane do Wójta Gminy Włoszakowice dnia 17 maja 2012 roku.
Stanowisko w powyższej sprawie przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej radny Aleksy Zaremba informując, że pismo skierowane do Wójta Gminy Włoszakowice przez p. J. M. było poprzedzone roczną korespondencją drogą elektroniczną, która znalazła finał w sądzie.
Część poruszanych przez p. J.M. wypowiedzi stanowi jego subiektywne przemyślenia odnośnie pracy Wójta Gminy, do której każdy z wyborców ma prawo, nie jest to jednoznaczne z tym, że ze wszystkimi uwagami wyborców należy się zgadzać i je załatwiać, czy też wchodzić z nimi w polemikę.
Z uzyskanych wyjaśnień Wójta, że część postulatów jest przedmiotem zainteresowania prowadzonego przez niego urzędu, a w zakresie w jakim było to wymagane zostały udzielone odpowiedzi.
Na poparcie swojego wyjaśnienia Wójt przedstawił pisma potwierdzające udzielenie odpowiedzi m.in. pisma: nr 1431.1.2012 z dnia 1.06.2012 r, nr 1431.2.2012 z dnia 6.12.2012 r, nr 1431.3.2012 z dnia 21.12.2012 r.
Wójt ponadto poinformował, że na tematy poruszane w piśmie wypowiadał się w toku procesu jaki p. J.M. mu wytoczył, stąd nie widzi potrzeby po raz kolejny powtarzania złożonych przed sądem wyjaśnień.
Komisja przyjęła udzielone wyjaśnienia i uznała je za wystarczające, wnioskując jednocześnie o podobne stanowisko do Rady Gminy.
Radni przyjęli stanowisko komisji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/264/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.


Ad 13. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wniosek J.M. o powołanie komisji do sprawdzenia „ (…) czy działalność Wójta Gminy Włoszakowice nie doprowadziła do tego, że przypadki zaginięcia korespondencji są w naszym urzędzie gminy rzeczą powszechną. (...)”.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Aleksy Zaremba informując, że nie widzi się potrzeby powoływania komisji do kontroli, skoro wyżej omawiany przykład zaginięcia korespondencji przy skardze okazał się nieprawdziwy.
Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko Komisji Rewizyjnej postanawiając taką odpowiedź przekazać wnioskującemu.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z wnioskiem Z.D. złożonego do Rady Gminy Włoszakowice w formie pytań, stanowisko zajęła Komisja Rewizyjna. Ksero wniosku stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Odpowiedzi Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do kolejnych pytań przedstawił jej przewodniczący Aleksy Zaremba, a mianowicie:
1. Zdaniem Komisji Rada Gminy Włoszakowice z firmą Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. nie podpisywała umów czy porozumień.
2. Wbrew twierdzeniu zawartemu w pkt. 2 pisma uzyskał wnioskujący odpowiedź na opracowanie „Elektrownie wiatrowe – szansa czy zagrożenie”, którym się posłużył i pod którym się podpisał. Odpowiedzi udzieliła osoba kompetentna w naszej gminie (nr pisma N.NiB.6720.1.2.2013 z dnia 25.03.2013 r.).
Jednocześnie osoby kompetentne udzielały informacji na stronach internetowych Gminy Włoszakowice.
3. Celem wystąpienia przewodniczącej do przedstawiciela inwestora było uzyskanie merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w opracowaniach: „Elektrownie wiatrowe – szansa czy zagrożenie” i „Farma wiatrowa – ciąg dalszy ...”.
4. Podstawową intencją wystąpienia przewodniczącej było uzyskanie informacji od inwestora, o jakim mowa wyżej. Użyte zdanie o treści: „Załączone zarzuty zostały rozprowadzone wśród wszystkich mieszkańców naszej gminy”, było zgodne z naszą wiedzą i nie miało wpływu na stanowisko zajęte przez przedstawiciela inwestora.
5. Wskazane organy nadzoru i kontroli wystąpią do sołtysa w sprawie przestrzegania statutu sołectwa.
6. Protokoły z sesji Rady Gminy Włoszakowice odzwierciedlają rzeczywisty przebieg obrad, co zostaje potwierdzone ich przyjmowaniem przez Radę zgodnie z § 47 statutu.
Protokół stanowi podstawę dla nadzoru lub sądu w sprawie przede wszystkim stwierdzenia prawomocności sesji do podejmowania uchwał i ich ważności. Protokół jest syntetycznym streszczeniem obrad.
7. Radny ustawowo zobowiązany jest do utrzymywania więzi z mieszkańcami, a w szczególności przyjmowania postulatów mieszkańców i przedstawienia ich organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Zdaniem Komisji wyborcy z Bukówca Górnego mają szczególną możliwość kontaktu ze swoimi radnymi, którzy mogą być przykładem wzorcowego uczestnictwa w życiu wsi, a ich udział w przygotowaniu znacznej ilości imprez środowiskowych pozostaje bez dyskusji. Do tej pory wnioskujący korzystał skutecznie z innych form przekazywania swoich wniosków np. na sesji czy poprzez pozostawianie ich w sekretariacie urzędu.
8. Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 114 poz. 542)
9. W związku z postawionym pytaniem wójt zwrócił się w tej sprawie do radnych uczestniczących w sesji.
10. Odpowiedzi na powyższe pytanie już kilkakrotnie udzielano na sesjach. W związku z tym nie jest zasadne ponowne udzielanie odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady Gminy w uzupełnieniu pkt 9 poinformowała, że ze środków budżetu gminy nie dokonywano zakupu alkoholu, niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu na sesji, nie odnotowano jego spożycia na sesji wyjazdowej.
Rada Gminy oddzielnie akceptowała odpowiedzi na poszczególne pytania, postanawiając udzielić ww. odpowiedzi wnioskującemu.

Ad 14. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice z dnia 8 stycznia 2014 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o złożonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice wniosku dotyczącym remontu pałacu w Zbarzewie.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Rewizyjna zajęły wcześniej w tej sprawie stanowisko zaakceptowane przez Radę Gminy Włoszakowice (odpowiedź przekazana została do Stowarzyszenia pismem Nr BOOG.0002.10-14.2013 z dnia 9.12.2013 r.). Stanowisko nie uległo zmianie. Propozycję odpowiedzi o powyższej treści ustalono na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i taką odpowiedź przyjęli radni postanawiając jednogłośnie wniosek załatwić negatywnie.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Rada Gminy postanowiła nie wyrażać zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/265/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.

Ad .16. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
Skarbnik Gminy Rolka poinformowała, że planowane jest zwiększenie dochodów budżetu gminy o 618.022,00 zł, z czego dochodów bieżących o 435.584,00 zł, a dochodów majątkowych o 182.438,00 zł. Zmiana ta wynika w szczególności ze:
1) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 715,00 zł, co daje kwotę ogólną w wysokości 3.122.044,00 zł
2) zwiększenia dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 182.438,00 zł, co daje kwotę ogólną w wysokości 184.938,00 zł,
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 27.925.591,00 zł, w tym dochodów bieżących 27.212.153,00 zł i dochodów majątkowych 713.438,00 zł.
Planowane jest w związku z powyższym zwiększenie wydatków budżetu gminy o 618.022,00 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wyniesie 27.735.271,00 zł, w tym wydatków bieżących 24.643.821,00 zł i wydatków majątkowych 3.091.450,00 zł.
Wydatki przeznaczone zostaną na zwiększenie środków dla jednostek organizacyjnych gminy a wydatki majątkowe na: budowę remizy w Boszkowie, wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych, rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy, sporządzenie studium wykonalności dla dalszej budowy kanalizacji, doposażenie sali sportowej.
Do przedstawionego przez przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Włoszakowice na 2014 rok radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/266/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.
Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Radni zaakceptowali potrzebę utworzenia jednostki organizacyjnej tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku ze stale powiększającą się bazą sportowo-rekreacyjną gminy i dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy kulturą fizyczną i rekreacją.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/267/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu.

Ad 18. Wolne głosy i wnioski.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że przekazała radnym zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór przedstawiła wnioski z dnia 28 stycznia 2014 r. i 30 stycznia 2014 r. skierowanych do Rady Gminy i Wójta Gminy przez J.M. oraz udzielone odpowiedzi przez Wójta Gminy Włoszakowice, stanowiące odpowiednio załączniki nr 20 i 21 do protokołu. Ponadto poinformowała, że błąd w cytacie został poprawiony jako oczywista omyłka pisarska. Radni odpowiedzi Wójta zaakceptowali, postanawiając potraktować je jednoznacznie ze stanowiskiem Rady Gminy Włoszakowice.

Przewodnicząca poinformowała o złożeniu podziękowania za współpracę przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie w związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta.
Ponadto poinformowała o skierowanym do Rady Gminy Włoszakowice wniosku w sprawie obniżenia kwoty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności we Włoszakowicach dot. dz. nr 645/15. Sprawę radni postanowili przekazać Wójtowi do analizy i przedstawienia jej Radzie.
Ponadto przewodnicząca przedstawiła wnioski skierowane do Wójta Gminy dotyczące sfinansowania lub dofinansowania następujących przedsięwzięć:
Fundacja Rozwoju Urologii Leszczyńskiej – wsparcie Oddziału Urologicznego WSZ w Lesznie;
mieszkańców ul. Wolności nr 35-41 – utwardzenie drogi.
Radni zapoznali się również z pytaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – czy Gmina Włoszakowice planuje organizację obchodów 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Radni mieli różne propozycje, jednak ostatecznej decyzji nie podjęto.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o rozważenie wykonania dodatkowego wejścia na halę sportową od strony parkingu.
Innych wniosków radnych nie było. Przewodnicząca nie udzieliła głosu osobom z publiczności.

Ad 18. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXXII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06