OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXIII/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Protokoł Nr XXXIII/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Numer dokumentu: XXXIII
Rok: 2014

Protokoł Nr XXXIII/2014
-------------------------------------------

z XXXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 31 marca 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 do 15.10.

Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt porządku obrad z propozycją przesunięcia „Sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie” z pkt. 16 do pkt. 5 w związku zaproszeniem do udziału w sesji asystenta Zespołu Dzielnicowych we Włoszakowicach Dariusza Łaszczyńskiego. Radni ww. propozycję przyjęli.

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Grotniki i Boszkowo-Letnisko.
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
18. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg:
- z dnia 29 stycznia 2014 r.;
- z dnia 6 lutego 2014 r.
19. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice:
- p. J.M. z z dnia 6 lutego 2014 r.
- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice z dnia 8 stycznia 2014r.
20. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.; zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023; wniosek Wójta Gminy.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji w związku z nieobecnością Wójta złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W związku z odpowiedzią dotycząca wejścia na halę sportową we Włoszakowicach od strony parkingu radny Paweł Marcinek zwrócił uwagę, że aktualne rozwiązanie nie uwzględnia osób niepełnosprawnych.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożył radny Ryszard Lipowy. Fragmenty protokołu radny przedstawił przy realizacji kolejnych punktów sesji.

Ad 4. Interpelacje radnych. Nie było.

Ad 5. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.
Streszczenia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na podstawie informacji przekazanej Radzie Gminy dokonała radna Aniela Poloszyk.
Łącznie Komenda obsługuje obszar o powierzchni 837 km zamieszkały przez 118.840 osób. Powiat ziemski obejmuje 5 gmin wiejskich (Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice) i 2 gminy miejsko-wiejskie (Rydzyna i Osieczna). Na 31 grudnia 2014 r. Komenda Miejska liczyła 221 etatów (538 mieszkańców na jednego policjanta).
Zwalczanie przestępczości w 2013 r.
wszczęto 1996 postępowań przygotowawczych;
stwierdzono 3086 przestępstw - wzrost o 296 do roku 2012 (wzrosła ilość przestępstw narkotykowych, kradzieży poprzez włamanie oraz przestępstw gospodarczych);
wszczęto 1182 postępowania w zakresie przestępstw o charakterze kryminalnym - mniej o 28 niż w 2012 r.;
wszczęto 262 postępowania w zakresie przestępczości gospodarczej-mniej o 8 niż w 2012 r.;
wzrosła przestępczość przeciwko zdrowiu i życiu (dominują rozboje w rejonie dyskotek).
Stan na drogach w stosunku do 2012 r. uległ pogorszeniu. Odnotowano 195 wypadków, w których 11 osób poniosło śmierć.

Ocena pracy za 2013 r.
przeprowadzono łącznie 1734 dochodzenia (śledztwa) o 58 mniej niż w 2012 r.;
przeprowadzono 843 postępowania sprawdzające o 67 mniej niż w 2012 r.
Kategoria przestępstw kryminalnych:
zabójstwo – 1 postępowanie;
kradzieże poprzez włamanie – 218 postępowań;
kradzieże cudzej rzeczy – 353 postępowania;
kradzieże i włamania do samochodów – 25 postępowań;
rozbój, kradzież, wymuszenia rozbójnicze – 12 postępowań;
bójka lub pobicie – 20 postępowań;
uszczerbek na zdrowiu – 35 postępowań;
uszkodzenia mienia – 77 postępowań;
przestępczość narkotykowa – 51 postępowań.
Ocena pracy wydziału z przestępczością gospodarczą:
wszczęto 262 postępowania;
podejrzanych 121, aktów oskarżenia 118.
Dominującym przestępstwem jest oszustwo przez internet.

Ocena pracy służby prewencji:
zatrzymanie na gorącym uczynku najwięcej Włoszakowice - 63
najmniej Wijewo - 13
nałożone mandaty najwięcej Włoszakowice - 625
najmniej Święciechowa - 139
wnioski o ukaranie najwięcej Włoszakowice - 37
najmniej Lipno - 6
legitymowano najwięcej Włoszakowice - 5638
najmniej Lipno - 2262

Profilaktyka policyjna na rzecz nieletnich.
Realizacja programów „Razem bezpieczniej”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna wieś”.
W 2013 r. ujawniono 57 nieletnich sprawców – najwięcej w sprawach o narkotyki - 47.
Korzystając z obecności na sesji asystenta Zespołu Dzielnicowych we Włoszakowicach Dariusza Łaszczyńskiego radni poruszyli sprawę utrudnionego kontaktu z policjantami. Radna Aniela Poloszyk potwierdziła brak możliwości połączenia telefonicznego z Policją. Uczestniczący w sesji asystent Dariusz Łaszczyński wyjaśnił, że Zespół Dzielnicowych we Włoszakowicach liczy 4 policjantów, a przy takim stanie nie jest możliwa pełna obsługa dobowa. W związku z tym należy korzystać z numerów 997 lub 112. Ponadto poruszono sprawę częstych włamań do budynków mieszkalnych i kradzieży mienia. Zaproponowano przy okazji zebrań wiejskich, przewidzieć spotkanie z policjantem w celu wyjaśnienia, jakie kroki należy podjąć w przypadku, gdy jest się świadkiem przestępstwa, w szczególności zapewnienia w takich sytuacjach sobie bezpieczeństwa.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
Przed realizacją tego punktu przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała osobę z publiczności p.Z.D., że Statut Gminy wyraźnie stanowi, iż publiczność zajmuje wskazane miejsca, a nie chodzi podczas obrad po sali. Prosiła aby p. Z.D. ustawił kamerę i usiadł. Na tę prośbę bez udzielenia mu głosu p. Z.D. odpowiedział, że prosił o nagłośnienie i też nie dostał. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór uznając, że taka dyskusja nie jest na miejscu, przemilczała jego wypowiedź odczekując pewien czas na reakcję ze strony p. Z.D. Mimo niezastosowania się do jej poleceń kontynuowała porządek obrad.
Projekt uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, przedstawił na prośbę przewodniczącej pracownik Urzędu Gminy Włoszakowice Albert Cygan. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że komisje Rady Gminy postanowiły poddać projekt uchwały do zaopiniowania przez stowarzyszenia działające w Boszkowie-Letnisku. Radni zapoznali się z opiniami, w tym z opinią, aby w soboty ograniczyć czas funkcjonowania instalacji do 24.00. Radni postanowili pozostać przy swoim projekcie ustalonym na posiedzeniach komisji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/268/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy ponownie prosiła pracownika Urzędu Gminy Alberta Cygana o przedstawienie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i uzyskanych opinii.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/269/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.


Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.
Projekt programu przedstawił ponownie pracownik Urzędu Gminy Albert Cygan. Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/270/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawienie projektu programu poleciła pracownikowi Urzędu Gminy Marii Walkowskiej. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą jest programem rocznym. Do przedstawionej treści projektu programu uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/271/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Przedstawienie projektu uchwały przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zleciła pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Annie Nowak, która poinformowała, że Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przewiduje możliwość objęcia pomocą w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
Pomoc udzielana jest osobom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ww. ustawy tj. nie przekraczające kwoty 456 zł/netto.
Przy podwyższeniu kryterium dochodowego do proponowanej wysokości 150% kryterium dochodowe wzrośnie do kwoty 684 zł/netto.
Na pytanie radnych pracownik GOPS-u wyjaśniła, że z pomocy korzystało 30 dzieci, w tym 8, które utracą ten rodzaj pomocy bez podwyższenia kryterium dochodowego.
Radni więcej pytań nie mieli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/272/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Proponowaną pomoc rzeczową sfinansowaną z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego przedstawił kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski.
Proponowana pomoc rzeczowa obejmuje zadania: w zakresie remontów chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Włoszakowice, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Jezierzyce Kościelne, Boguszyn, wykonanie odwodnienia skrzyżowania przy przejeździe kolejowym na ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach, wykonanie remontu poboczy drogi powiatowej Włoszakowice – Bukówiec Górny, wykonanie chodnika asfaltowego przy przejściu dla pieszych przez tory kolejowe na ulicy Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim, założenie 5 dodatkowych kratek ściekowych na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym, wykonanie projektu technicznego na budowę ścieżki rowerowej na ulicy Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym ( od ulicy Jana Wańskiego do stawu).
Radni proponowaną pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego zaakceptowali.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/273/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
zbycia nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany
Projekt uchwały przedstawił Radzie Gminy pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński, informując że zamiana ma na celu uregulowanie stanu własności Gminy Włoszakowice i Powiatu Leszczyńskiego. Gmina stanie się właścicielem ciągu komunikacyjnego znajdującego się w pasie drogi gminnej, a Powiat Leszczyński stanie się właścicielem ciągu komunikacyjnego znajdującego się w pasie drogi powiatowej. Radni propozycję zamiany przyjęli bez uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/274/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński, informując że Zebranie Wiejskie w Bukówcu Górnym wyraziło zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej o pow. 0,16 ha, stanowiącej mienie wiejskie.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/275/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, poprosiła o odczytanie projektu Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach pracownika Urzędu Mirosławę Poloszyk- Miś.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/276/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.


Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca poinformowała, że w związku ze stanowiskiem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego dotyczącym zapisu Statutu Gminy proponowana jest zmiana jednego z paragrafów statutu. Zaproponowano następujące brzmienie paragrafu statutu:
„1. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich sporządzeniu.
2. Termin sporządzenia protokołów z posiedzenia Rady winien uwzględniać zapisy § 34 pkt 1 Statutu”.
Radni przychylili się do zmiany w Statucie Gminy.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/277/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.


Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
Propozycję zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Zaproponowana została zmiana brzmienia § 8 na następujące: „GOSiR prowadzi działalność na bazie mienia gminy Włoszakowice, mienia nabytego, mienia użyczonego, oddanego w zarząd lub w posiadanie zależne oraz tego w które zostało wyposażone.”
Radni propozycję przyjęli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/278/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Grotniki i Boszkowo-Letnisko.
Przewodnicząca Rady Gminy poleciła pracownikowi Urzędu Bogusławowi Olejnikowi przedstawienie projektu uchwały. Radni przyjęli propozycję wprowadzenia nazewnictwa ulic: w Grotnikach – ul. Akacjowa; w Boszkowie-Letnisku – ul. Szkutnicza wyjaśniając lokalizację ulic w terenie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/279/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

Ad 17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Sprawozdanie z realizacji ww. Programu za rok 2013 r. przedstawiła pracownik Urzędu Mirosława Poloszyk-Miś. Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg:


- z dnia 29 stycznia 2014 r.


Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w sprawie skargi z dnia 29 stycznia 2014 r. na bezczynność Wójta przedstawił radny Ryszard Lipowy informując, że Komisje stwierdziły, iż p. J.M. przesłał drogą elektroniczną do Rady Gminy Włoszakowice oraz do Wójta Gminy Włoszakowice skargę na bezczynność oraz prowadzenie polityki dezinformacyjnej Wójta Gminy Włoszakowice, w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 23 kwietnia 2013 r. Do przedmiotowego pisma załączona była petycja z dnia 14 marca 2013 r.
Komisje zapoznały się z pismem przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 lutego 2014r. do Wójta Gminy Włoszakowice o załatwienie skargi w części dotyczącej podległych pracowników oraz o udzielenie wyjaśnień Radzie Gminy odnośnie podniesionych zarzutów.
Z uzyskanych informacji wynika, że w związku z przekazaniem do Urzędu Gminy Włoszakowice pisma z petycją dotyczącą zaniechania planowanych zmian w sposobie edukacji dzieci we Włoszakowicach zorganizowane zostało dnia 29 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach spotkanie z rodzicami, w którym uczestniczył podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy.
Ogłoszenie o spotkaniu zostało zamieszczone na gminnej stronie internetowej, ponadto o spotkaniu zostali powiadomieni oddzielnie zainteresowani rodzice.
Petycję podpisało, jak podaje p. J.M., „ponad 330 obywateli RP”, natomiast w spotkaniu uczestniczyło tylko ok. 30 rodziców. Podczas spotkania osoby w nim uczestniczące uzyskały jednoznaczną odpowiedź, że nie był rozpatrywany wariant przeniesienia klas I-III co w dalszym ciągu podnosi p. J.M. w skardze, a jedynie wariant przeniesienia klas III, od którego odstąpiono.
Powody, dla których nie brano pod uwagę przenosin dzieci w ramach budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, przedstawił szczegółowo na ww. spotkaniu pracownik Urzędu Gminy na podstawie prezentacji, w którym to spotkaniu uczestniczył także skarżący.
W takiej sytuacji nie można podzielić zarzutu skarżącego, iż Wójt Gminy Włoszakowice prowadził politykę dezinformacyjną, skoro z dokonanych ustaleń wynika, że szukano najbardziej optymalnego rozwiązania, którym w rezultacie okazało się otwarcie oddziału popołudniowego w przedszkolu, co na razie spotkało się z pełną akceptacją rodziców.
Radni przyjęli stanowisko Komisji bez uwag.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/280/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu.- z dnia 6 lutego 2014 r.Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poprosiła o przedstawienie stanowiska w imieniu wyżej wymienionych Komisji radnego Ryszarda Lipowego, który stwierdził, że:
część skargi p. J.M. dotycząca jego małżonki została rozpoznana przez Radę Gminy przy okazji analizy skargi z dnia 29 grudnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice. Wtenczas do skargi załączone było pismo do Wójta, a do pisma załączniki. W punkcie 8 tegoż pisma skarżący przedstawił już sprawę, do której obecnie znów wraca. Dowód: zał. 3, tj. pismo z dnia 30.06.2011 r., do pisma przy skardze z dnia 29 grudnia 2013r. jest tym samym załącznikiem, co zał. 1 do skargi z dnia 6 lutego 2014 r.
Odpowiedź została przekazana p. J.M. Uchwałą Nr XXXII/264/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r.
- organy administracji zobowiązane są do równego traktowania wszystkich petentów w myśl zasady równości wobec prawa, bez względu na to, czy są beneficjentami podatków petenta czy nie. Sugerowane przez p. J.M. nieprawidłowości w pracy urzędnika w związku z postępowaniem administracyjnym zostały poddane ocenie dwóch prawników, którzy potwierdzili, że sposób załatwienia sprawy jest zgodny z prawem, a jednocześnie gwarantuje pozytywne jej załatwienie (odpowiedź została przekazana skarżącemu dnia 27 lipca 2011 r.). Ocena prawna, o której mowa wyżej, została przeprowadzona w związku ze skargami na pracownika urzędu i jego niekompetencje, gdyż jak pisze skarżący „ (…) Bezustannie prowadziłem próby wymuszenia na p. Wójcie wyjaśnienia sprawy ataku na moją żonę w UG Włoszakowice oraz wyjaśnienie czynności jednego z urzędników gminnych, które w mojej ocenie procedowane były w sposób błędny, a które to, o ile procedowane były w ten sam sposób wobec innych petentów, to procedowane były na szkodę rozwoju naszej gminy. (...)”. Zdaniem Komisji jest to subiektywna ocena tylko skarżącego, nieznajdująca poparcia w zgromadzonym materiale.

- zarzucana Wójtowi Gminy niegospodarność w związku z wyprowadzeniem przez p. J.M. działalności gospodarczej do innej gminy jest nietrafiona, skoro podstawą jej przeniesienia było problemowe - zdaniem skarżącego - prowadzenie działalności gospodarczej w kształcie przedstawionym wyżej.
Posiadanie udziałów, akcji w spółkach nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której stanowią przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Na bazie orzecznictwa i komentarzy, „(...) zgodnie z art 239 k.p.a. w brzmieniu ustalonym nowelizacją k.p.a. z 3.12.2010 r. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. (…) istotą tego przepisu jest przyjęcie tzw. uproszczonej procedury rozpatrywania skarg noszących znamiona pieniactwa. (...)” - dr Małgorzata Szalewska „Skarga tylko raz. Rada gminy nie musi odpowiadać na powtarzający się zarzut.” www.samorzad.pap.pl
Radni przyjęli stanowisko Komisji bez uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/281/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.

Ad 19. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice.

- wniosek p. J.M. z dnia 6 lutego 2014 r.


Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poprosiła o stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w sprawie wniosku dotyczącego przedstawienia wyroku Sądu Apelacyjnego na sesji. Stanowisko przedstawił radny Ryszard Lipowy, informując:
Komisje stwierdzają, że powodem, dla którego radni zdecydowali się na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. odczytać wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa p. J.M. przeciwko Stanisławowi Waligórze o naruszenie dóbr osobistych były następujące okoliczności:
1) w dniu 4 października 2013 r. p. J.M. zwrócił się z pismem do przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice, w którym między innymi poinformował, że Wójt przegrał sprawę, którą tenże mu wytoczył. Skoro w piśmie wskazano, że sprawa dotyczy organu wykonawczego gminy to przewodnicząca Rady Gminy była wręcz zobowiązana ustalić fakty związane z tą sprawą;
2) z wyjaśnienia tej sprawy wynikało, że skierowany pozew nie dotyczył organu gminy tylko osoby prywatnej.
W takiej sytuacji skoro p. J.M. informował przewodniczącego organu stanowiącego gminy, że sprawa, którą Wójt przegrał w sądzie, dotyczyła organu, to istniała wręcz potrzeba wyjaśnienia przez Radę Gminy Włoszakowice okoliczności sprawy.
W wyniku podjętych działań wyjaśniających Komisje ustaliły, że już w dniu 1 października 2013 r. sprawa została prawomocnie zakończona, a powództwo p. J.M. oddalone. Posiedzenia Rady Gminy są jawne. Osoba, która zgłasza wniosek do Rady musi być świadoma, że zarówno treść wystąpień jak i ustalenia Rady mogą być przedmiotem sesji Rady Gminy.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie stanowisko Komisji.

- wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice z dnia 8 stycznia 2014 r.

W związku z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice z dnia 8 stycznia 2014 r. przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poprosiła radnego Ryszarda Lipowego o przedstawienie stanowiska Komisji.
Komisje stwierdziły, że za sprawny przebieg sesji odpowiada przewodniczący Rady, który kieruje obradami, udziela głosu, czuwa nad zwięzłością wystąpień i posiada prawo przywołać mówcę „do rzeczy”. Zasady prowadzenia sesji są stosowane, jednakże jeżeli miały miejsce jakiekolwiek uchybienia podczas ostatnich sesji związane z zabieraniem głosu bez zgody przewodniczącego i to ze strony nie tylko radnych - to Komisje wnioskują do przewodniczącego, aby takie sytuacje w przyszłości były wyeliminowane.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie stanowisko Komisji, a przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zobowiązała się do przestrzegania zapisów statutowych.

Ad 20. Zmiana budżetu gminy na 2014 r. ; zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023; wniosek Wójta Gminy.

Zmiana budżetu gminy na 2014 r.

Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała o proponowanych zmianach w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu kwoty dochodów budżetu o 321.100,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 27.604.491,00 zł, w tym dochodów bieżących 26.779.353,00 zł i dochodów majątkowych 825.138,00 zł.
Ponadto proponuje się zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu o 262.283,00 zł w następujący sposób:
1) plan zwiększenia wydatków bieżących o 46.483,00 złote, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 37.383,00 zł i ogółem wyniosą 19.298.569,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 9.900,00 zł i ogółem wyniosą 1.324.305,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 800,00 zł i ogółem wyniosą 3.549.218,00 zł,
- wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 zł,
- wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 480.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane w formie dotacji wynoszą 10.921,00 zł,
2) planuje się zwiększyć wydatki majątkowe o 215.800,00 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wyniesie 27.997.554,00 zł, w tym wydatków bieżących 24.690.304,00 zł i wydatków majątkowych 3.307.250,00 zł.
Uwag radni nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/282/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
Skarbnik Gminy Maria Rolka udzieliła objaśnień planowanych zmian WPF informując, że konieczność wprowadzenia zmian powstała w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok. Zmianie uległy kwoty dochodów, wydatków, wyniku oraz co się z tym wiąże przychodów oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Dochody uległy zmniejszeniu, ponieważ obniżono część oświatową subwencji ogólnej oraz nie zastosowano podwyżek podatków naliczanych w Gminie.
Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania, w większości inwestycyjne. W wyniku tego zakładana nadwyżka zamieniła się w deficyt, który zostanie pokryty wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami uzyskanymi w roku ubiegłym.
Dodatkowo planuje się wprowadzenie nowych przedsięwzięć, tj. budowa remizy w Boszkowie i wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach letniskowych Gminy.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/283/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu.

Pismo Wójta Gminy Włoszakowice do Rady Gminy Włoszakowice.
Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła wniosek Wójta Gminy do Rady Gminy Włoszakowice o zwiększenie środków na wydatki w budżecie gminy na 2014 rok o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska pracy w urzędzie gminy. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniem i jego pochodnymi, ewentualnym szkoleniem nowego pracownika oraz przygotowaniem stanowiska pracy.
Wójt uzasadnił swój wniosek konsekwencją realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej i ilością wniosków o udostępnienie informacji.
Część tych wniosków to ukryte pytania potrzebne przedsiębiorcom do rozpoznania rynku potrzeb na ich produkty, inne pytania zmierzają do otrzymania informacji o znajdujących się na terenie gminy podmiotach gospodarczych i ich działalności. Największa ilość wniosków kierowana jest od stowarzyszenia z Bukówca Górnego.
Do tego dochodzą wnioski i skargi członków stowarzyszenia (od stycznia 2014 wpłynęło: 25 wniosków o udzielenie informacji publicznej, 9 wniosków i skarg w trybie kpa do Rady Gminy, 17 skarg i wniosków do Wójta Gminy w trybie kpa, 4 skargi do innych organów).
Wywiązanie się z nałożonych ustawą obowiązków wymaga wprowadzenia w przyszłości innych rozwiązań niż zwiększenie zakresu obowiązków.
Radni nie wyrazili zgody na dodatkowe zatrudnienie w Urzędzie kosztem inwestycji w poszczególnych wsiach, sugerując wystąpienie do posłów na Sejm RP oraz Wojewody Wielkopolskiego o środki dla gmin na realizacje zadań wprowadzanych ustawami, w tym przypadku ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Ad 21. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek zaprosił radnych na XXIX Bieg Sokoła do Bukówca Górnego.
Radny Ryszard Lipowy złożył wniosek o przeprowadzenie na najbliższej sesji sprawy uczestniczenia publiczności w sesji i zasad, jakie ich obowiązują.
P. Z.D. przedstawił wniosek o zorganizowanie plebiscytu/referendum w miejscowościach Bukówiec Górny i Dłużyna w sprawie budowy farmy wiatrowej w obrębie tych miejscowości. Przewodnicząca starała się przerwać odczytywanie wniosku informując, że należy złożyć wniosek w sekretariacie. P. Z.D. nie reagował na stanowisko przewodniczącej, która starała się przerwać odczytywanie wniosku. Po odczytaniu p. Z.D. podszedł do przewodniczącej i żądał potwierdzenia odbioru wniosku. Przewodnicząca poinformowała, że potwierdzenie uzyska w sekretariacie Urzędu. P. Z.D. nie reagował na stanowisko przewodniczącej powiedział, że jeżeli nie wie co robić, to przekaże jej kserokopie odpowiednich dokumentów. Przewodnicząca stwierdziła, że w przypadku tego typu referendum wniosek przekazuje się Wójtowi, więc przyjęcia wniosku nie potwierdziła.

Ad 22. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXXIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06