OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/114/2004

Uchwała nrXIV/114/2004

Numer uchwały: 2004/14/114
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Untitled

UCHWAŁA Nr ....... /......../04
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ..................... 2004 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ostatnia zmiana Dz.U z 2002r Nr 153 poz. 1271) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 6 poz. 39) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 221 o pow. 0,07 ha, położonej w Zbarzewie zapisanej w księdze wieczystej KW 24729 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Przyg. Z. Durczewski
akcept.Uzasadnienie
do Uchwały Nr......./........./04
Rady Gminy Włoszakowice
Proponowana do sprzedaży działka nr 221 o pow. 700 m położona jest na terenie zabudowanym w Zbarzewie przy szosie pomiędzy posesjami o numerach 8, 9 i 10 i oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwisko.
Działka jest zbędna gminie, zatem proponuje się wykazać ją do sprzedaży.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06