OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/148/2004

Uchwała nrXIX/148/2004

Numer uchwały: 2004/19/148
Numer sesji: 19
Rok: 2004U C H W A Ł A nr XIX/ 148 / 2004

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2002 roku Nr 214 poz. 1806) oraz art.6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U z 2003r. Nr 162, poz.1568) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się na terenie gminy Włoszakowice średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r.
(Monitor Polski Nr 43 poz. 765) przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Włoszakowice na 2005 rok.

  z kwoty 37,67 zł do kwoty 32,00 zł


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Traci moc uchwała nr X/81/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2005 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie do uchwały nr XIX/ 148/2004
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004r.
w sprawie podatku rolnego na rok 2005.


Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych dla gospodarstw rolnych, na nieruchomościach oznaczonych jako użytki rolne hektar fizyczny.
Stawka podatku rolnego została uzależniona od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta. Cena ustalona przez Radę w stosownej uchwale obowiązuje na terenie danej gminy. Ustawodawca nie ogranicza rady w tym zakresie żadnymi dodatkowymi warunkami, ani też nie wskazuje na kryteria, które powinny decydować o wysokości obniżki, z tym, że skutkuje to zmniejszeniem wpływów do budżetu z tytułu podatku rolnego.
Od roku 2003 podatek rolny obejmuje także użytki rolne do 1 ha oznaczone w ewidencji gruntów jako użytki rolne i wynosi równowartość pieniężną 5q żyta.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06