OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

Numer dokumentu: 33
Rok: 2014

Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 14 maja 2014 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice, zarządzam co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.
2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.

§ 3

Powołuję komisję do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice, w składzie:
1) Monika Klemenska – przewodnicząca,
2) Monika Ławecka – członek,
3) Albert Cygan – członek,

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Albertowi Cygan – referentowi w Urzędzie Gminy Włoszakowice

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 33/2014
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 14 maja 2014 r.


Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

ogłaszam

nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

1. Przedmiotem naboru jest dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.

2. Na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 przeznacza się w budżecie gminy kwotę 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100).

3. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest właściciel nieruchomości będącym osobą fizyczną lub wspólnota mieszkaniowa, na której realizowana będzie inwestycja o której mowa w ust. 1 lub posiada tytuł prawny do tej nieruchomości.

4. Wnioskowane zadania muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2014 r. tj. złożenie zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji wraz z załącznikami.

5. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,
2) kosztorys inwestorski, umowę z wykonawcą przedsięwzięcia, faktury, rachunki lub ofertę wykonawcy przedsięwzięcia,
3) kopię zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę jeśli są wymagane.

6. Wymogi formalne i terminy:
1) wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice (Sekretariat pok. 107) lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu),
2) wniosek musi być kompletny zgodny z § 2 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

7. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków budżetu Gminy Włoszakowice przeznaczonych na ten cel.

8. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w poprzednim naborze ze względu na wyczerpanie środków w budżecie, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności.
9. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

10. Warunki przyznania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

11. Dofinansowanie przedsięwzięcia polegać będzie na zwrocie części poniesionych kosztów inwestycyjnych na podstawie załączonych do wniosku lub zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji, faktur lub rachunków potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne.

12. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia do 30% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, kwota ta jednak nie może przekroczyć wartości 1 800,00 zł.

13. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny, spełnia wymogi formalne i kryteria ustalone w programie, Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania.

14. Przyznanie dofinansowania może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej.

15. Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy na wskazane w umowie konto Inwestora.

16. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa – pok. 116, tel. 65 525 29 94, e-mail: gmina@wloszakowice.pl
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06