OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/101/2004

Uchwała nrXIII/101/2004

Numer uchwały: 2004/13/101/4051a5037c866
Numer sesji: 13/101
Rok: 2004

Untitled


UCHWAŁA NR XIII/101/2004

 1. Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 26 lutego 2004 roku.

w sprawie : rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.z 2002r, Nr 153, poz. 1271 ) oraz art.85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2003r, Nr 80, poz 717 ) w związku z art 23 ust 3 i art.24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.z 1999r , Nr 15, poz.139 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.z 2002r , Nr 25, poz. 233 ). Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :
§ 1
Odrzuca się protesty, wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, złożone przez :

 1. Pana S. Rz. - właściciela działki nr 101/8

2. Pana W. T. - właściciela działki nr 85/6
3. Pana M. P. - właściciela działki nr 101/3
4. Państwa R. i R. K. - właścicieli działki nr 100/6
5. Panią J. W. - właściciela działki nr 100/5
6. Państwa J. F. i A. R.-F. - właścicieli działki nr 85/7
7.Państwa M. i H. O. - właścicieli działki 85/7
§ 2
Odrzuca się zarzuty wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, złożone przez :
1. Pana J. B. - właściciela działki nr 95/1
2. Pana A. W. - właściciela działki nr 89
§ 3
Odrzuca się zarzuty w części, wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, złożone przez :
1. Pana Z. Sz. - właściciela działek nr 88/1, 88/2 i 88/3
2. Panią B. R. i Ł. R. - właścicieli działki nr 92/44
§ 4
Przyjmuje się zarzuty wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej złożony przez :
Państwa A. i M. Z. - właścicieli działki 96/2
Pana S. P.- właściciela działki nr 102/1
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/101/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku.

Wójt Gminy Włoszakowice działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591) oraz na podstawie art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717) w związku z art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 z 1999r, poz. 139 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.z 2002r, Nr 25, poz. 233 ) rozpatrzył protesty i zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
Stanowisko swoje przedłożył Radzie Gminy właściwej na podstawie art.24 ust.3 cytowanej ustawy do rozstrzygnięcia o uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestów i zarzutów.
Rada Gminy postanowiła co następuje :

Protesty wniesione przez :

 1. Protest Pana S. Rz. odrzucić.

Właściciel działki nr 101/8 ( poza granicami opracowania ).
Droga biegnąca wzdłuż działki 101/8 oznaczona na projekcie rysunku planu i projekcie uchwały symbolem „KUl” pełni rangę drogi lokalnej i zapewnia dojazd do działek .
Szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,00 m
Przebieg drogi nie narusza własności działki.

2. Protest Pana W. T. odrzucić.
Właściciel działki 85/6 ( poza granicami opracowania ).
Droga biegnąca wzdłuż działki 85/6 oznaczona na projekcie rysunku planu i projekcie
uchwały symbolem „KUl” pełni rangę drogi lokalnej i zapewnia dojazd do działek.
Szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,00 m
Przebieg drogi nie narusza własności działki.

3. Protest Pana M. P. odrzucić.
Właściciel działki nr 101/3 ( poza granicami opracowania ).

  • Droga biegnąca wzdłuż działki nr 101/3 oznaczona w projekcie rysunku planu i projekcie

symbolem „KUl” pełni rangę drogi lokalnej i zapewnia dojazd do działek.
Szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m
Przebieg drogi nie narusza własności działki.

4. Protest Pani R. i R. K. odrzucić.

  • Właściciel działki nr 100/6

Patrz pkt.5
5. Protest Pani J. W. odrzucić.
Właściciel działki nr 100/5
Droga oznaczona w projekcie planu i projekcie uchwały symbolem „KUz” to droga
zbiorcza. Szerokość w liniach rozgraniczających 12,00 m
Sugerowanie zachowania drogi polnej jest niemożliwe z racji tej , że droga ta stanowi
funkcjonalne połączenie z układem komunikacyjnym projektu planu.

6. Protest Pana J. F. i Pani A. R.-F odrzucić .
Właściciele działki nr 85/7 ( poza granicami opracowania ) .
Droga oznaczona w projekcie planu i projekcie uchwały symbolem „ KUl” pełni rangę
drogi lokalnej i zapewnia dojazd do działek .
Szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m
Przebieg drogi nie narusza własności działki.

7. Protest Pana M. i H. O. odrzucić .
Właściciele działki nr 85/7 ( poza granicami opracowania ).
Droga oznaczona w projekcie planu i projekcie uchwały symbolem „KUl” pełni rangę drogi lokalnej i zapewnia dojazd do działek .
Szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m.
Przebieg drogi nie narusza własności działki.

Zarzuty wniesione przez :
1. Zarzut Pana J. B. odrzucić.
Właściciel działki nr 95/1.
Na działce nr 95/1 zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 12,00 x 12,00 m który stanowi zakończenie drogi dojazdowej . Lokalizacja uzasadniona.

2. Zarzut Pana A. W. odrzucić.
Właściciel działki nr 89.
Działka nr 89 w projekcie rysunku planu i projekcie uchwały została oznaczona symbolem 28 ZL - tereny lasów . Usankcjonowano stan istniejący.

Zarzuty w części wniesione przez :
1. Zarzut Pana Z. Sz.
Właściciel działek ozn,. nr 88/1, 88/2 i 88/3.
Przyjąć zarzut w części, dotyczącej działki ozn. Nr 88/3.
Działkę przeznaczyć na teren działki rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej
Korektę tą uznano z racji błędu na mapie sytuacyjno-wysokościowej, teren oznaczono jako las, natomiast w wypisie z rejestru gruntów dz. nr 88/3 figuruje jako „rola”.Wypis otrzymano po opracowaniu projektu planu.
W zaistniałej sytuacji wskazanym jest sporządzenie korekty opracowania .
Natomiast zarzut dot. działek nr 88/1 i 88/2 odrzucić.
Działki nr 88/1 i 88/2 w stanie istniejącym stanowią las. W projekcie rysunku planu i projekcie uchwały teren nie zmienia przeznaczenia pozostaje jako las.

2. Zarzut Pani B. R. i Pana Ł. R. przyjąć w części.
Właściciele działki nr 92/44.
Teren lasu pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu.
Teren upraw polowych przeznaczyć na tereny działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i wyznaczyć teren pod stację transformatorową.
Teren nieużytku , użytków kopalnych ( wyrobisko ) i teren pod zalesienie przeznaczyć na tereny usług komercyjnych w zakresie turystyki ( usługi z zielenią towarzyszącą).
Zarzuty wniesione przez :
1. Zarzut Pani A. i M. Z. przyjąć.
Właściciele działki nr 96/2 ( we wniesionym zarzucie dz. ozn. nr 96/1 - błąd).

     • Dokonać niezbędnej korekty w projekcie rysunku planu i projekcie uchwały . Zamiast jednostek oznaczonych symbolami 21ZR, 22 ZR i 23 ZR - tereny działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej wprowadzić jednostkę oznaczoną symbolem „ ZR, UCh i UCt” - tereny działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, tereny usług komercyjnych i gastronomii z prawem wprowadzenia funkcji letniskowej i tereny usług turystyki ( usługi z zielenią towarzyszącą ).

Teren komunikacji - drogę dojazdową zakończoną placem manewrowym o wymiarach12,00 x 12,00 m wprowadza się o przebiegu prostopadłym do działki nr 108/1.

 1. Zarzut Pana S. P. przyjąć.

Właściciel działki 102/1.
Dokonać niezbędnej korekty w projekcie rysunku planu i projekcie uchwały. Działkę 102/1 pozostawić w dotychczasowych granicach własności.

Tereny będące przedmiotem w/w protestów i zarzutów obrazuje załącznik graficzny w skali 1 : 2000
Uchwałę o odrzuceniu wnoszący może zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06