OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/102/2004

Uchwała nrXIII/102/2004

Numer uchwały: 2004/13/102
Numer sesji: 13
Rok: 2004

UntitledUCHWAŁA NR XIII102/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 roku


w sprawie : rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ) oraz art.85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2003r, Nr 80, poz 717 ) w związku z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.z 1999r , Nr 15, poz.139 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.z 2002r , Nr 25, poz. 233 ). Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :
§ 1

Odrzuca się zarzuty, wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice złożone przez :
1. Pana Ł. R.
Właściciela działki nr 82/39

2. Państwa E. i Z. K.
Właścicieli działki nr 82/6

3. Pana T. M.
Właściciela działki nr 82/18

4. Państwa U. i H. K.
Właścicieli działki nr 82/14

5. Polski Związek Wędkarski
Zakład Rybacko - Wędkarski

6. Panią A. B. - B.
Właściciela działki nr 82/15

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Przygotowała : mgr inż arch. Maria Pierożyńska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/102/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 rok.

         1. Wójt Gminy Włoszakowice działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591) oraz na podstawie art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717) w związku z art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 z 1999r, poz. 139 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.z 2002r, Nr 25, poz. 233 ) rozpatrzył zarzuty wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice.

Stanowisko swoje przedłożył Radzie Gminy właściwej na podstawie art.24 ust.3 cytowanej ustawy do rozstrzygnięcia o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów.
Rada Gminy odrzuciła zarzuty wniesione przez:

1. Pana Ł. R.
2 Państwa E. i Z. K.
3. Pana T. M.
4 Państwa U. i H. K.

  • 5. Polski Związek Wędkarski Zakład Rybacko-Wędkarski w Poznaniu 60-665 ul. Znanieckiego 9

6. Panią A. B. - B.

Uzasadnienie

1. Zarzut Pana Ł. R. odrzucić.
Właściciel działki nr 82/39
Z działki tej wydzielono ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,00 m, który zapewnia dostępność komunikacyjną do działek.
Szerokość pasa przyjeziornego bez prawa zabudowy jest najlepszym i uzasadnionym przestrzennie rozwiązaniem.

2. Zarzut Pani E. i Z. K. odrzucić .
Właściciele działki nr 82/6 .
Patrz pkt. 3
3. Zarzut Pana T. M. odrzucić.
Właściciel działki nr 82/18 .
Zgodnie z treścią projektu uchwały i projektem rysunku planu przewidziano tereny ogólnodostępne oznaczone na rysunku planu symbolem „Z” - tereny przyjeziorne bez prawa zabudowy.
Realizacja pomostu spowoduje znaczne utrudnienie dla użytkownika rybackiego, zburzy dotychczasowy harmonogram odłowów , mocno je komplikując . Zgodnie z treścią projektu uchwały i projektem rysunku planu pomostu nie przewidziano.

Promenada została skrócona z racji uwzględnienia zarzutu złożonego przez właścicieli działki nr 82/7 - uchwała Nr 103/2002 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 24 września 2002r w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice.

Zgodnie z treścią projektu uchwały i projektem rysunku planu wyznaczono drogi dojazdowe 4 KD i 5KD oraz ciąg pieszo-jezdny KX6.
Zarzut dotyczący zamknięcia drogi 4KD jest bezzasadny.

4. Zarzut Pani U. i H. K. odrzucić.
Właściciele działki nr 82/14.

Działka nr 82/14 nie została przekształcona na działkę rekreacyjną w wyniku wydanej decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2002r znak : SR-Le-III-6112-4/02, który nie wyraził zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych m. innymi dz. 82/14.
Od decyzji Zarząd Gminy Włoszakowice odwołał się do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu Delegatura w Lesznie Oddział Środowiska i Rolnictwa pismem z dnia 16.08.2002r znak : 7316-20/2001/2002.
Minister Środowiska decyzją z dnia 15.11.2002r znak : DL.Lp - 4791/JJ-3/02 utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
Teren oznaczony w projekcie uchwały i projekcie rysunku planu symbolem 1 ZR,MN Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.06.2003 znak : SR-Le-III-5-6112-1/-3 uzyskał zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych działki o numerach : 82/3, 82/4, 82/5 i 82/6.

5. Zarzut Polskiego Związku Wędkarskiego Zakładu Rybacko-Wędkarskiego odrzucić.

Zarzuty dot. zakazu grodzenia działek do wyznaczonej linii brzegowej i budowy pomostu, ustawienia tablic „ Zakaz wstępu, wjazdu. Teren prywatny” zgodnie z treścią projektu uchwały są bezzasadne.

6. Zarzut Pani A. B. - B. odrzucić.
Właściciel działki nr 82/15.

Zgodnie z projektem treści uchwały i projektem rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 20,00 m od linii rozgraniczającej jezioro . Podyktowane to zostało zarzutem wniesionym przez właścicieli działki nr 82/7 - uchwała Nr 103/2002 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 24 września 2002r .

Projekt „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej” opracowany został na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 1000. Źródło : Starosta Leszczyński Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie 12.04.2002r zaewidencjonowano pod nr DZ-I-469/2002.
Działka nr 82/15 nie została przeznaczona na cele nieleśne w wyniku wydanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.08.2002r znak : SR-Le-III-6112-4/-2.
Zarząd Gminy Włoszakowice pismem z dnia 16.08.2002 znak : 7316-20/2001/2002 odwołał się od decyzji Wojewody Wielkopolskiego do Ministra Środowiska.
Minister Środowiska utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy znak : DL.Ip-4791/JJ-3/02 z dnia 15.11.2002.
Nie skorzystano z możliwości odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Działki oznaczone w projekcie planu symbolem 1 ZR,MN uzyskały zgodę Wojewody Wielkopolskiego znak : SR-Le-III-5-6112-4/03 z dnia 16.06.2003 na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych.
Teren będący przedmiotem w/w zarzutów obrazuje załącznik graficzny do niniejszej uchwały wykonany na projekcie rysunku planu ( pomniejszenie ).
Uchwałę o odrzuceniu zarzutu wnoszący może zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w PoznaniuPrzewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06