OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/293/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXIV/293/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 293
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXIV/293/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 maja 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu Sołectwa Dłużyna stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 264 poz. 4188) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§1. Postanawia się uznać skargę J.M. z dnia 12 marca 2014 r. na działanie Sołtysa wsi Dłużyna i Wójta Gminy Włoszakowice za bezzasadną.


§ 2. Wyrażone przez Radę Gminy Włoszakowice stanowisko znajduje uzasadnienie w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórZałącznik
do Uchwały Nr XXXIV/293/2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 maja 2014 r.
W dniu 12 marca 2014 r. drogą elektroniczną została złożona skarga na działanie Sołtysa wsi Dłużyna i Wójta Gminy Włoszakowice. Skarżący w skardze podniósł, że sołtys bezpodstawnie odmówiła mu prawa udziału w zebraniu wiejskim sołectwa Dłużyna. Jednocześnie wskazał, że w związku z pozbawieniem prawa uczestnictwa w zebraniu osobom uprawnionym zebranie było bezprawne, a obecny Wójt nie zareagował w/g skarżącego na złamanie prawa.

Na podstawie wyjaśnień sołtysa wsi Dłużyna ustalono, że sołtys podczas zebrania OSP Dłużyna poprzedzającego zebranie wiejskie sołectwa poinformowała osoby nie będące mieszkańcami sołectwa, że nie są uprawnione do udziału w zebraniu, powołując się na zapis w Statucie Sołectwa i prosząc o zastosowanie się do tego uregulowania. W ocenie sołtysa osoby te nie przejawiały chęci uczestnictwa w zebraniu tylko w charakterze publiczności jako obserwatorzy.

W świetle ustalonego stanu faktycznego, wskazać należy, że uprawnionymi do udziału w zebraniu wiejskim sołectwa zgodnie z § 12 statutu sołectwa są stali mieszkańcy sołectwa Dłużyna posiadający czynne prawo wyborcze do Rady i z tego prawa uprawnione osoby skorzystały. Skarżący zaś nie jest stałym mieszkańcem sołectwa więc w świetle postanowień statutu nie jest w gronie osób uprawnionych do udziału w obradach zebrania wiejskiego wsi Dłużyna, zatem nie było potrzeby jakiejkolwiek reakcji ze strony Wójta.

Wobec powyższego podnoszony przez skarżącego zarzut naruszenia jawności i powszechności obrad zebrania wiejskiego jest chybiony.


W tych okolicznościach skargę należało uznać za bezzasadną.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06