OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/294/2014 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/294/2014 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Numer uchwały: 294
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XXXIV/294/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 139.976,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.976,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 98.376,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.080,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 3.371.525,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.003.542,26 złotych, w tym dochodów bieżących 27.178.404,26 złotych i dochodów majątkowych 825.138,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 139.976,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 198.126,00 złotych i ogółem wynoszą 25.147.505,26 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 140.546,00 złotych i ogółem wynoszą 19.648.702,26 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 14.634,00 złote i ogółem wynoszą 12.782.225,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 125.912,00 złotych i ogółem wynoszą 6.866.477,14 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 50.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.374.305,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 7.580,00 złotych i ogółem wynoszą 3.606.286,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 480.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane w formie dotacji wynoszą 10.921,00 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 58.150,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały i ogółem wynoszą 3.249.100,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 76.500,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 395.000,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ustępie 1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.976,00 złotych, co daje ogólną kwotę 98.376,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.080,00 złotych, co daje kwotę ogólną 3.371.525,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 28.396.605,26 złotych, w tym wydatków bieżących 25.147.505,26 złotych i wydatków majątkowych 3.249.100,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06