OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/157/2004

Uchwała nrXX/157/2004

Numer uchwały: 2004/20/157
Numer sesji: 20
Rok: 2004Uchwała Nr XX/ 157 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz.2135 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2004 określone w § 1 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 264.231- złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o kwotę 15.000,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały oraz dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zwiększyć o 2.300,- złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 7.751,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały, a wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o kwotę 15.000,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zwiększyć o 2.300,- złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3 ) wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszyć o 6.000,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2004 wynosi:


 1. po stronie dochodów 14.423.695,- złotych, w tym

a) dotacje na zadania zlecone 985.666,- złotych,
b) dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 2.300,- złotych,

 1. po stronie wydatków 14.564.575,- złotych, w tym

a) wydatki dotyczące zadań zleconych wynoszą 961.202,- złote,
b) wydatki dotyczące zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 2.300,- złotych,
c) wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 6.800,- złotych.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu oraz rozchodów będzie przychód z zaciągniętej pożyczki w kwocie 563.520,- złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały§ 4

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 29.890,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 1.929.445,- złotych, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w wydatkach Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo określonych w załączniku nr 7 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” i obecnie plan wydatków kształtuje się jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 6

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach określoną w § 6 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” o kwotę 2.300,- złotych i obecnie dotacja ta wynosi 161.400,- złotych, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7

Zmienia się wieloletni program inwestycyjny dotyczący III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków środka specjalnego „ Kolonie i obozy”określony w § 10 uchwały Nr XIII/ 104 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok” zwiększając je o kwotę 520,- złotych i obecnie przychody i wydatki przedmiotowego środka wynoszą 13.270,- złotych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004. Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Irena Przezbór


Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX / 157 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku


Wykaz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w roku 2004


I Dochody 2.300,-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.300,-

92116 Biblioteki 2.300,-

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 2.300,-II Wydatki 2.300,-


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.300,-

92116 Biblioteki 2.300,-

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury 2.300,-Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX / 157/ 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 rokuPlan przychodów i rozchodów gminy w 2004 roku


I Przychody 563.520,-

9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 563.520,-


II Rozchody 422.640-

9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 422.640,-
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XX/ 157 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki inwestycyjne w roku 2004 w złotych

Plan

1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 9.700,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 9.700,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 9.700,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.700,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.140.300,-
900 Gospodarka komunalna i ochrony Środowiska 1.140.300,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.140.300,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 633.955,-
6052 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 506.345,-
3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 286.003,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 286.003,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 286.003,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149.248,-
6052 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 136.755,-
4. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 478.000,-
852 Pomoc społeczna 478.000,-
85203 Ośrodki wsparcia 478.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 478.000,-

5. Zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych 6.842,-
852 Pomoc społeczna 6.842,- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.842,- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.842,-

6. Boisko w Dłużynie 8.600,-
801 Oświata i wychowanie 8.600,-
80110 Gimnazja 8.600,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.600,-


O G Ó Ł E M 1.929.445,-Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XX/ 157 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Plan przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowicach
na rok 2004 w złotych


I Przychody 255.722,-


Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89.000,-
0830 Wpływy z usług 149.500,-
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 17.222,-

II Wydatki 255.722,-


Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf )


630 Turystyka 255.722,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.722,-
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.882,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.483,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13.1 96,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.824,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.300,-
4220 Zakup środków żywności 17.700,-
4260 Zakup energii i wody 25.250,-
4270 Zakup usług remontowych 26.800,-
4300 Zakup usług pozostałych 55.528,-
4410 Podróże służbowe krajowe 4.569,-
4430 Różne opłaty i składki 1.200,- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.090,-

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XX / 157 /2004 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 rokuDotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice dla instytucji kultury oraz Towarzystwa Muzycznego w roku 2004.


I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 320.400,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320.400,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 320.400,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 320.400,-


II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 161.400,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161.400,-
92116 Biblioteki 161.400,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 161.400,-

III Dotacja do Towarzystwa Muzycznego 30.000,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,-
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30,000,-Załącznik nr 9 do Uchwały nr XX / 157 /2004 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wieloletni program inwestycyjny
III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice


 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włoszakowice i Dominice.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.317.250,-złotych.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych
- w roku 2003 ogółem wyniosą 1.173.450,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 1.140.300,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę wraz z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 633.955,- złotych, przyznane ze SAPARD-u 506.345,- złotych ( Sapard II ).Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XX / 157 / 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku
Przychody i wydatki środka specjalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach pod nazwą „Kolonie i obozy” w roku 2004.


I Przychody ( odpłatność uczestników ) 13.270,- zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.270,- zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej 13.270,- zł
0830 Wpływy z usług 13.250,- zł
0920 Pozostałe odsetki 20,-zł

II Wydatki 13.270,- zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.270,- zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej 13.270,- zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.315,- zł
4220 Zakup środków żywności 5.425,- zł
4300 Zakup usług pozostałych 3.170,- zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315,- zł
4120 Składki na Fundusz Pracy 45,- zł
Uzasadnienie:

1. Na wzrost dochodów ( załącznik Nr 1, 3 i 4 ) składają się:

Dotacja Wojewody na zadania zlecone - zasiłki i świadczenia z OPS-u 15.000,- zł,


 1. Dotacja Ministerstwa Kultury 2.300,- zł

 2. Zwiększenie subwencji oświatowej 2.400,- zł

 3. Uzyskanie środków na ŚDS od firmy „KENKEL” 50.000,- zł

 4. Zwiększenie dochodów własnych wg realnego wykonania 194.531,- zł

- z podatków 155.400,- złotych,
- z majątku 39.131,- złotych.

2. Zmiany wydatków ( załącznik Nr 2, 3 i 4 ) polegają na:

 1. Zwiększeniu wydatków na zadania celowe (świadczenia rodzinne), zgodnie z otrzymaną dotacją Wojewody,

 2. Zwiększeniu wydatków na zakup książek do biblioteki, zgodnie z otrzymaną dotacją Ministerstwa,

 3. Zwiększeniu środków na

a) zakup materiałów do przebudowy i remontu dróg gminnych,
b) adaptację Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach,
c) dotację dla Biblioteki ( dodatkowo załącznik Nr 8 ),
d) przygotowanie mieszkań w Zbarzewie,
e) zakup wyposażenia,usług oraz inne wydatki związane z wprowadzeniem dodatkowych zadań.

 1. Zmniejszeniu planowanych środków na:

a) obsługę długu publicznego,
b) budowę kanalizacji sanitarnej

 1. Wnioskowanych przeniesieniach między paragrafami w jednostkach organizacyjnych gminy, tj w:

- Zarządzie Dróg Gminnych,
- Zespole Szkół w Bukówcu Górnym,
- Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
- Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Gospodarstwie Pomocniczym Boszkowo ( załącznik Nr 7 ),
- Urzędzie Gminy, między innymi przeniesienie w wydatkach inwestycyjnych kwot refundowanych z SAPARD-u.

 1. Zmieniają się wydatki na zadania inwestycyjne ( załącznik Nr 6 ):

1) wzrastają na Środowiskowy Dom Samopomocy,
2) maleją na budowę kanalizacji sanitarnej.

 1. Wprowadza się realną kwotę pobranej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( załącznik nr 5).

 2. Zmniejsza się o 40.000,- zł wydatki w wieloletnim planie inwestycyjnym dotyczącym III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice (załącznik nr 9).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06