OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/149/2004

Uchwała nrXIX/149/2004

Numer uchwały: 2004/19/149
Numer sesji: 19
Rok: 2004U C H W A Ł A nr XIX / 149/2004

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok
----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U z 2002 roku Nr 214 poz. 1806 )oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U z 2004r. Nr 123 poz.1291) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2005:

1. od gruntów:


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,48 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-3,52 zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,09 zł
od 1m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:


a/ mieszkalnych - 0,54 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 8,37 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,61 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Traci moc uchwała nr X/82/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 roku .


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2005 roku.Przewodniczący Rady Gminy
(-)  Irena PrzezbórUzasadnienie do uchwały Nr XIX/ 149/2004
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004
w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włoszakowice przez cały rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ; tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami/ górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznemu podwyższeniu zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy.
Ze względu na nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zachodzi konieczność ustalenia nowych stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06