OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji


Statut przyjęty Uchwałą Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12.02. 2014 r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XXXIII/278/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31.03. 2014 r.,   Uchwałą Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24.02. 2017 r.


Statut
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

(tekst ujednolicony)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwane dalej w skrócie GOSiR, jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji działające na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami).
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami).
3) Niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa
2. GOSiR działa w formie jednostki budżetowej, której gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.
3. Siedzibą GOSiR jest miejscowość Włoszakowice a terenem działania teren Gminy Włoszakowice.
4. Bezpośredni nadzór nad działalnością GOSiR sprawuje wójt Gminy Włoszakowice.
5. GOSiR używa pieczęci nagłówkowej o treści: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice”

Rozdział 2. Przedmiot i zakres działania

§ 2.
1. Do zadań GOSiR należy realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice a w szczególności :
1)Utrzymanie obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw dla dzieci (w tym realizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących);
2) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i szkoleniowych;
3) zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji;
4) administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi;
5) inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych, a zwłaszcza współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami, i innymi organizacjami pożytku publicznego oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań;
6)tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu;
7)rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestników zajęć;
8)stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego uczestników zajęć;
9)integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk w tym również niepełnosprawnych;
10) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu a także rekreacji w podległych obiektach;
11) organizowanie z własnych środków imprez sportowo - rekreacyjnych;
12) wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych pożytków z majątku;
13) pozyskiwanie środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej;
14) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług GOSiR;
15) zapewnienie bieżącej informacji do lokalnych mediów;
16) promocja Gminy Włoszakowice przez sport;                                                                             17) prowadzenie "Akademii Sportu" dla dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej bądź uczącej się na terenie Gminy Włoszakowice.§ 3.

Przy realizacji zadań statutowych GOSiR współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

Rozdział 3. Organizacja

§ 4.
1. GOSiR kieruje kierownik, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje wójt.
3. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Kierownik GOSiR składa oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem.

§ 5.
1. Kierownik GOSiR zatrudnia i zwalnia pracowników oraz dokonuje w stosunku do nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
2. Zasady wynagradzania pracowników GOSiR określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez Kierownika GOSiR w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
3. Wynagrodzenie Kierownika GOSiR ustala wójt.

§ 6.
Wewnętrzną strukturę organizacyjną GOSiR określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez wójta.

Rozdział 4. Zasady gospodarki finansowej

§ 7.
1. GOSiR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOSiR jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez wójta.

§ 8.
GOSiR prowadzi działalność na bazie mienia gminy Włoszakowice, mienia nabytego, mienia użyczonego, oddanego w zarząd lub w posiadanie zależne oraz tego w które zostało wyposażone.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 9.
Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Gminy Włoszakowice w trybie określonym dla jego nadania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06