OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/174/2005

Uchwała nrXXI/174/2005

Numer uchwały: 2005/21/174
Numer sesji: 21
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXI/174/2005
-----------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie przedstawienia wniosku o dokonanie zmiany nazwy urzędowej miejscowości Boszkowo


Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 , poz. 1612) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Gminy Włoszakowice przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości „Boszkowo” - zakwalifikowanej do rodzaju „osada”, położonej w obrębach geodezyjnych Grotniki i Włoszakowice na nową nazwę „Boszkowo-Letnisko” .

§ 2

Wniosek, o jakim mowa w §1 przekazuje się za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

§ 3

Wystąpienie o zmianę nazwy urzędowej na „Boszkowo-Letnisko” zostało poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie będącym przedmiotem zmiany.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie do Uchwały Nr XXI/174/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 lutego 2005 r.


U z a s a d n i e n i e
wystąpienia o zmianę nazwy urzędowej miejscowości Boszkowo na nową nazwę „Boszkowo-Letnisko”


Gmina Włoszakowice położona jest w południowo zachodniej części Wielkopolski, na terenie Powiatu Leszczyńskiego i obejmuje obszar 127 km2.
Siedzibą Gminy jest licząca 3.063 mieszkańców wieś Włoszakowice. Całą Gminę w skład której wchodzi 13 sołectw zamieszkuje 8.562 mieszkańców .
Po administracyjnej zmianie granic dokonanej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz.U. N 110 poz. 1266) w Gminie Włoszakowice funkcjonują dwie miejscowości o tej samej nazwie: „Boszkowo”:

 1. Boszkowo (potocznie nazywane wieś) stanowiące odrębny obręb geodezyjny Boszkowo.

 2. Boszkowo (potocznie zwane Letnisko), które jest osadą miejscowości Grotniki wchodzące w skład obrębów Grotniki i Włoszakowice leżące nad jez. Dominickim, z bazą turystyczną (1.200 domków letniskowych; ok. 40 zakładowych ośrodków wypoczynkowych; ok. 2.000 podatników - właścicieli domków letniskowych i działek niezabudowanych ).


Boszkowo tzw. Letnisko stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji głównie dla mieszkańców Leszna, Poznania, Wrocławia, Wałbrzycha, Głogowa i Lubinia.
Letnisko zaczęło powstawać w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Największe zmiany dokonały się po wojnie, kiedy przymusowo wykupiono 2 gospodarstwa, budując na nich restauracje i hotele tj. „Syrena” oraz „Pirat”, jak też ośrodki wypoczynkowe zakładów pracy z PKP na czele, co miało wpływ na zlokalizowanie w tym miejscu stacji kolejowej, która przyjęła nazwę od najbliżej położonej miejscowości - .Boszkowo (wsi).
Obecnie Boszkowo tzw. Letnisko liczy 95 mieszkańców stałych, ale w sezonie letnim liczba ta wzrasta do 5.000 osób.
Pomimo letniskowego charakteru tej miejscowości liczba osób zamieszkujących na stałe w ostatnich latach zaczęła wzrastać .

Jeszcze przed zmianą granic pomiędzy Gminą Włoszakowice i Gminą Przemęt zgłaszano wnioski o zmianę nazwy Boszkowo motywując to dezorientacją w razie konieczności wzywania natychmiastowej pomocy szczególnie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.
Występująca niezgodność stwarza problemy administracji w przypadku np. prawidłowego prowadzenia ewidencji ludności, ewidencji podatników, w których to rejestrach sztucznie wprowadza się pewnego rodzaju dopiski dla rozróżnienia miejscowości (np. w ewidencji ludności stosuje się dopisek określający rodzaj miejscowości tj. osada, przy czym przy meldowaniu dopisek ten jest pomijany). Podobnie postępuje się przy wysyłaniu korespondencji. Problemem jest też powtarzające się nazewnictwo ulic w tych miejscowościach.

Rada Gminy Włoszakowice w celu uporządkowania tego stanu rozpoczęła procedurę zmierzającą do zmiany urzędowej nazwy miejscowości Boszkowo - rodzaj osada miejscowości Grotniki proponując nową nazwę „Boszkowo-Letnisko (proponowana zmiana nazwy uwzględnia wypoczynkowy charakter miejscowości).


Zgodnie z Uchwałą nr XX/162/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Konsultacje odbyły się 25 stycznia 2005 r.
Omówienie wyników konsultacji stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.Załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr XXI/174/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 23 lutego 2005 r.


O m ó w i e n i e
wyników konsultacji przeprowadzonej z mieszkańcami Boszkowa - rodzaj osada miejscowości Grotniki


Na podstawie Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XX/162/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w części sołectwa Grotniki w miejscowości Boszkowo tzw. Letnisku zostały przeprowadzone dnia 25 stycznia 2005 r. konsultacje z mieszkańcami.
Konsultacje przeprowadzono zgodnie z wcześniej ustalonymi przez Radę Gminy Włoszakowice zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Uchwała Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 159 poz. 3403 z dnia 19 listopada 2004 r.)

Wyniki konsultacji:


   1. liczba osób zameldowanych na pobyt stały
wg stanu na dzień 25 stycznia 2005 r. - 95 osób

   1. uprawnionych do udziału w konsultacjach było ogółem - 69 osób

   2. w konsultacjach brało udział - 20 osób

   3. za zmianą nazwy urzędowej na „Boszkowo-Letnisko” było - 9 osób

   4. przeciw zmianie nazwy urzędowej na „Boszkowo-Letnisko” było - 11 osób

   5. wstrzymujących się od udziału w konsultacji - nie było


Stanowisko przyjęte w głosowaniu potwierdzone zostało podpisami na liście.

Po zebraniu mieszkańcy Boszkowa tzw. Letniska dostarczyli Radzie Gminy Włoszakowice dodatkową listę, z 8 podpisami osób za wprowadzeniem zmiany nazwy urzędowej miejscowości na „ Boszkowo-Letnisko” (osoby te nie brały udziału w konsultacjach pomimo, że były do tego uprawnione).


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06