OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXIV/2014 z dnia 20 maja 2014 r.

Protokół Nr XXXIV/2014 z dnia 20 maja 2014 r.

Numer dokumentu: XXXIV
Rok: 2014

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2014
-------------------------------------------
z XXXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 20 maja 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach od 13.00 do 14.30

Otwarcia XXXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Przedstawiony przez przewodniczącą projekt porządku obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ujazdowie w drodze zamiany.
6. Uchwalenie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Skarżyniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
12. Załatwienie skarg i wniosku:
- skargi z dnia 29 marca 2014 r.
- skargi z dnia 26 marca 2014 r.
- skargi z dnia 12 marca 2014 r.
- wniosku z dnia 31 marca 2014 r.
13. Zmiany budżetowe.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji w związku z nieobecnością Wójta złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
Stanowiska z posiedzeń komisji przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przy realizacji kolejnych punktów sesji.
Ad 4. Interpelacje radnych.
Radna Aniela Poloszyk – przekazała wniosek klubu piłkarskiego z Dłużyny o ustawienie na boisku wiejskim blaszanego, zamykanego baraku do przechowywania sprzętu piłkarskiego. Obecnie sprzęt taki przechowywany jest w prywatnych domach. Klub wnioskował również o ustawienie ławek trwale umocowanych.
Ponadto radna wnioskowała o wykoszenie trawy wokół stawu w Dłużynie i naprawę ogrodzenia.
Radna Irena Przezbór – przekazała informację, o osuwającej się skarpie przy ul. K.Kurpińskiego we Włoszakowicach przed przejazdem kolejowym.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ujazdowie w drodze zamiany.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Gmina Włoszakowice proponuje zamianę:
działki nr 803 w Ujazdowie (obręb Grotniki) położonej przy wjeździe na ulicę Dworcową w Boszkowie-Letnisku. Działka ta określona jest w ewidencji gruntów jako droga, niewykorzystywana obecnie dla celów komunikacyjnych (nieużytek)
na działkę nr 370/1 położoną w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki) stanowiącą własność osoby fizycznej. Działka ta jest przedłużeniem ulicy Pocztowej do ulicy Źródlanej.
Zamiana działek zmierza do uregulowania stanu własności ciągu komunikacyjnego w Boszkowie-Letnisku.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/284/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

Ad. 6. Uchwalenie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w Uchwale Nr XXXIII/274/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany przytoczona została błędna podstawa prawna, w związku z tym niezbędne jest wprowadzenie korekty w podstawie prawnej uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/285/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Skarżyniu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planowana do nabycia nieruchomość o powierzchni 0,03 ha stanowi część drogi dojazdowej do gruntów rolnych i nieruchomości zabudowanych w Skarżyniu i Dłużynie, dlatego jej nabycie jest uzasadnione.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/286/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na:
1) części nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 221/11, o powierzchni 0,0250 ha,
2) części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 984, o powierzchni 0,1200 ha.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/287/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w Uchwale Nr XXX/240/2013 Rada Gminy przyjęła 5 % - procentową bonifikatę od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we Włoszakowicach oznaczonej numerem działki 654/15 o powierzchni 1,4182 ha. W związku ze złożonym wnioskiem przez użytkowników wieczystych i po przeprowadzonej analizie proponuje się zmianę wysokości bonifikaty z 5% na 15%.
Radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/288/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gmina Włoszakowice planuje uzyskać dofinansowanie na wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Wielkim, Sądzi i Dłużynie oraz sieci wodnokanalizacyjnej w Boszkowie, Boszkowie-Letnisku, Dominicach i Ujazdowie. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie do 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej dla Krzycka Wielkiego, Sądzi i Dłużyny została już wykonana i zapłacona, ale istnieje możliwość aplikowania na przedmiotowe przedsięwzięcie o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie jest uchwała Rady Gminy upoważniająca do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/289/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Rada Gminy Włoszakowice przyjęła propozycję udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości:
1) 55.000,00 zł na wykonanie poszerzenia o 0,5 m na długości 1,0 km tymczasowego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Zbarzewo,
2) 17.000,00 zł na wykonanie 100,0 mb, o szerokości 1,0 m chodnika z kostki brukowej w pasie drogowym drogi powiatowej – ulica Machcińska w Bukówcu Górnym.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/290/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 12. Załatwienie skarg i wniosku:
- skargi z dnia 29 marca 2014 r. na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice. Przewodnicząca Irena Przezbór przedstawiła stanowisko Komisji Rady Gminy Włoszakowice w sprawie skargi na bezczynność Wójta dotyczącą udzielenia odpowiedzi na wniosek. Komisje proponują uznać skargę za niezasadną z następujących powodów:
1) pismo skarżącego z dnia 28.02.2014 r., które nazywa wnioskiem, w ocenie Komisji Rady Gminy Włoszakowice stanowi polemikę do odpowiedzi udzielonej na wniosek skarżącego z dnia 6 lutego 2014 r.,
2) w udzielonej odpowiedzi z dnia 27 lutego 2014 r., o której mowa wyżej, skarżący został poinformowany, że wniosek z dnia 6 lutego 2014 r. zostaje załatwiony negatywnie, w związku z brakiem zgłoszeń do CBA ze strony Gminy,
3) kolejne wnioski skarżącego wg Komisji traktować należy jako polemikę z udzielonymi wyjaśnieniami w sprawach.
Rada Gminy przyjęła stanowisko Komisji Rady Gminy.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za niezasadną przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Innych uwag radni nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/291/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

- skargi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zarzutu łamania statutu Gminy przez Wójta Gminy Włoszakowice. Przewodnicząca Irena Przezbór przedstawiła stanowisko Komisji Rady Gminy Włoszakowice w sprawie ww. zarzutu w związku z nieuczestniczeniem Wójta w ostatnich sesjach. Komisje Rady Gminy Włoszakowice proponują uznać skargę za niezasadną z następujących względów:
1) zapisy Statutu Gminy Włoszakowice we fragmencie podnoszonym przez składającego skargę odnoszą się do kwestii porządkowych, co oznacza, że wójt uczestnicząc w sesjach nie ma prawa do głosowania,
2) udział Wójta w sesjach nie jest obowiązkiem, a jest tylko jego uprawnieniem jako organu przygotowującego projekty uchwał,
3) ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 2 nie nakłada na Wójta obowiązku uczestniczenia w sesjach Rady, a nakładanie takich obowiązków na Wójta w statucie byłoby sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym.
Rada Gminy przyjęła stanowisko Komisji Rady Gminy.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za niezasadną przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Innych uwag radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/292/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

- skargi z dnia 12 marca 2014 r. na działanie Sołtysa wsi Dłużyna i Wójta. Przewodnicząca Irena Przezbór poinformowała, że Komisje Rady Gminy Włoszakowice proponują uznać skargę za bezzasadną. Skarżący w skardze podniósł, że sołtys bezpodstawnie odmówiła mu prawa udziału w zebraniu wiejskim sołectwa Dłużyna. Jednocześnie wskazał, że w związku z pozbawieniem prawa uczestnictwa w zebraniu wiejskim osobom uprawnionym, zebranie było bezprawne, a obecny Wójt nie zareagował wg skarżącego na złamanie prawa.
Na podstawie wyjaśnień udzielonych Komisji Rady Gminy Włoszakowice przez sołtysa wsi Dłużyna ustalono, że sołtys podczas zebrania OSP Dłużyna poprzedzającego zebranie wiejskie sołectwa poinformował osoby nie będące mieszkańcami sołectwa, że nie są uprawnione do udziału w zebraniu, powołując się na zapis w Statucie Sołectwa i prosząc o zastosowanie się do tego uregulowania. W ocenie sołtysa osoby te nie przejawiały chęci uczestnictwa w zebraniu tylko w charakterze publiczności jako obserwatorzy.
Uprawnionymi do udziału w zebraniu wiejskim sołectwa zgodnie z § 12 statutu sołectwa są stali mieszkańcy sołectwa Dłużyna posiadający czynne prawo wyborcze do Rady i z tego prawa uprawnione osoby skorzystały. Skarżący zaś nie jest stałym mieszkańcem sołectwa, więc w świetle postanowień statutu nie jest w gronie osób uprawnionych do udziału w obradach zebrania wiejskiego wsi Dłużyna, zatem zdaniem Komisji nie było potrzeby jakiejkolwiek reakcji ze strony Wójta. W tych okolicznościach podnoszony przez skarżącego zarzut naruszenia jawności i powszechności obrad zebrania wiejskiego zdaniem Komisji jest chybiony.
Rada Gminy przyjęła stanowisko Komisji Rady Gminy.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za niezasadną przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Innych uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/293/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

- wniosku z dnia 31 marca 2014 r. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Komisje Rady Gminy Włoszakowice zapoznały się z korespondencją przekazaną Radnym Gminy Włoszakowice dnia 31 marca 2014 r., która jest informacją skierowaną do p. Aleksandra (?), że pismo przekazane zostało do Stowarzyszenia, a zarazem wnioskodawca informuje, że był obecny na zebraniu w Bukówcu Górnym i uczestniczył w wielu sesjach i że ze zdziwieniem stwierdza, że Radni nie mają pojęcia o wadze decyzji, którą podejmują. Dalej wnioskodawca informuje pana Aleksandra (?) o kolejnych swoich przemyśleniach, żeby wreszcie złożyć prośbę o przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych oraz uzupełnienia społecznej wiedzy o planowanej inwestycji również pośród radnych Gminy Włoszakowice. Później pisze, iż należy stwierdzić że niewiedza radnych Gminy Włoszakowice na tak ważny temat i w tak ważnej kwestii, niesie ryzyko podjęcia błędnej decyzji podczas głosowania na temat uchwał dotyczących lokalizacji turbin. Na koniec wnioskuje, aby to pismo przekazać Przewodniczącej Rady Gminy p. Irenie Przezbór do wiadomości, w sytuacji kiedy pismo skierowane było do radnych. Komisje Rady Gminy Włoszakowice mając na uwadze treść pisma uznały, że należy potraktować je jako wniosek, proponując odpowiedzieć wnioskodawcy na pierwszy wniosek, że nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, skoro przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidują możliwość wypowiedzenia się mieszkańców na etapie procedury planistycznej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez składanie wniosków oraz podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Zdaniem Komisji Rady Gminy Włoszakowice procedura ta jest wystarczająca do wysłuchania opinii mieszkańców. Dodatkowo przewidziany jest udział społeczeństwa w postępowaniu planistycznym na etapie przygotowania opracowania ekofizjograficznego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Odpowiadając na drugi wniosek Komisje Rady Gminy informują, że radni uzupełniają swoją społeczną wiedzę w ramach możliwości korzystając z wiedzy specjalistów, starając się jak najlepiej służyć całemu społeczeństwu, a infrastrukturę gminy przygotowywać w sposób, aby jej odbiorcami była możliwie największa liczba osób. Ocena pracy radnych należy do wyborców. Komisje stwierdziły ponadto, że w związku z bardzo chaotycznym, niejasnym i nieprecyzyjnym stylem jakim się posługuje wnioskodawca (co przedstawiono wyżej), niektóre jego wnioski mogą być źle zrozumiane przez radnych albo w ogóle sens ich może nie być odczytany i to nie z powodu braku powagi wobec przekazywanych spraw tylko wobec braku prawidłowego formułowania myśli i wniosków, które nie są merytoryczne i nie zawierają logicznego uzasadnienia.
Stanowisko Komisji Rada Gminy Włoszakowice przyjęła jednogłośnie.

Ad. 13. Zmiany budżetowe.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że planowane jest zwiększenie łącznej kwoty dochodów budżetu na 2014 r. o 139.976,00 zł. Zwiększenie obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.976,00 zł,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.080,00 zł
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 28.003.542,26 zł, w tym dochodów bieżących 27.178.404,26 zł i dochodów majątkowych 825.138,00 zł.
Proponowane są też m.in. następujące wydatki: zwiększenie środków dla ZS w Bukówcu Górnym na modernizację dachu – 55.000,00 zł, zwiększenie dotacji dla GOK-u na konkurs młodych instrumentalistów – 25.000,00 zł, zwiększenie środków dla Przedszkola na realizację zaleceń pokontrolnych - 12.300,00 zł, dotacja dla Spółki Wodnej na działalność bieżącą – 25.000,00 zł.
W wydatkach majątkowych proponuje się m.in. prace na drogach powiatowych (chodnik w Zbarzewie i Bukówcu Górnym) 83.000,00 zł; rozbudowę oświetlenia ulicznego w Jezierzycach Kościelnych - 33.000,00 zł; drenowanie boiska w Boguszynie – 3.000,00 zł.
Proponuje się zmniejszenie wydatków m.in. na następujące zadania: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa remizy w Boszkowie, prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach.
Po zmianie łączna kwota wydatków wyniesie 28.396.605,26 zł, w tym wydatków bieżących 25.147.505,26 zł i wydatków majątkowych 3.249.100,00 zł.
Radni wyjaśnili przyczynę obniżenia wydatków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z przetargami i dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/294/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radni proponowali ustawić tablicę informującą o niebezpiecznej drodze z Bukówca Górnego do Machcina. Podobne drogi do Gminy Włoszakowice są też z kierunków Bucza czy Wijewa. Radny Aleksy Zaremba poinformował o ustawieniu znaku za Boszkowem z nazwą „Gmina Włoszakowice”, który może sugerować, że za stan drogi odpowiada Gmina.
Innych spraw radni nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy nie udzieliła głosu osobie z publiczności.

Ad 15 Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXXIV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Zał. Nr 1.


I N F O R M A C J A
o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji


Uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. przekazane zostały organom nadzoru: tj. Wojewodzie Wielkopolskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Prokuratorowi Rejonowemu. Rozstrzygnięć nadzorczych nie wydano. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały ogłoszone uchwały Rady Gminy:
3) w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;
4) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice;
5) w sprawie „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice;
6) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;
7) w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach;
8) w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice;
9) w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Grotniki i Boszkowo-Letnisko.

Uchwały powyższe weszły w życie.
Na poprzedniej sesji radni nie złożyli do Wójta interpelacji czy wniosków.Wójt

(-) Stanisław Waligóra


Włoszakowice, 2014-05-20

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06