OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/164/2005

Uchwała nrXXI/164/2005

Numer uchwały: 2005/21/164
Numer sesji: 21
Rok: 2005

 


Uchwała Nr XXI/164/2005

----------------------------------------

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz.1203) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz.1845 ) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 96 poz.959) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz sposób podziału środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

§ 2

 1. Na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród przyznawanych przez: 1) Wójta, 2) Dyrektorów szkół i przedszkoli.

 1. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się 40% na nagrody Wójta i 60% na nagrody dyrektorów szkół i przedszkoli.

§ 3

 1. Nagrody o których mowa w §1 przyznawane są w dniu: 1) 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2)Święta Patrona Szkoły.

 1. Wniosek o nadanie nagrody Wójta lub Dyrektora powinien być złożony odpowiednio: 1) do dnia 20 września roku danego, jeśli nagroda ma być przyznana w dniu 14 października, 2) 21 dni przed Świętem Patrona Szkoły, jeśli nagroda ma być przyznana w dniu tego Święta.

- wzór wniosku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Wniosek o nagrodę Wójta należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Włoszakowice.

§ 4

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje w stosunku do 1) nauczyciela – dyrektor szkoły, 2) dyrektora szkoły – rada pedagogiczna.

 1. W przypadku składania wniosku o nagrodę dla nauczyciela dyrektor szkoły przedkłada opinię rady pedagogicznej.

§ 5

  Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1) rady pedagogicznej,

  2) rady rodziców,

  3) rady szkoły.


§ 6


 1. Wójt dokonuje analizy wniosku oraz podejmuje decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody.

 1. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

§ 7

 1. Nauczyciel nie będący dyrektorem szkoły, może otrzymać nagrodę Wójta jeżeli przepracował w szkole co najmniej dwa lata, posiada dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej 6 z następujących kryteriów:

 1. w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

 1. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

 2. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w zawodach, konkursach, olimpiadach – na szczeblu co najmniej regionalnym,

 3. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,

 4. przygotowuje lub współorganizuje uroczystości środowiskowe o charakterze edukacyjnym,

 5. osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

 1. w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej:

 1. organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

 2. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów,

 3. organizuje współpracę szkoły z jednostkami zdrowia, pomocy społecznej, policji organizacjami lub stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty i potrzeb dzieci,

 4. organizuje udział rodziców w życiu szkoły,

  1. w zakresie zadań statutowych innych niż wymienione w punktach 1 i 2:

 1. uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 2. angażuje się w tworzenie lub doposażenie pracowni przedmiotowych,

 3. przewodniczy zespołowi przedmiotowemu,

 4. opracował i wdrożył innowacyjny program nauczania.

 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola, może otrzymać nagrodę Wójta jeśli oprócz spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 prawidłowo realizuje zadania dyrektora szkoły, przedszkola określone w art. 39 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr118, poz.1112 ze zmianami) a zwłaszcza za:

 1. osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami,

 2. stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań pozwalających przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą,

 3. uzyskanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,

 4. właściwe realizowanie planu finansowego szkoły,

 5. organizowanie imprez środowiskowych poprzez organizację uroczystości z okazji świąt państwowych i innych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.), organizacji festynów i zawodów sportowych dla wsi,

 6. prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 7. dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych,

 8. angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom,

 9. nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi.

§ 8

 1. W przypadku, gdy dyrektor szkoły, przedszkola zamierza przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, wniosek taki winien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną w trybie określonym regulaminem tej rady.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola.§ 9

Nagrodę dyrektora szkoły, przedszkola może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole, przedszkolu co najmniej rok, posiada dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej 6 następujących kryteriów:

 1. w zakresie zadań dydaktyczno – wychowawczych:

 1. osiąga wysokie wyniki nauczania potwierdzone wewnątrzszkolnym badaniem wyników nauczania,

 2. przygotowuje uczniów do udziału w zawodach, konkursach, olimpiadach,

 3. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,

 4. przygotowuje i wzorowo przeprowadza uroczystości szkolne,

 1. w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej:

 1. prowadzi wszechstronną udokumentowaną działalność, mającą na celu zwalczanie przejawów niedostosowania i patologii społecznej wśród uczniów,

 2. organizuje akcje o charakterze charytatywnym i społecznym,

 3. wzorowo współpracuje z rodzicami,

 4. współpracuje z jednostkami zdrowia, pomocy społecznej, policji oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz oświaty i dobra dziecka,

 1. w zakresie zadań statutowych szkoły, przedszkola innych niż wymienione w punktach 1 i 2:

 1. uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 2. przeprowadza lekcje koleżeńskie,

 3. dba o estetykę pomieszczeń gdzie odbywają się zajęcia,

 4. dba o estetykę i doposażenie pracowni przedmiotowej,

 5. czynnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych,

 6. promuje szkołę, przedszkole na zewnątrz.


§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                                                                         Rady Gminy Włoszakowice

                                                                                                                                                                  (-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06