OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/298/2014 w sprawie: zmiany budżetu

Uchwała Nr XXXV/298/2014 w sprawie: zmiany budżetu

Numer uchwały: 298
Numer sesji: XXXV
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXV/298/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 194.100,00 złotych, z czego dochody bieżące o 14.100,00 złotych i dochody majątkowe o 180.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180.000,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 3.551.525,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji i podziału dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.197.642,26 złote, w tym dochodów bieżących 27.192.504,26 złotych i dochodów majątkowych 1.005.138,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 434.100,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 205.100,00 złotych i ogółem wynoszą 25.352.605,26 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 201.000,00 złotych i ogółem wynoszą 19.853.405,26 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 17.024,00 złote i ogółem wynoszą 12.799.691,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 183.976,00 złotych i ogółem wynoszą 7.053.714,14 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.374.305,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.600,00 złotych i ogółem wynoszą 3.604.183,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 480.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji zwiększa się o 2.500,00 złotych i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 229.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i ogółem wynoszą 3.478.100,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 152.500,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 395.000,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ustępie 1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180.00,00 złotych, co daje kwotę ogólną 3.551.525,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 2.500,00 złotych, co daje kwotę ogółem 13.421,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 28.830.705,26 złotych, w tym wydatków bieżących 25.352.605,26 złotych i wydatków majątkowych 3.478.100,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 7.733,00 złote, która po zmianie wynosi 80.454,00 złote.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o 240.000,00 złotych, który wynosi ogółem 633.063,00 złote i zostanie sfinansowany w kwocie 333.063,00 złote z wolnych środków uzyskanych w roku ubiegłym oraz w kwocie 300.000,00 złotych uzyskanych z kredytu lub pożyczki.

§ 5. Zwiększa się:
1. przychody budżetu o 300.000,00 złotych i po zmianie wynoszą 2.043.063,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
2. rozchody budżetu o 60.000,00 złotych i po zmianie wynoszą 1.410,000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 300.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 7. Zwiększa się kwotę, do której wójt może zaciągać kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.300.000,00 złotych

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06