OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/165/2005

Uchwała nrXXI/165/2005

Numer uchwały: 2005/21/165
Numer sesji: 21
Rok: 2005

 


Uchwała Nr XXI/165/2005

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie: wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz.1203) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 149 poz.1845) art. 4 ust. 1 art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 ze zmianami; ostatnia .zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela zwany dalej „dodatkiem”.

§ 2


 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:

 1. przy jednej osobie w rodzinie 4%,

 1. przy dwóch osobach w rodzinie 5%,

 1. przy trzech osobach w rodzinie 6%,

 2. przy czterech osobach w rodzinie 8%,

- minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, ustalonego rozporządzeniem przez Radę Ministrów.

 1. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty do 0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.§ 3


Do członków rodziny, o których mowa w § 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim z zamieszkałych:

 1. współmałżonka,

 2. pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do 21 roku życia,

 3. pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,

 4. dzieci niepełnosprawne nie posiadające źródła dochodu.§ 4


 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej w § 2. ust. 1.

 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.

 1. Nauczycielowi dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 2 na ich wspólny wniosek:

1) dyrektor,

2) dyrektorowi Wójt.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 nauczyciel dołącza oświadczenie, dotyczące jego stanu rodzinnego określonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3.


§ 5


Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także:

 1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 2. niewykonywania pracy z powodu urlopu do poratowania zdrowia,

 3. pobierania wynagrodzenia za czas choroby,

 4. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby w

 5. przypadku gdy z nauczycielem zawarta została umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

 6. korzystania z urlopu wychowawczego.§ 6


Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                                                           Rady Gminy Włoszakowice

                                                                                                                                                  (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06