OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/303/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy zespołach szkół na terenie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXV/303/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy zespołach szkół na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 303
Numer sesji: XXXV
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXV/303/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy zespołach szkół na terenie Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole publiczne oraz oddział przedszkolny przy zespole szkół prowadzone przez Gminę Włoszakowice.

§ 2.
Ustala się, że przedszkola prowadzone przez Gminę Włoszakowice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

§ 3.
1. Poza czasem określonym w § 2 opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwaną dalej "opłatą", ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
2. Opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4.
Miesięczna opłata za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3 ust.1, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
§ 5.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata o której mowa w § 4 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 6.
Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do tego samego przedszkola obniża się opłatę o której mowa w § 3 ust. 1 o 50 %.

§ 7.
Traci moc Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 9.
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice


Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06