OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVI/2014 z Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 lipca 2014 r

Protokół Nr XXXVI/2014 z Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 lipca 2014 r

Numer dokumentu: XXXVI
Rok: 2014

Projekt
p r o t o k ó ł u Nr XXXVI/2014
----------------------------------------------
z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 10 lipca 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 do 13.00.

Otwarcia XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji bierze udział 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Ponadto poinformowała, że zgłosił swoje spóźnienie radny Paweł Marcinek. W trakcie sesji przewodnicząca wyjaśniła, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność wprowadzenia zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dotacji na zakup samochodu dla OSP Włoszakowice.
Przedstawiony przez przewodniczącą projekt porządku obrad wraz z ww. zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Zmiany budżetu gminy na 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmiany uchwały.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, że została wyjaśniona interpelacja radnego Stefana Lisa dotycząca budowy ul. Podgórnej we Włoszakowicach.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przed poddaniem pod głosowanie protokołu z ostatniej sesji uzgodniła z radnymi treść punktu 15. „Wolne głosy i wnioski”. Radni treść tego punktu przyjęli jednogłośnie. Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy został również przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Interpelacje radnych.
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o stanie kanałów na terenie gminy Włoszakowice.
Radny Krzysztof Poprawski – wnioskował o wyrównanie drogi w Bukówcu Górnym na odcinku od ul. J. Wańskiego na pola.

Podczas tego punktu porządku obrad na sesję przybył radny Paweł Marcinek, w związku z tym dalszy ciąg sesji odbywał się przy udziale całego 15- osobowego składu Rady.

Ad 4. Zmiany budżetu gminy na 2014 r.
Propozycje zmian w budżecie gminy na 2014 r. przedstawiła główny księgowy Monika Ławecka. Planowane jest zwiększenie kwoty dochodów i kwoty wydatków budżetu gminy na 2014 r. o 180.000 zł. Po tej zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 28.378.963,26 zł, a łączna kwota wydatków 29.012.026,26 zł.
Zmiana dochodów proponowana jest w związku z darowizną firmy Werner Kenkel sp. z o.o. na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach. Natomiast zmiana wydatków budżetu gminy planowana jest w zakresie zwiększenia dotacji na zakup samochodu dla OSP Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska przedstawiła uchwałę Zarządu firmy Werner Kenkel sp. z o.o. o przeznaczeniu pomocy finansowej w kwocie 180.000 zł na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że jest to kolejna pomoc finansowa udzielona Gminie Włoszakowice przez spółkę Werner Kenkel skierowana do osób szczególnie potrzebujących pomocy. Działalność charytatywna Spółki może być przykładem dla innych firm działających na terenie gminy.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/306/2014
----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmiany uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przerwała realizację porządku obrad, w związku z zachowaniem osoby z publiczności p. (...). Wymieniona osoba podczas trwającej sesji chodziła po sali z kamerą. W związku z tym przewodnicząca poinformowała o zasadach określonych w Statucie Gminy dotyczących udziału publiczności w sesjach, w tym zajmowania wyznaczonego miejsca. Prosiła, aby p. (...) ustawił kamerę i usiadł. Przewodnicząca odczekała pewien czas, aby wezwany zastosował się do jej poleceń. P. (...) pozostał z kamerą na środku sali bez żadnej reakcji na prośbę przewodniczącej.
Przewodnicząca podjęła kontynuację porządku obrad i przedstawiła zarzuty podniesione w wezwaniu p. (...), który wnosił o dokonanie zmiany Uchwały Nr XXXIV/293/2014 z dnia 20 maja 2014 r., w której to uchwale uznano za bezzasadną skargę p. (...) na działanie Sołtysa wsi Dłużyna i Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca poinformowała, że wezwanie zostało przekazane do Urzędu dnia 23, 24 i 25 czerwca 2014 r.
O ustosunkowanie się do niniejszego wezwania przewodnicząca poprosiła radną Anielę Poloszyk Sołtysa wsi Dłużyna, która przypomniała fakty związane z Zebraniem Wiejskim w Dłużynie. Radna stwierdziła, że w związku z ustawą o samorządzie gminnym Sołectwu Dłużyna został nadany statut i w oparciu o ten dokument sołectwo funkcjonuje. Zgodnie z § 12 Statutu Sołectwa wszystkie osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim wzięły w nim udział.
Ponadto poinformowała, że podjęte przez nią czynności były skutkiem zachowania osób przybyłych na zebranie, które nie poinformowały o celu swojego przybycia i uchybiły wszelkim zasadom grzecznościowym, ponieważ nie przedstawiły się, a nie były znane mieszkańcom wsi.
Radna wskazała też, że wcześniej rozprowadzona została ulotka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice w sprawie wyrażenia opinii o planowanej budowie elektrowni wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie wsi.
Ta sytuacja wprowadziła dezinformację wśród mieszkańców wsi co do spraw poruszanych na Zebraniu Wiejskim. Radna podniosła, że po Zebraniu Wiejskim uzyskała informację od mieszkańców wsi, iż nie brali udziału w zebraniu, ponieważ tematyka elektrowni wiatrowych ich nie interesowała.
Zdaniem radnej i mieszkańców wsi osoby, które nie miały prawa udziału w Zebraniu Wiejskim, nie zamierzały ograniczyć się tylko do uczestnictwa w zebraniu w charakterze obserwatorów, ale celem ich był wpływ na podjęcie decyzji przez Zebranie Wiejskie w sprawie elektrowni.
Następnie radna skierowała pytanie do obecnego na sesji p. (...), czy jego udział jak i osób z nim przybyłych na Zebranie Wiejskie sprowadzał się tylko do roli biernych obserwatorów.
Ww. na to pytanie odpowiedzi nie udzielił.
Radni podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone Uchwałą Nr XXXIV/293/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w związku z tym odmówili uwzględnienia wezwania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/307/2014
----------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Radny Aleksy Zaremba – wrócił do sprawy kolejnej darowizny firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. Jak stwierdził takich organizacji, firm, stowarzyszeń, które mogłyby się włączyć w działalność w udzielanie pomocy jest wiele.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór i Sekretarz Gminy Monika Klemenska podały przykład, gdzie pomoc taka byłyby wskazana tj. osoby poruszającej się na wózku, dla której potrzebna jest winda. Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że należy możliwie wszędzie wnioskować o pomoc, gdyż takie postępowanie może odnieść skutek. Przypomniała udane loterie, jakie organizowała w celu zbiórki na konkretny cel charytatywny, oraz odniosła się do swojej pracy w Caritasie. Ponadto zobowiązała się podjąć działania w kierunku wsparcia dla osoby, której problem poruszono w dyskusji. Radni zaapelowali w tej sprawie również do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice.
Radny Ryszard Lipowy – nawiązał do przeniesień budżetowych dotyczących zakupu pomp szlamowych, których kupno wymusiła sytuacja podtopienia przede wszystkim Bukówca Górnego pod koniec maja br. Radny poinformował, że w ostatnich dniach doszło w Bukówcu Górnym do ponownych podtopień. Sytuacje takie miały miejsce wcześniej i będą się powtarzać, a jedynym wyjściem jest budowa kanalizacji deszczowej o odpowiedniej przepustowości. Zadanie to przekracza możliwości finansowe Gminy, więc realizacja możliwa będzie z dodatkowych środków. Radny wskazał, że w tym temacie powinny się wykazać miejscowe organizacje, które mogłyby włączyć się w udzielenie pomocy czy podpowiedzieć sposób pozyskania środków.
Radny Aleksy Zaremba proponował rozważenie aby zamiast kanalizacji wzdłuż drogi wykonać z dwóch stron Bukówca Górnego rowy opaskowe, jeśli jest to fizycznie możliwe.
Radni zwrócili też uwagę na ograniczanie dostępu do lasu poprzez zamontowanie na drogach barierek. Radny Ryszard Lipowy zwrócił uwagę, że rolnicy z Bukówca Górnego mają grunty pod Jezierzycami Kościelnymi i korzystają z dróg leśnych.
Radny Krzysztof Poprawski wyjaśnił, że zamknięcie dróg ma miejsce w soboty i niedziele, głównie za sprawą quadów.

Radna Mirosława Urbaniak – prosiła o wyjaśnienie sprzedaży plaży w Boszkowie -Letnisku.
Wyjaśnień udzielił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński opierając się na informacji Starosty Leszczyńskiego dotyczącej wywieszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Boszkowie-Letnisku tj. dz. nr 99/2 o powierzchni 0,6841 ha (obręb geodezyjny Grotniki). Wyjaśnił jednocześnie, że niniejsza działka przylega bezpośrednio do jeziora. Radni z dezaprobatą przyjęli informację o zamiarach dot. zbycia ww. nieruchomości oraz informację o szacunkowej cenie zbywanego gruntu w wysokości ok. 33.000 zł.
Radni poruszyli sprawę gwarantowanego prawem obejścia jezior. Państwo z jednej strony gwarantuje prawa, a z drugiej strony pozwala je ograniczać.

Radny Leszek Jagodzik – poinformował o przyczynie rezygnacji z organizacji w tym roku „Wianków” w Boszkowie-Letnisku ze względu na obwarowania wynikające z przepisów prawnych dotyczących organizacji imprez masowych.
Innych wniosków i głosów radnych nie było. Przewodnicząca nie udzieliła głosu osobie z publiczności.

Ad 7. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXXVI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06