OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/311/2014w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2015”.

Uchwała Nr XXXVII/311/2014w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2015”.

Numer uchwały: 311
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXVII/311/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2015”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca. 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/311/2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 9 września 2014 r.


Roczny program współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2015.

Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym programie mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami);
2) zadaniach publicznych - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy;
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Programie – należy przez to rozumieć niniejszy program;
5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice;
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Włoszakowice;
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Włoszakowice.

Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. 1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu w miarę możliwości potrzeb mieszkańców Gminy.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) poprawa jakości warunków życia poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy,
2) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
3) otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
4) integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz Gminy i jej mieszkańców,
5) zwiększenie aktywności organizacji w ubieganiu się o zewnętrzne środki pomocowe.

Zasady współpracy
§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – oznacza to, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3) partnerstwa – oznacza to dowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywania zadań przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowanych decyzji.
Zakres przedmiotowy
§ 4. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest w szczególności realizacja zadań określonych w ustawie.

Formy współpracy
§ 5. 1. Współpraca Gminy z organizacjami może odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych.
2. Formy finansowe współpracy mogą obejmować:
1) zlecanie organizacjom do realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3. Formy pozafinansowe współpracy mogą obejmować:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach współdziałania,
2) promocja działalności organizacji,
3) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy,
4) udostępnianie lokali i obiektów na działalność statutową organizacji,
5) konsultowanie aktów prawnych dotyczących działalności organizacji.

Priorytetowe zadania publiczne
§ 6. Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy realizowane w ramach Programu we współpracy z organizacjami:
1) pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3) wspieranie i upowszechnianie dóbr kultury.

Okres realizacji programu
§ 7. 1. Program współpracy realizowany będzie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań oraz ich szczegółowy zakres określony zostanie w warunkach ogłaszanych konkursów ofert.

Sposób realizacji programu
§ 8. 1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
2. Zawieranie umów na wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, o ile wniosek o realizację inicjatywy lokalnej wpłynie do Urzędu.
3. Na wniosek organizacji Wójt może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, o ile organizacja spełni warunki określone w art. 19a ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
§ 9. Na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Włoszakowice w sprawie budżetu na 2015 r.

Sposób oceny realizacji Programu
§ 10. 1. Ustala się sposób oceny Programu w oparciu o następujące dane:
1) w zakresie otwartych konkursów ofert:
a) liczba ogłaszanych otwartych konkursów ofert,
b) liczba złożonych ofert do poszczególnych konkursów i zawartych umów w ramach poszczególnych konkursów,
c) wykaz organizacji, które realizowały zadanie publiczne,
d) wysokość środków finansowych z budżetu Gminy i ich wykorzystanie.
2) w zakresie inicjatywy lokalnej:
a) zakres realizowanych inicjatyw lokalnych,
b) liczba złożonych wniosków i zawartych umów,
c) wysokość i rodzaje zobowiązań wnioskodawców i Gminy.
3) w zakresie procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert:
a) liczba złożonych ofert i zawartych umów,
b) wykaz organizacji, które realizowały zadanie publiczne,
c) wysokość środków finansowych z budżetu Gminy i ich wykorzystanie.
2. Ocenie podlegają ponadto pozafinansowe formy współpracy.

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
§ 11. 1.Projekt Programu został opracowany i skonsultowany z organizacjami zgodnie z ustawą i z Uchwałą Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31.08.2012 r.
2. Informację o ogłoszeniu konsultacji i projekt Programu został zamieszczony na stronie BIP www.bip.wloszakowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
3. Konsultacje odbywały się w terminie od 21 lipca 2014 r. do 4 sierpnia 2014 r.
4. Konsultacje miały formę: zgłaszanie uwag w formie opinii pisemnych.
5. Przebieg konsultacji: do projektu można było zgłaszać uwagi na podany w ogłoszeniu o konsultacji adres e-mail lub pocztą tradycyjną. W określonym terminie uwag nie zgłoszono.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 12. 1. W celu opiniowania ofert składanych w konkursach wójt odrębnie dla każdego konkursu powołuje Komisję.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) sekretarz Gminy,
2) pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z organizacjami lub merytorycznie przygotowujący konkurs,
3) osoby wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.
3. W skład Komisji mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby takie do składu Komisji wskazuje i powołuje Wójt.
4. Osoby o których mowa w ust.2. pkt 3 są zgłaszane przez organizacje w terminie określonym w informacji zamieszczonej w BIP (www.bip.wloszakowice.pl).
5. W ocenie oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do bezstronności.
6. Obsługę merytoryczno-administracyjną Komisji zapewnia pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z organizacjami.
7. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.
8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
10. Komisja w myśl art. 15 ustawy przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
4) w przypadku o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy uwzględnia planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób obliczenia otrzymanych na ten cel środków.
11. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty oraz decyzje o wysokości przyznanych środków dokonuje Wójt.
12. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.


Postanowienia końcowe
§ 13. Wszelkie zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06