OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/312/2014 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXXVII/312/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 312
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/312/2014 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 9 września 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 19.800,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.416.470,20 złotych, w tym dochodów bieżących 27.411.332,20 złote i dochodów majątkowych 1.005.138,00 złotych. § 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 19.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian 1) zwiększa się wydatki bieżące o 253.400,00 złotych i ogółem wynoszą 25.658.033,20 złotych, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 295.185,00 złotych i ogółem wynoszą 20.200.910,20 złotych, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 12.710,00 złotych i ogółem wynoszą 12.803.811,12 złotych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 282.475,00 złotych i ogółem wynoszą 7.397.099,08 złotych, b) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i ogółem wynoszą 1.374.305,00 złotych, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 10.000,00 złotych i ogółem wynoszą 3.613.891,00 złotych, d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmienia się i wynoszą 27.291,00 złotych, e) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 51.785,00 złotych i wynoszą 428.215,00 złotych, f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmienia się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 233.600,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i ogółem wynoszą 3.391.500,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.049.533,20 złotych, w tym wydatków bieżących 25.658.033,20 złotych i wydatków majątkowych 3.391.500,00 złotych. § 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 70.000,00 złotych, która po zmianie wynosi 10.454,00 złote. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Przewodniczący Rady Gminy Irena Przezbór

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06