OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVII/2014 z Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014 r.

Protokół Nr XXXVII/2014 z Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 września 2014 r.

Numer dokumentu: XXXVII
Rok: 2014

P r o t o k ó ł Nr XXXVII/2014
-------------------------------------------
z XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 9 wrześniu 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach od 14.00 do 15.20.

Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji bierze udział 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany statusu dróg:

- w miejscowości Dłużyna
oraz
- na odcinku z miejscowości Dłużyna do skrzyżowania z drogą na Skarżyń

przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie dodatkowo do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
1) w sprawie zaliczenia po utracie statusu drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice – Grotniki – Dłużyna – granica powiatu wolsztyńskiego (Morownica) odcinka od skrzyżowania przy wjeździe do m. Dłużyna przez miejscowość Dłużyna do skrzyżowania z drogą gminną nr 712625P w kierunku m. Bucz i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza).
2) w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz.
W głosowaniu jednogłośnie przyjęto propozycję zmiany porządku obrad przyjmując również całość porządku XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego:
- nakładów przy drogach powiatowych w miejscowości Boszkowo i Zbarzewo
- wykonania robót w pasach dróg powiatowych w miejscowości Dłużyna i Bukówiec Górny
7. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2015.”
8. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
10. Załatwienie skargi i wniosków:
- wniosek JM z dnia 11 lipca 2014 r.
- wniosek JM z dnia 11 lipca 2014 r.
- wniosek i skarga JM z dnia 20 sierpnia 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia po utracie statusu drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice – Grotniki – Dłużyna – granica powiatu wolsztyńskiego (Morownica) odcinka od skrzyżowania przy wjeździe do m. Dłużyna przez miejscowość Dłużyna do skrzyżowania z drogą gminną nr 712625P w kierunku m. Bucz i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza).
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz.
13. Sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 30 lipca 2014 r. oraz z dnia 5 września 2014 r. przedstawił radny Ryszard Lipowy.

Ad 4. Interpelacje radnych.
Radny Bronisław Elimer – wnioskował o pilny remont drogi Włoszakowice-Boszkowo-Letnisko.
Radny Krzysztof Poprawski – wystąpił o naprawę studzienki kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp. pomiędzy numerami 168 a 170. Stan studzienki zagraża bezpieczeństwu pojazdów i pieszych.
Wnioskował ponadto o wykonanie podwyższenia siatki zabezpieczającej kort tenisowy w Bukówcu Górnym i sąsiadujące posesje. Problem dotyczy spadających piłek, które uszkadzają dachówki domu mieszkalnego.
Radny Leszek Jagodzik – zgłosił konieczność naprawy dziur w drodze ul. Zakątek we Włoszakowicach.
Radna Zofia Strzymińska – wnioskowała o modernizację placu zabaw we Włoszakowicach przy ul. Zalesie.
Radny Ryszard Lipowy – wnioskował o naprawę drogi Bukówiec Górny – Machcin.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy. Pomoc finansowa konieczna jest do uregulowania prawa własności nieruchomości zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo oraz pod parking przy drodze powiatowej w Zbarzewie, w tym także na zapłatę odszkodowania właścicielom nieruchomości:
1) 11000,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo,
2) 6900,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowania z tytułu nabytej części nieruchomości zajętej pod parking pobudowany przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/308/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.


Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego:

- tj. nakładów przy drogach powiatowych w miejscowości Boszkowo i Zbarzewo

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego informując, że w miejscowości Boszkowo na skutek wydzielenia części nieruchomości zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej, a w miejscowości Zbarzewo pod parking pobudowany przy drodze powiatowej winno nastąpić uregulowanie stanów własnościowych wydzielonych nieruchomości poprzez przeniesienie prawa ich własności na rzecz Powiatu Leszczyńskiego. Inwestycje te były realizowane przez Gminę Włoszakowice, więc na rzecz Powiatu Leszczyńskiego zostanie przekazana pomoc obejmująca przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, operatów szacunkowych i nakładów poczynionych na tych nieruchomościach.
Pomoc ta przedstawia się następująco:
dokumentacja geodezyjna części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 11808,00 zł,
operaty szacunkowe określające wartość części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 3075,00 zł,
nakłady w drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 225383,56 zł,
oraz
dokumentacja geodezyjna części nieruchomości zajętych pod parking pobudowany przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo do wartości 2952,00
operaty szacunkowe określające wartość części nieruchomości zajętych pod parking zbudowany przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo do wartości 393,60 zł,
nakłady na drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo do wartości 46710,00 zł.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/309/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.


- wykonanie robót w pasach dróg powiatowych w miejscowości Dłużyna i Bukówiec Górny


Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego, a mianowicie:
53.000,00 zł na wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej o 1 m na długości 110,0 m, obustronne ustawienie krawężnika ulicznego na długości 110,0 m, wykonanie chodnika asfaltowego szerokości 1,0 m oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 660,0 m2 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4806P w miejscowości Dłużyna,
50.000,00 zł na wykonanie 150,0 mb i o szerokości 2,0 m chodnika z kostki brukowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4759P – ulica Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym.
Uwag radni nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/310/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad 7. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2015.”
Rada Gminy przyjęła wniosek radnego Aleksego Zaremby, aby odstąpić od czytania „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2015” w związku z jego wcześniejszą analizą i ostatecznym ustaleniem jego treści na komisjach.
W związku z powyższym przewodnicząca odczytała projekt uchwały poddając cały dokument pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/311/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad 8. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
Główny księgowy Monika Ławecka wyjaśniła proponowane zmiany budżetu gminy, a mianowicie: zwiększenie dochodów na skutek zwiększonych dochodów wypracowanych przez Urząd Gminy i Zarząd Dróg Gminnych; zwiększenie wydatków i ich rozdysponowanie dla Zarządu Dróg Gminnych, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i dla Przedszkola; zmniejszenie wydatków Urzędu Gminy.
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 28.416.470,20 zł, a wydatków 29.049.533,20 zł. Zmiany te nie wpłyną na zmianę deficytu czy zadłużenia gminy.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/312/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poprosiła o stanowisko wydane przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisję Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia. Stanowisko przedstawił radny Ryszard Lipowy proponując przekazanie w ustawowym terminie skargi JM z dnia 5 sierpnia 2014 r. do Sądu Administracyjnego w Poznaniu wraz z materiałami w sprawie. Skarga dotyczy Uchwały Nr XXXIV/293/2014. Skarżący zarzuca naruszenie przez Sołtysa wsi Dłużyna i Wójta art. 36 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 20 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu skargi Skarżący podniósł, że § 12 Statutu Sołectwa w jego ocenie nie może być podstawą do uniemożliwienia obywatelom uczestniczenia w Zebraniu Wiejskim w charakterze obserwatora - tzw. widza.

Zdaniem Komisji skarga nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Skarżący nie jest stałym mieszkańcem wsi Dłużyna. A zatem mając na uwadze dotychczasową judykaturę dotyczącą problematyki podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym poważne wątpliwości budzi fakt, czy skarżona uchwała Rady Gminy jest sprawą z zakresu administracji publicznej.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera takiej definicji. Jednak nawet możliwa sprzeczność uchwały z prawem nie daje legitymacji do wniesienia skargi, jeżeli uchwała nie narusza czyjegoś interesu prawnego lub uprawnienia.
Komisje twierdzą, że interes prawny w uczestnictwie w Zebraniu Wiejskim ma niewątpliwie stały mieszkaniec danej wsi, w tym wypadku wsi Dłużyna. Skarżący nie miał zdolności do podejmowania uchwał objętych zakresem zadań Sołectwa, albowiem takie uprawnienia przysługiwały wyłącznie osobom, które tworzą Zebranie Wiejskie rozumiane jako zgromadzenie mieszkańców sołectwa zamieszkujących stale na jego terenie. Skarżący nie wykazał, że zaskarżona uchwała, naruszając prawo, jednocześnie negatywnie wpływa na jego sferę materialno-prawną i pozbawia go np. pewnych uprawnień albo uniemożliwia ich realizację.

Oceniając sytuację Skarżącego, dotyczącą kryterium interesu prawnego oraz jego naruszenia o których mowa w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym komisje stwierdzają, że Skarżący nie wykazał, w jaki sposób naruszono jego prawem chroniony interes lub uprawnienie, gdyż nie ma podstaw zarzut naruszenia interesu wywodzony z § 12 Statutu Sołectwa, który stwierdza, że prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady. Komisje stwierdzają, że Skarżący nie podjął żadnych czynności zmierzających chociażby do wykazania, że w Zebraniu Wiejskim będzie uczestniczył wyłącznie w charakterze obserwatora. W tych okolicznościach przesłanką skargi jest naruszenie indywidualnego interesu Skarżącego, a nie naruszenie interesu ogólnego społecznego, którego rzecznikiem chciałby zostać Skarżący.
Skoro zatem Skarżący nie wykazał naruszenia jego interesu prawnego polegającego na związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a jego własną indywidualną sytuacją prawną, to według Komisji brak jest podstaw do wniesienia skargi.

Zdaniem Komisji brak jest również podstaw do uwzględnienia skargi pod kątem jej niezgodności z prawem gdyż:
§ 12 Statutu Sołectwa Dłużyna ogranicza uprawnienia innych osób do decydowania o sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na terenie, w której nie zamieszkują. Zadania Sołtysa są szczegółowo i wyraźnie wymienione w Statucie Sołectwa. Powierzenie w Statucie określonych spraw jednostce pomocniczej nie tylko umożliwia jej funkcjonowanie, ale przede wszystkim jest podstawą jej istnienia, więc działanie Sołtysa nie stało w sprzeczności z treścią art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i Statutem, zgodnie z którym prawo udziału w Zebraniu Wiejskim i prawo głosu przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady. Według Komisji zakwestionowanie wskazanych przepisów jest bezpodstawne.
Komisje ustosunkowując się do wywodów Skarżącego podniesionych w skardze w kwestii naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdzają, że Zebranie Wiejskie jest jawne, ale nie zgadzają się z wywodami Skarżącego, iż Sołtys odmówił Skarżącemu udziału w Zebraniu Wiejskim w charakterze obserwatora. Zaprzecza tym wywodom fakt, że osoby przybyłe na Zebranie Wiejskie, w tym Skarżący, podejmowały czynności zmierzające do czynnego w nim uczestnictwa, w efekcie którego celem było uzyskanie negatywnej opinii Zebrania Wiejskiego w zakresie planowanej budowy elektrowni wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie wsi, o czym niewątpliwie świadczy załączona informacja w formie ulotek.

Skarżący podniósł, iż on z ulotkami nie ma nic wspólnego, mimo że jest członkiem Stowarzyszenia, które je rozpowszechniało, i z tego powodu - jego zdaniem - odebrano mu prawo do obserwacji Zebrania Wiejskiego.
Według Komisji argumenty Skarżącego w świetle przedstawionych powyżej okoliczności nie zasługują na uwzględnienie. Okoliczności te Skarżący wskazał dopiero w skardze na użytek niniejszego postępowania. Tymczasem, jak wynika z ustaleń, Skarżący opuścił salę w czasie, gdy przedstawiona przez Sołtysa informacja o prawie udziału w Zebraniu Wiejskim nie dotyczyła osób, które chciały w Zebraniu uczestniczyć w roli obserwatorów.
Istotna jest ta okoliczność, że Skarżący opuścił salę wspólnie z pozostałymi członkami Stowarzyszenia przybyłymi na Zebranie.
Komisje zaznaczają, że Skarżący do dnia dzisiejszego nie skorzystał z innej formy udostępnienia informacji publicznej, w szczególności nie zwrócił się o udostępnienie protokołu z Zebrania Wiejskiego, co nie potwierdza jego zarzutu, że chodziło mu tylko o informację publiczną w postaci obserwacji zebrania.
Rada Gminy wyjaśnienia Komisji przyjęła i na bazie takiego uzasadnienia postanowiła przekazać skargę do rozpatrzenia sądowi administracyjnemu i upoważniła wójta do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania Rady w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz udzielania dalszych pełnomocnictw.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 1 głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/313/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.
Ad 10. Załatwienie skarg i wniosków:

- wniosek JM z dnia 11 lipca 2014 r.
Stanowisko w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił radny Ryszard Lipowy, stwierdzając, że na wniosek o zaprzestanie praktyk wywierania presji w celu uzyskania jałmużny podczas procedowanych sesji Rady Gminy Włoszakowice Komisje proponują poinformować wnioskodawcę, że radni nie odstąpią od wnioskowania, nawoływania, przypominania i proszenia o pomoc czy - jak to nazwał składający wniosek - „jałmużnę” dla potrzebujących, słabszych, chorych. Każda pomoc zdaniem Komisji jest cenna. Ponadto Komisje stoją na stanowisku, aby nie podejmować uchwały ujawniającej nazwiska radnych, którzy włączyli się w akcje charytatywne, ani też uchwały nawołującej radnych do dobrowolnego przeznaczenia swojej diety na cele społeczne czy charytatywne, gdyż jest to informacja pomiędzy darującym o obdarowanym. W taką działalność włączają się ludzie z wewnętrznej potrzeby, a nie w związku z obowiązkiem wynikającym z pełnienia funkcji radnego. Publiczne ogłaszanie przez radnych tego rodzaju informacji mogłoby wręcz zostać uznane przez opinię publiczną za moralnie niestosowne.
Angażującym się w taką działalność jest znana charytatywna czy społeczna praca osób, które kiedyś były radnymi czy pełnią ten mandat obecnie (np. organizowanie i udział w zbiórkach pieniężnych, loteriach itp. praca w stowarzyszeniach i organizacjach charytatywnych, pomoc sąsiedzka w zdarzeniach losowych, organizacja imprez, z których dochody przeznaczane są na konkretny cel charytatywny i osobisty w nich udział).
Pytanie jest tym bardziej niezrozumiałe, że - o ile wiadomo radnym - w niektórych loteriach prowadzonych przez ww. osoby wnioskodawca również uczestniczył, ale nikt nie wymagał od niego deklaracji, czy brał w loteriach czynny udział, czy tylko uczestniczył w nich w roli obserwatora.
Innych propozycji nie było. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie stanowisko Komisji.

- wniosek JM z dnia 11 lipca 2014 r.
Stanowisko w sprawie wniosku o umieszczenie w protokole posesyjnym XXXVI faktu uniemożliwienia wnioskującemu zabrania głosu w punkcie „wolne głosy i wnioski” przedstawił w imieniu Komisji jak wyżej radny Ryszard Lipowy.
Komisje stwierdziły, że prawo udzielania głosu podczas sesji posiada przewodniczący. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym. Protokołowanie sesji nie przewiduje protokołu posesyjnego. Natomiast wniosek - prośba o utrzymanie prawidłowego porządku sesji Rady Gminy jest wnioskiem skierowanym do przewodniczącego Rady, w związku z tym Komisje nie zajęły w powyższej sprawie stanowiska.
Radni innych uwag nie wnieśli. Rada Gminy przyjęła stanowisko Komisji. Natomiast przewodnicząca Rady Gminy na sesji zobowiązała się do przestrzegania zasad prowadzenia sesji, aby swoje obowiązki wykonać jak najrzetelniej, informując jednocześnie że do tej pory radni nie wnosili uwag dotyczących prowadzenia sesji.

- wniosek i skarga JM z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Stanowisko w sprawie wniosku uzgodniły: Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 5 września 2014 r. stwierdzając, że w związku z wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2014 r. do przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie „wystosowania stosownego pisma do Regionalnej Izby Obrachunkowej”, które „winno zawierać stwierdzenie, iż urząd, którym kieruje Stanisław Waligóra wydaje publiczne pieniądze nieświadomie oraz bezwiednie a w rezultacie niegospodarnie” Komisje stwierdzają, że Regionalna Izba Obrachunkowa na bieżąco kontroluje wydatki budżetu gminy. Sprawozdania z wykonania budżetu kontrolowane są także przez Komisję Rewizyjną. Podmioty te nie wykazały nieprawidłowości. Ponadto co 4 lata Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadza kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gmin. W Gminie Włoszakowice kontrola taka będzie miała miejsce w 2015 r. W związku z tym Komisje wnioskują do Rady Gminy o rozpatrzenie niniejszego wniosku negatywnie. Wracając do zakupu, który wzbudza u wnioskującego tyle kontrowersji, to tego typu zabezpieczenie pokazało w dobrym świetle naszą gminę nie tylko lokalnie, ale również w ogólnopolskich mediach informacyjnych. Przy czym zaznaczyć należy, że informacja do mediów nie trafiła ze strony Urzędu, a zamiar informatora zapewne był inny niż wydźwięk medialny. Zostaliśmy przedstawieni jako przykład do naśladowania w kontekście „afery szpiegowskiej” w naszym Kraju. Komisje informują jednocześnie, że nie jest potrzebne pośrednictwo organów gminy by przekazać wniosek o przeprowadzenie kontroli do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli składający wniosek jest przekonany o słuszności swego stanowiska nic nie stoi na przeszkodzie by sam wystąpił do organu nadzoru.
Ponadto w związku z dołączeniem do wniosku skargi na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie udzielenia informacji publicznej Komisje proponują Radzie Gminy uznać skargę za niezasadną z następujących względów:

- na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 05.06.2014 r. wójt udzielił odpowiedzi dnia 18. 06.2014 r. w terminie jaki przewiduje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, czyli bezczynność nie miała miejsca;
- na ponowny wniosek w powyższej sprawie wójt udzielił odpowiedzi 4 lipca 2014 r.

Komisje, a także Rada nie są właściwe do oceny czy udzielona informacja dla wnioskującego była wyczerpująca.
Radni innych uwag nie mieli. Stanowisko Komisji zostało jednogłośnie przyjęte przy obecności 13 radnych (salę opuściła radna Aniela Poloszyk).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania skargi za niezasadną z powodów jakie w swoim stanowisku zawarły Komisje. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych (nieobecna radna Aniela Poloszyk).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/314/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia po utracie statusu drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice – Grotniki – Dłużyna – granica powiatu wolsztyńskiego (Morownica) odcinka od skrzyżowania przy wjeździe do m. Dłużyna przez miejscowość Dłużyna do skrzyżowania z drogą gminną nr 712625P w kierunku m. Bucz i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza).
Do przedstawionego projektu uchwały w wyżej podanej sprawie radni uwag nie wnieśli. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej tj. odcinka od skrzyżowania przy wjeździe do m. Dłużyna przez miejscowość Dłużyna do skrzyżowania z drogą gminną nr 712625P w kierunku m. Bucz został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego. Powyższą opinię przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/315/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych (radna Aniela Poloszyk wróciła na salę obrad).

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz.
Do przedstawionego projektu uchwały w wyżej podanej sprawie radni uwag nie wnieśli. Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Bucz w celu zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg powiatowych. Zmiany, o których mowa w podejmowanych uchwałach spowodują uporządkowanie kategorii dróg. We wsi Dłużyna droga na całym odcinku będzie drogą gminną, a droga z Dłużyny w kierunku Skarżynia będzie na całym odcinku drogą powiatową.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/316/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

Ad 13. Sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła sprawozdania z oświadczeń majątkowych za 2013 r. złożonych do wójta i przewodniczącej. Sprawozdania stanowią załączniki nr 12 i nr 13 do protokołu.

Ad 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek zaprosił na sobotnie „Bukówieckie lotanie”, z którego dochód zasili budżet Środowiskowego Domu Samopomocy.
Radna Hanna Michalska podziękowała w imieniu mieszkańców tzw. „przylesia” w Jezierzycach Kościelnych za wybudowanie drogi do wsi oraz złożyła podziękowania w imieniu rodziców za uruchomienie oddziału przedszkolnego w Jezierzycach Kościelnych. Do przedszkola uczęszcza 20 dzieci.

Ad 15. W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zamknęła XXXVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

załączniki do protokołu od Nr 2 do Nr 8 oraz Nr 10 i Nr 11 (tj. uchwały) znajdują się z zakładce "Uchwały Rady
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06