OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/318/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XXXVIII/318/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Numer uchwały: 318
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2014

U C H W A Ł A NR XXXVIII/ 318 /2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 września2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2014 – 2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2014 – 2023 w związku ze:
1. Zmianą budżetu na rok 2014 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu oraz sposobu sfinansowania deficytu,
4) kwoty przychodów,
5) wzrostu zadłużenia,
2. Zmianą kwoty kredytu planowanego do pobrania w roku 2014 oraz jego spłaty,
3. Uaktualnieniem danych w zakresie dochodów i wydatków planowanych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2014 –2020 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmianie uległa kwota długu w latach 2014 - 2019 oraz kwota spłaty w roku 2019.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowanej
Gminy Włoszakowice na lata 2014 - 2023


Konieczność wprowadzenia zmian do WPF powstała w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok. Zmianie uległy kwoty dochodów, wydatków, wyniku, przychodów oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Dochody uległy zwiększeniu, w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne, zlecone z zakresu zadań bieżących jak i majątkowych. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania, w większości inwestycyjne oraz uaktualniono kwoty zadań już realizowanych. W wyniku tego wzrósł deficyt, który zostanie pokryty częściowo wolnymi środkami uzyskanymi w roku ubiegłym oraz kredytem lub pożyczką, których zwiększenie wprowadzono do budżetu, czego efektem jest zwiększenie raty spłaty długu w roku 2019. W związku z wprowadzeniem spłaty kredytu na rok 2019 dokonano również aktualizacji kwot dochodów i wydatków budżetu planowanego na ten rok. Wyżej omówione zmiany mają swe odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 do uchwały.
Jednostka nie jest objęta procedurą z art. 240 lub 240b ustawy o finansach publicznych, w związku z tym nie wykazuje danych w sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2014r. poz. 1127).
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06