OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2014 r.

Protokoł Nr XXXVIII/2014 z Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2014 r.

Numer dokumentu: XXXVIII
Rok: 2014


P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2014
-------------------------------------------
z XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 września 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach 13.30 -14.15.

Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji bierze udział 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że zwołanie sesji nadzwyczajnej było podyktowane koniecznością zmiany budżetu i ewentualnego zawarcia umów na roboty budowlane. Ponadto poinformowała, że jeśli Rada Gminy zaakceptuje proponowaną zmianę budżetu nastąpi konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym wniosła o przyjęcie do porządku obrad modyfikacji w zakresie pkt. 4 poprzez jego rozszerzenie o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023, będącą konsekwencją zmiany budżetu.
Propozycja została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Zmiana budżetu gminy na 2014 r. i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Porządek obrad został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad 3. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Nowak – poinformował o uszkodzonej lampie oświetlenia ulicznego w Krzycku Wielkim na ul. Adamowo.
Radny Bronisław Elimer – wnioskował o rozważenie wykonania przejścia dla pieszych we Włoszakowicach na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wolsztyńskiej.
Ad 4. Zmiana budżetu gminy na 2014 r. i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.

Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
Główny księgowy Urzędu Gminy Monika Ławecka poinformowała, że proponowane jest zmniejszenie łącznej kwoty dochodów budżetu na 2014 rok o 30.858,00 zł.
Zmiana powyższa obejmuje w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.000,00 zł oraz dotację wojewody na wyprawkę szkolną w wysokości 29.142,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 28.388.361,92 zł.
Proponowane zmiany dotyczą również wydatków budżetu gminy, a przede wszystkim: zwiększenia środków dla szkół na wypłaty wyprawek szkolnych , zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, zmniejszenia środków dla Urzędu Gminy i dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Po proponowanej zmianie łączna kwota wydatków wyniesie 29.221.424,92 zł; zwiększony zostanie deficyt budżetu o 200.000,00 zł, który ogółem wyniesie 833.063,00 zł. Deficyt planowany jest do sfinansowania w kwocie 333.063,00 zł z wolnych środków uzyskanych w roku ubiegłym oraz w kwocie 500.000,00 zł z kredytu lub pożyczki.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wystąpiła o wyjaśnienie przeznaczenia dotacji, a radna Krystyna John ustaliła, jakiego placu zabaw dotyczy planowana modernizacja.
Radni uwag nie wnieśli do przedstawionych propozycji zmian budżetu, jak również do przestawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/317/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór informując, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmiany budżetu gminy.
Radni uwag nie zgłosili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/318/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach, oznaczonych następującymi numerami działek: 67/9 o powierzchni 0,0299 ha, 66/13 o powierzchni 0,0301 ha, 66/7 o powierzchni 0,0542 ha, 67/2 o powierzchni 0,0544 ha z przeznaczeniem na budowę drogi.
Działki będące przedmiotem nabycia stanowią ul. Strażacką we Włoszakowicach.
Uwag radni nie zgłosili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/319/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
Projekt uchwały w ww. sprawie przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Rada Gminy udzieliła zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej:
nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach dz.nr 1123/3, o pow. 0,0027 ha,
części nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach dz.nr 1122/4, o pow. 0,0036 ha.
Nieruchomości niniejsze znajdują się w zapleczu ul. Chopina i ul. Ks. Przybylskiego . Zlokalizowane są pomiędzy graniczącymi ze sobą nieruchomościami.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/320/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.


Ad. 7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków.
W związku z pismem z dnia 20 sierpnia 2014 r. o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że nie posiada uprawnień do zbierania informacji, o potwierdzenie których wnosi wnioskodawca. Zarówno dane o karalności, jak i dotyczące niebieskiej karty są danymi wrażliwymi objętymi ochroną między innymi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te zbierane są przez odpowiednie organy. Uprawnień takich nie ma również Rada Gminy. W związku z powyższym nie ma możliwości, by Rada Gminy Włoszakowice za sugestią wnioskodawcy zaprzeczyła bądź potwierdziła stawiane radnemu zarzuty. Nie ulega natomiast wątpliwości, że radny, którego pytania dotyczą posiada bierne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego tzn. m.in., że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Stanowisko przedstawione przez Przewodniczącą Rady Gminy zostało przyjęte przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad 8. Wolne głosy i wnioski.
Radny Stefan Lis wnioskował o udzielenie informacji mieszkańcom ul. Spokojnej we Włoszakowicach dotyczącej prowadzonej inwestycji w tym rejonie i terminu przywrócenia drogi do stanu pierwotnego.
Radny Krzysztof Poprawski – poinformował że służby powiatowe wykonały remont studzienki kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym o co wnioskował na poprzedniej sesji.
Radny Paweł Marcinek – podsumował akcję charytatywną pn. „Bukówieckie lotanie”.
Przewodnicząca Rady Gminy nie udzieliła głosu osobie z publiczności.

Ad 9. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zamknęła XXXVIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Włoszakowice.
załączniki do protokołu od Nr 2 do Nr 5 (uchwały)znajdują się w zakładce "Uchwały Rady"

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06