OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 69
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 69/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 września 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 2.749,72 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.749,72 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.569.794,92 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.419.219,92 złotych, w tym dochodów bieżących 27.414.081,92 złotych i dochodów majątkowych 1.005.138,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 2.749,72 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 2.749,72 złotych i ogółem wynoszą 25.660.782,92 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 5.749,72 złotych i ogółem wynoszą 20.206.659,92 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 11.000,00 złotych i ogółem wynoszą 12.792.811,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 16.749,72 złotych i ogółem wynoszą 7.413.848,80 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.374.305,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 3.000,00 złotych i ogółem wynoszą 3.610.891,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 428.215,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmianę we wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.749,72 złotych, co daje łączną kwotę tych wydatków w wysokości 3.569.794,92 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.052.282,92 złote, w tym wydatków bieżących 25.660.782,92 złote i wydatków majątkowych 3.391.500,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:

Dochody budżetu zwiększa się o dotację Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zakup podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koryguje się pomyłkę z poprzedniej zmiany budżetu.
Zwiększenie wydatków związane jest z uzyskanymi dochodami oraz wprowadza się przesunięcia na wnioski następujących jednostek: Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06