OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 81
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 81/14
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 października 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz paragrafu 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 10.132,00 złote, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8.673,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji 3.570.376,92 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.450.402,92 złote, w tym dochodów bieżących 27.445.264,92 złote i dochodów majątkowych 1.005.138,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 10.132,00 złote oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 10.132,00 złote i ogółem wynoszą 25.603.608,92 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 4.200,00 złotych i ogółem wynoszą 20.247.081,92 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 12.801.670,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmiejsza się o 4.200,00 złotych i ogółem wynoszą 7.445.411,80 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.399.805,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 14.332,00 złote i ogółem wynoszą 3.636.010,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8.673,00 złote, co daje łączną kwotę tych wydatków w wysokości 3.570.376,92 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.283.465,92 złotych, w tym wydatków bieżących 25.603.608,92 złotych i wydatków majątkowych 3.679.857,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:

Dochody budżetu zwiększa się o dotacje Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej dotyczące wypłacanych zasiłków.
Zwiększenie wydatków związane jest z dochodami uzyskanymi z dotacji oraz wprowadza się przesunięcia wnioskowane przez Przedszkole i Środowiskowy Dom Samopomocy.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06