OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie stawek podatku od środków transportowych

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 2005/27/223
Numer sesji: 27
Rok: 2005U C H W A Ł A nr XXVII/ 223/ 2005

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U z 2005 roku Nr 172, poz. 1441) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami; ostatnia zmiana; Dz. U z 2005 roku Nr 167, poz. 1399)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włoszakowice wynosi rocznie:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t
włącznie, w zależności od roku produkcji pojazdu;


bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin


Z urzadzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin

1) do 1995 roku włącznie

500,00 zł


450,00 zł

2) od 1996 roku do 2000 roku włącznie

450,00 zł


400,00 zł

3) od 2001 roku

400,00 zł


350,00 złod samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t
włącznie, w zależności od roku produkcji pojazdu;bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin


Z urzadzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin

1) do 1995 roku włącznie

900,00 zł


850,00 zł

2) od 1996 roku do 2000 roku włącznie

850,00 zł


800,00 zł

3) od 2001 roku

800,00 zł


750,00 złod samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12t, w zależności od roku produkcji pojazdu;
bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin


Z urzadzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin

1) do 1995 roku włącznie

1 000,00 zł


950,00 zł

2) od 1996 roku do 2000 roku włącznie

950,00 zł


900,00 zł

3) od 2001 roku

900,00 zł


850,00 złWysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t;Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita / w tonach/


Stawka podatku / w złotych/


Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna / osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Stawka podatkowa
/ w złotych/


Stawka podatkowa
/ w złotych/


1

2

3

4

5

6


Dwie osie

12

13

800


850


13

14

900


950


14

15

1.000


1.100


15

i powyżej 15

1.100


1.200Trzy osie

12

17

900


1.000


17

19

950


1.100


19

21

1.000


1.200


21

23

1.050


1.300


23

25

1.100


1.450


25

i powyżej 25

1.200


1.500Cztery osie i więcej

12

25

1.000


1.200


25

27

1.100


1.300


27

29

1.200


1.500


29

31

1.500


2.300


31

i powyżej 31

1.800


2.400
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od roku produkcji pojazdu;bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin


Z urzadzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin

1) do 1995 roku włącznie

1 000,00 zł


950,00 zł

2) od 1996 roku do 2000 roku włącznie

950,00 zł


900,00 zł

3) od 2001 roku

900,00 zł


850,00 złWysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t.;


Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
/ w tonach/Stawka podatku w złotych


Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa
w złotych


Stawka podatkowa w złotych1

2

3

4

5

6Dwie osie

12

18

1.100


1.150


18

25

1.150


1.200


25

31

1.200


1.400


31

i powyżej 31

1.400


1.800Trzy osie i więcej

12

40

1.400


1.600


40

I powyżej 40

1.600


2.300

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna masę całkowitą od 7 t i powyżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepybez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin


Z urzadzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin

1) do 1995 roku włącznie

600,00 zł


550,00 zł

2) od 1996 roku do 2000 roku włącznie

550,00 zł


500,00 zł

3) od 2001 roku

500,00 zł


450,00 złwysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa
+ pojazd silnikowy /w tonach/Minimalna stawka podatku / w złotych/


nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Stawka podatkowa
w złotych


Stawka w złotych


1

2

3

4

5

6


Jedna oś

12

18

600


650


18

25

650


700


25

i powyżej 25

700


800Dwie osie

12

28

700


750


28

33

750


800


33

38

800


1.200


38

i powyżej 38

1.100


1.600Trzy osie i więcej

12

38

1.200


1.300


38

i powyżej 38

1.300


1.400


  1. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc, w zależności od roku

produkcji pojazdu;


bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin


Z urzadzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin

1) do 1995 roku włącznie

1.300,00 zł


1.200,00 zł

2) od 1996 roku do 2000 roku włącznie

1.200,00 zł


1.100,00 zł

3) od 2001 roku

1.100,00 zł


1.000,00 złod autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30, w zależności od roku produkcji pojazdu;


bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin


Z urzadzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin

1) do 1995 roku włącznie

1.500,00 zł


1.400,00 zł

2) od 1996 roku do 2000 roku włącznie

1.400,00 zł


1.300,00 zł

3) od 2001 roku

1.300,00 zł


1.200,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIX /150/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku .
Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXVII/ 223 /05 z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, jak również różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla rady gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną do pojazdów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1,2,3,5,7, natomiast do pojazdów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2,4,6, uprawniania rady gminy są ograniczone granicą kwot maksymalnych i minimalnych.
Na podstawie art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2002 Nr 9 poz. 84 ze zmianami/ Minister Finansów przeliczył stawki minimalne określone w załącznikach od 1-3 ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym. Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%.
Wysokość stawek minimalnych określa się do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Minister Finansów określił stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 w swym obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Nr 62, poz. 859.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06