OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/321/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr XXXIX/321/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 321
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXIX/321/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 listopada 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 134.217,00 złotych, z czego 133.467,00 złotych dotyczy dochodów bieżących i 750,00 złotych dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.722.843,26 złotych, w tym dochodów bieżących 27.716.955,26 złotych i dochodów majątkowych 1.005.888,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 134.217,00 złotych oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 170.817,00 złotych i ogółem wynoszą 25.912.649,26 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 139.367,00 złotych i ogółem wynoszą 20.525.272,26 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 99.985,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.884.425,75 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 39.382,00 złote i ogółem wynoszą 7.640.846,51 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 27.150,00 złotych i ogółem wynoszą 1.426.955,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 4.300,00 złotych i ogółem wynoszą 3.639.710,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 36.600,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały i ogółem wynoszą 3.643.257,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w formie dotacji 577.500,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.555.906,26 złotych, w tym wydatków bieżących 25.912.649,26 złotych i wydatków majątkowych 3.643.257,00 złotych.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się do kwoty 196.500,00 złotych i przeznacza się
1) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 193.500,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06