OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Numer uchwały: 2005/22/182
Numer sesji: 22
Rok: 2005
U C H W A Ł A Nr XXII /182/2005
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Włoszakowicach


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź.zm. - ost.zm. Dz. U. Nr 116 poz.1203 z 2004r./ uchwala się:

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


§ 1.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach jest budżetową jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie Uchwały Nr XI/53/90 Gminnej Rady Narodowej we Włoszakowicach z dnia 26 kwietnia 1990r.

 2. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. Kurpińskiego 29.

 3. Obszar działania obejmuje teren gminy Włoszakowice.§ 2.

 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje pracą i odpowiada za jego działalność.

 2. Kierownika zatrudnia i jest jego przełożonym Wójt GminyWłoszakowice.

 3. Pracowników Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia Wójt.

 4. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Rady Gminy wydaje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

 5. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Wójta prowadzi postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydaje decyzje administracyjne w tych sprawach.


§ 3.

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie :

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz.593 z 2004r. z późn. zm./

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm./

 3. innych przepisów dotyczących działalności placówek pomocy społecznej

 4. niniejszego statutu§ 4.


 1. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Wójta.

 2. Zadania własne gminy i zadania własne o charakterze obowiązkowym określa ustawa o pomocy społecznej.

 3. Do zadań własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej należy również:

a/ działanie na rzecz środowiska emerytów,
b/ organizowanie różnorodnych form pomocy,
c/ współdziałanie z komisją d/s przeciwdziałania alkoholizmowi,
d/ prowadzenie szkoleń, których celem jest przeciwdziałanie bezrobociu, w ramach organizacyjnych Gminnego Centrum Kształcenia Praktycznego,
e/ przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
f/ inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę.

 2. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej.

 3. Ośrodek realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

 4. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia rodzinne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.§ 5.

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest:


 1. rozpoznanie - diagnoza jednostki, rodziny, środowiska,

 2. planowanie - środków finansowych na realizację potrzeb wynikających z dokonanego rozeznania, racjonalne wykorzystanie środków, mając za główny cel zawsze dobro podopiecznego,

 3. inicjowanie - działalności jako środka profilaktyki społecznej zmierzającej do ustalenia przyczyn i zapobiegania powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych człowieka, rodziny, środowiska,

 4. organizowanie - środowiskowej pomocy społecznej bazując na kadrze pracowników socjalnych oraz aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie działań dotyczących zaspakajania potrzeb w pomocy społecznej,

 5. nadzorowanie - sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka, nad poziomem i zakresem udzielanych świadczeń, na podstawie zgodności z prawem oraz celowości, rzetelności i gospodarności,

 6. koordynowanie - w zakresie działalności koordynującej działania pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z: organami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, sądami, policją, placówkami oświatowymi, zakładami pracy, związkami charytatywnymi, kościołem, zakładami służby zdrowia, sponsorami oraz osobami fizycznymi,

 7. realizacja - to wykonywanie zadań wymienionych w § 4. - wszystkich zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz ludności zamieszkującej teren gminy Włoszakowice, oraz doraźnie osobom spoza terenu działalności Ośrodka, jeśli wymaga tego sytuacja.§ 6.

Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest ze środków budżetu gminy oraz dotacji na zadania zlecone przekazywanych z budżetu państwa przez Wojewodę.


§ 7.

Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są:


 1. kierownik Ośrodka,

 2. pracownik socjalny,

 3. starszy specjalista pracy socjalnej.


§ 8.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Gminy.

§ 9.

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej określa Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach zatwierdzony przez Wójta Gminy Włoszakowice na wniosek kierownika.


§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 11.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/284/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06