OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XXXIX/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.

Protokół nr XXXIX/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.

Numer dokumentu: XXXIX
Rok: 2014

P r o t o k ó ł Nr XXXIX/2014
-------------------------------------------
z XXXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 5 listopada 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach 12.00 -15.00.

Otwarcia XXXIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Proponowany porządek obrad został przegłosowany i przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym:
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje radnych.
4. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
5. Ustalenie wysokości podatków na 2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Boguszynie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
9. Zmiana uchwały Nr XXXVII/308/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Boszkowa-Letnisko ul. Turystyczna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna.
12. Informacja Wojewody Wielkopolskiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
13. Stanowisko w sprawie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Leszno-Warszawa.
14. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków:
- wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.

Ad. 1. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym w tym informację z realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W nawiązaniu do przedstawionej w ww. sprawozdaniu informacji o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ze skarg kasacyjnych J.M. i Wójta Gminy Włoszakowice od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 2013 r. dotyczącego skargi J.M.na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej Skarbnik Gminy Maria Rolka udzieliła: wyjaśnień dotyczących budżetu gminy; objaśnień dotyczących wydatków budżetu gminy za 2012 r. wg paragrafów, o których objaśnienie wnioskował J.M.
Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zawiera wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło we wszystkich jednostkach Gminy. Dotyczy to między innymi instruktorów zespołów śpiewaczych, trenerów sportowych, nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi, kierowców jednostek OSP, pracowników sezonowych lub jednorazowych (palacze, obsługa imprez) itp.
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych obejmuje wynagrodzenia za wszelkie prace remontowe w budynkach będących własnością gminy i użytkowanych przez jednostki organizacyjne, a także na drogach oraz wszelkim innym majątku.
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych to nakłady na wszystkie pozostałe, a więc nie wymienione w innych konkretnie określających paragrafach, usługi bieżące (np. naprawy bazy majątkowej, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, transport i przewozy, ogłoszenia, porady prawne). Zadania te realizowane są przez wykonawców - specjalistów z danej dziedziny wyłonionych w postępowaniu określonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych.
Paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych to zakup środków trwałych, tzn, majątku o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 złotych. W roku 2012 były to zakupione przez ZS w Bukówcu Górnym kosiarka za 9.300,00 złotych i urządzenie wielofunkcyjne za 6.500,00 złotych oraz przez urząd gminy grunty pod ścieżkę rowerową Bukówiec Górny – Włoszakowice za 110.800,00 złotych, inne nieruchomości gruntowe za 8.090,00 złotych, zbiornik bezodpływowy przy budynku w Krzycku Wielkim za 3.983,74 złote, nagłośnienie na salę sportową za 5.618,70 złotych i wykładzina na tą salę za 21.241,44 złotych. Dane te w pełnej szczegółowości zawiera Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2012 rok opublikowanej w biuletynie informacji publicznej.
Paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom, odzież ochronna i służbowa, środki BHP, ekwiwalent za przybory pisarskie, napoje, częściowa refundacja kosztów zakupu okularów itp.
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne to wynagrodzenie wypłacane pracownikom wszystkich jednostek zatrudnionych na umowę o pracę jako tzw. "trzynastka" zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmuje wypłacane diety radnym ( rozdział 75022 ) oraz sołtysom ( rozdział 75095 ).
Paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe zawiera koszty przejazdu, diety, ryczałty związane z wyjazdami służbowymi zleconymi pracownikom zatrudnionym w poszczególnych jednostkach (np. załatwianie zadań poza miejscem pracy, wyjazdy na szkolenia) w oparciu o obowiązujące przepisy.
Paragraf 4420 – podróże służbowe zagraniczne, dotyczy kosztów wyjazdów jak powyżej, ale za granicę, wydatki z tego tytułu w roku 2012 nie wystąpiły.
Paragraf 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne obejmuje wynagrodzenia prowizyjne wypłacane inkasentom pobierającym podatek lub opłatę miejscową na rzecz Gminy.
Paragraf 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą 0-9 ( w budżecie Gminy na rok 2012 występuje 0, 7 i 9 ). "0" oznacza, że zadanie w całości było finansowane ze środków własnych lub dotyczy wydatków niekwalifikowalnych zadania realizowanego w ramach programu dofinansowanego ze środków unii, "7" określa wydatki zrealizowane ze środków unijnych, a "9" udział środków własnych w programach wykonywanych wspólnie, zgodnie z zawartymi umowami, co wykazuje Załącznik nr 8, zaś dane szczegółowe określające poszczególne zadania Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2012 rok oraz dodatkowo omówione w części opisowej publikowanego w biuletynie informacji publicznej.
Całość informacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Rada Gminy zaakceptowała jednogłośnie w głosowaniu treść wyjaśnień Skarbnika Gminy jako odpowiedź na wniosek J.M. o udzielenie informacji publicznej.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie

Ad 3. Interpelacje radnych.
Radny Stefan Lis – wnioskował o naprawę dziur w drodze bezpośrednio przy przejeździe kolejowym na ul. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach.
Radny Ryszard Lipowy – wnioskował o lampę oświetlenia ulicznego w Bukówcu Górny przy ul. Powstańców Wlkp. w kierunku Boguszyna.
Radna Irena Przezbór – poinformowała o konieczności odprowadzenia wody deszczowej w ul. Leśnej oraz ul. 11 Listopada we Włoszakowicach; uszkodzonym chodniku we Włoszakowicach na ul. Grotnickiej oraz braku oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej i Krótkiej we Włoszakowicach. Interpelacje przekazał przewodniczącej nieobecny radny Leszek Jagodzik.

Ad. 4. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
Rada Gminy zaakceptował propozycję zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r. o 134.217, 00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie: 28.722.843,26 zł a wydatków: 29.555.906,26 zł.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że wydatki budżetu zostały uaktualnione m.in. przez:
1) zwiększenie środków: dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących o 12.500 zł na remont dachu na kotłowni oraz wykonanie ogrodzenia przy "Małej Szkole"; dla Zespołu Szkół w Dłużynie o 26.245 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (zastępstwo nauczyciela) oraz dodatkowe wydatki związane z organizowaniem w okresie jesienno-zimowym zajęć sportowych; dla Biblioteki o 2.550 zł na oświetlenie oraz naprawę pieca c.o.; dla Przedszkola o 14.822 zł na rozszerzony zakres cateringu i różne naprawy; dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 11.200 zł na wykonanie projektu rozbudowy domków na Ośrodku Żeglarskim oraz zakupu wyposażenia; dla Urzędu Gminy o 55.650 zł na zakup tablic interaktywnych dla ZSO, wykonania piłkochwytu na korcie w Bukówcu Górnym, wykonania ogrodzenia boiska w Dłużynie, udzielenie pomocy socjalnej uczniom, opłacenie dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem naszej Gminy ( Przemęt, Święciechowa, Bojanowo, Wschowa i Leszno ).
2) przeniesienia pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami w ramach przyznanych środków na wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych, Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy.

Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/321/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad 5. Ustalenie wysokości podatków na 2015 r.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła zająć się tylko podatkiem rolnym, pozostawiając stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w wysokości obowiązującej w roku bieżącym.
Rada Gminy postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta za 1 dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącej podstawą dla ustalenia podatku rolnego z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczenia tego podatku na obszarze gminy Włoszakowice na rok 2015. Propozycja taka została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Leszczyńskiego (załącznik nr 4 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/322/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt orny kl. IVa, położonej we Włoszakowicach przy ul. R. Machnikowskiego tj. dz. Nr 893/8 o pow. 0,0848 ha w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiących drogi w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki):
dz. Nr 416 o pow. 0,1260 ha;
dz. Nr 320/2 o pow. 0,0634 ha.
Ww. działki to część ul. Leśnej i ul. Dominickiej w Boszkowie-Letnisku. Pozostałe nieruchomości wchodzące w skład ww. dróg stanowią własność Gminy Włoszakowice, zatem w celu uregulowania stanu własności ciągów komunikacyjnych proponowana zamiana jest uzasadniona.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/323/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Boguszynie.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Boguszynie, stanowiących byłe boisko piłkarskie i oznaczonych następującymi numerami działek:
76/15 o powierzchni 0,0870 ha,
76/16 o powierzchni 0,0640 ha,
76/17 o powierzchni 0,0640 ha,
76/18 o powierzchni 0,0628 ha,
76/19 o powierzchni 0,0803 ha,
76/20 o powierzchni 0,0640 ha,
76/21 o powierzchni 0,0640 ha,
76/22 o powierzchni 0,0628 ha,
76/24 o powierzchni 0,0748 ha,
76/25 o powierzchni 0,0720 ha,
76/26 o powierzchni 0,0714 ha,
76/27 o powierzchni 0,0696 ha.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/324/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zawarcie przez Wójta w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy z Zarządem Dróg Gminnych we Włoszakowicach dotyczącej składników majątkowych Gminy wchodzących w skład byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dominicach.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/325/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

Ad. 9. Zmiana uchwały Nr XXXVII/308/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice wyjaśniła, że zmiana uchwały Nr XXXVII/308/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego związana jest z jednoznacznym określeniem, że pomoc finansowa będzie udzielona z budżetu Gminy Włoszakowice na 2015 r. Pomoc finansowa dotyczy odpowiednio 11.000 zł na zapłatę przez Powiat odszkodowań za grunt zajęty na chodnik przy drodze powiatowej w Boszkowie i 6.900 zł na zapłatę odszkodowania za grunt zajęty pod parking w Zbarzewie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/326/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Boszkowa-Letnisko ul. Turystyczna.
Rada Gminy postanowiła odstąpić od sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Boszkowa-Letnisko ul. Turystyczna z uwagi na niewielki zakres zmiany oraz stosowanie obecnie innego sposobu zagospodarowania terenu w tym rejonie (decyzje o warunkach zabudowy).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/327/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna.
Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie-Letnisku ul. Turystyczna wynika z poprzedniej uchwały.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/328/2014
-------------------------------------------------


Ad. 12. Informacja Wojewody Wielkopolskiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
Informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oświadczeń majątkowych wójta Gminy Włoszakowice i przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Informację przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Ad. 13. Stanowisko w sprawie bezpośrednich połączeń kolejowych na trasie Leszno-Warszawa.
W związku z pismem Posła na Sejm RP Łukasza Borowiaka w sprawie utrzymania bezpośrednich połączeń Express InterCity z Leszna do Warszawy (załącznik nr 13 do protokołu) Rada Gminy podjęła jednogłośnie stanowisko, w którym sprzeciwiła się podejmowaniu decyzji wprowadzających utrudnienia dla mieszkańców naszego rejonu. Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.14. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosków:
wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach przygotował wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zaproponowano w wysokości obecnie obowiązującej. Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Zatwierdzono następujące ceny i stawki opłat:(tabela w załączniku)
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/329/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.


Jednocześnie Rada Gminy, wzorem lat ubiegłych, ustala się na czas obowiązywania taryf od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., zatwierdzonych ww. uchwałą dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚM”(zbiorowe odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych).
Wysokość dopłaty ustalono w wysokości 1,50 zł netto do 1,0 m3 odprowadzanych ścieków.
W tej sprawie podjęto:
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIX/330/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Ad. 15. Wolne głosy i wnioski.
Radni wniosków nie zgłosili. Przewodnicząca Rady Gminy innym osobom uczestniczącym w sesji głosu nie udzieliła.
Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zamknęła XXXIX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06