OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 84
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 84/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz paragrafu 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 138.223,34 złote, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 137.323,34 złote, co daje kwotę ogólną dotacji 3.707.700,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.588.626,26 złotych, w tym dochodów bieżących 27.583.488,26 złotych i dochodów majątkowych 1.005.138,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 138.223,34 złote oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 138.223,34 złote i ogółem wynoszą 25.741.832,26 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 138.823,34 złote i ogółem wynoszą 20.385.905,26 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 17.229,37 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.784.440,75 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 156.052,71 złotych i ogółem wynoszą 7.601.464,51 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.399.805,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 600,00 złotych i ogółem wynoszą 3.635.410,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 137.323,34 złote, co daje łączną kwotę tych wydatków w wysokości 3.707.700,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.421.689,26 złotych, w tym wydatków bieżących 25.741.832,26 złotych i wydatków majątkowych 3.679.857,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:

Dochody budżetu zwiększa się o dotacje Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na wypłatę zwrotu akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników w kwocie 119.423,34 złote, na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy 16.800,00 złotych, Urzędu Stanu Cywilnego 1.100,00 złotych oraz dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej 900,00 złotych.
Zwiększenie wydatków związane jest z dochodami uzyskanymi z dotacji oraz wprowadza się przesunięcia wnioskowane przez Urząd Gminy, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06