OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Numer uchwały: 2005/22/183
Numer sesji: 22
Rok: 2005


Uchwała Nr XXII183/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109, 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005 określone w § 1 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 407.060- złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 2.101.235,- złotych, w tym wydatki na obsługę długu publicznego zwiększyć o 4.040,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak w załączniku nr 3.

§ 3

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:


 1. po stronie dochodów 14.614.204,- złote,

 2. po stronie wydatków 16.167.499,- złotych.§ 4

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 7 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” o kwotę 1.730.751,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 2.740.751,- złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny dotyczący dalszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6

Zwiększa się przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo o 15.301,- złotych, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań Gminy wynikających z tytułu spłaty odsetek od pobranych pożyczek oraz do zaciągnięcia długu w kwotach ujętych w budżecie.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005. Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórZałącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/183 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2005 rokuPrzychody i rozchody budżetu gminy
na 2005 rok


Plan

I Przychody 1.553.295,-

9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1.553.295,-

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/183/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2005 roku


Wydatki inwestycyjne w roku 2005


Plan

I Modernizacja stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym
wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 950.000,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 950.000,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 950.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950.000,-

II Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 60.000,-
852 Pomoc społeczna 60.000,-
85203 Ośrodki wsparcia 60.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,-

III Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym 1.725.883,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.725.883,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.725.883,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.725.883,-

IV Zakup kserokopiarki dla posterunku policji 4.868,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 4.868,-
75403 Jednostki terenowe Policji 4.868,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.868,-
O G Ó Ł E M 2.740.751,-

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/183/2005  Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2005 roku


Wieloletni program inwestycyjny
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice

Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy .
Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.
Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.
Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2005.
Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 4.043.133,-złote.
Wydatki do poniesienia
w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych
w roku 2003 ogółem wynoszą 1.173.450,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych,
- w roku 2004 ogółem wynoszą 1.140.300,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę wraz z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 633.955,- złotych, przyznane ze SAPARD-u 506.345,- złotych
(Sapard II ),
- w roku 2005 ogółem wynoszą 1.725.883,- złote, w tym środki zabezpieczone przez Gminę, wraz z pożyczkami 1.725.883,- złote.Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXII/ 183/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 marca 2005 roku

Plan przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy we Włoszakowicach
na rok 2005


I Przychody 249.881,-

630 Turystyka 249.881,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 249.881,-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 73.500,-
0830 Wpływy z usług 141.000,-
0920 Pozostałe odsetki 100,-
0970 Wpływy z różnych dochodów 15.301,-
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 19.980,-


II Wydatki 247.801,-

630 Turystyka 247.801,-
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 247.801,-
3020 Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.800,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16.300,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.400,-
4220 Zakup środków żywności 5.000,-
4260 Zakup energii i wody 14.500,-
4270 Zakup usług remontowych 45.101,-
4300 Zakup usług pozostałych 18.500,-
4410 Podróże służbowe krajowe 3.400,-
4430 Różne opłaty i składki 1.600,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,-

III Podatek dochodowy od osób prawnych 400,-
IV Zysk (strata) 1.680,-
V Wpłata do budżetu z zysku gospodarstwa 840,-
VI Zwiększenie środków obrotowych 840,-
VII Stan środków obrotowych na koniec roku 0,-Uzasadnienie:

I Na wzrost dochodów ( załącznik Nr 1 ) składają się:


 1. Pozostałe środków z SAPARD-u na kanalizację 379.759,- zł,

 2. Środki z PAOW na remont szkoły w Bukówcu Górnym 23.209,- zł,

 3. Dotacja od Wojewody na dożywianie w szkołach 4.092,- zł.


II Na zwiększenie wydatków ( załącznik nr 2 ) składają się:

 1. Środki dla ZDG na remonty dróg i ulic 305.000,- zł

 2. Środki na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu 1.725.883,- zł,

 3. Środki na opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla

dalszej części Gminy 20.740,- zł,

 1. Środki na utrzymanie budynków gminnych 15.219,- zł,

 2. Środki na odsetki od pożyczek 4.040,- zł,

 3. Środki na dodatkowe wydatki w USC, sporcie, 4.700,- zł,

 4. Środki na dożywianie 4.092,- zł,

 5. Środki na prowadzenie placu zabaw we Włoszakowicach 4.000,- zł,

 6. Środki na prace remontowe w Przedszkolu w Bukówcu G. 2.260,- zł,

 7. Środki dla Gospodarstwa Pomocniczego 15.301,- zł.


III Przeniesienie między paragrafami wydatków ( załącznik nr 2 )

Środki na zakup kserokopiarki dla posterunku Policji w poprzedniej uchwale zakwalifikowano jako zakupy bieżące ( § 4210 ), a winno być jako zakupy inwestycyjne ( § 6060 ).

IV Wprowadzenie przychodu z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.062.039,- złotych
oraz z WFOŚiGW w kwocie 491.256,- złotych na pokrycie deficytu (załącznik nr 3)

Planowane z dochodów środki na spłatę pożyczki pobranej w roku ubiegłym
( rozchody ) można przeznaczyć na wydatki w związku z otrzymaną decyzją
o umorzeniu pozostałej do spłaty kwoty 140.880,- złotych.

V Wzrost wydatków inwestycyjnych ( załącznik Nr 4 )

1. Wprowadzenie wydatków na dalszą budowę
kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym 1.725.883,- zł,
2. Środki na zakup kserokopiarki 4.868,- zł.

VI Wprowadzenie do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-2004
dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie zadań roku 2005
( rozszerzenie zakresu ) - załącznik nr 5.

VII Zwiększenie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego
Boszkowo ( załącznik nr 6 )

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06