OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015 - 2023

Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015 - 2023

Numer dokumentu: 90
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 90/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice zarządza co następuje:§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015 - 2023 wraz z objaśnieniami podlega przedstawieniu Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Przyg. M. Rolka
Stanisław WaligóraU C H W A Ł A NR .........................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia .........................................
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2015 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2015 –2020 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/250/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014-2023.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Przyg. Maria Roka


Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy WłoszakowiceW przedstawianym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice uwzględnia się dyspozycje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowanym w Dzienniku Ustaw 2014 roku pod pozycją 1127 stosując obowiazujące wzory załączników.
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:
1) historyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 i 2012 oraz plan na 30 września 2014 w porównaniu z przewidywanym wykonanim na koniec roku 2014, gdzie uwzględniono plan budżetu po ostatniej zmianie wprowadzonej uchwałą Nr XXXIX/321/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 listopada 2014 roku,
2) założenia polityki finansowej państwa,
3) zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
4) wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy w odniesieniu szczególnie do danych roku 2014 i 2015,
5) uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych tak z tytułu zobowiązań jak i udzielenia poręczenia wekslowego.
Wyznacznikiem wymagalnego okresu opracowania WPF, tak jak w latach poprzednich była Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008 roku dotyczącej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, zgodnie z którą poręczenie wekslowe obejmuje okres do 2023 roku. Wykazane kwoty poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach wynikają właśnie z tej uchwały.
Zmieniono częściowo szacowane dane przyjęte w obowiązującej obecnie WPF na lata 2014 - 2023. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi;
1) aktualizacji danych z ostatniej zmiany WPF według planu za III kwartał 2014 roku,
2) danych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2014, które wykazano według aktualnego planu,
3) danych dotyczących roku 2015, które są zgodne z danymi przygotowanego projektu budżetu na tenże rok,
4) uaktualnienia planowanych dochodów w oparciu o realizację w roku 2013 i 2014 (zwiększenie), a w związku z tym wydatków.
W danych dotyczących prognozy spłaty długu wykazano:
1) aktualnie obowiązujące zadłużenie i wielkość rat w oparciu o umowy kredytowe ( ING Bank Śląski w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu i BS Włoszakowice ),
2) założenia do spłaty planowanych do pobrania kredytów w latach 2014 i 2015.
Na koniec 2014 roku zadłużenie w ING wynosić będzie 3.100.000,00 złotych, w BS Włoszakowice 2.325.000,00 złotych i w WFOŚiGW w Poznaniu 767.242,20 złotych, co łącznie daje 6.192.242,20 złotych ( pozycja 1 ). W kwotach określonych w WPF uwzględniono kredyt planowany na rok 2014 w kwocie 1.500.000,00 złotych oraz kredyt planowany na rok 2015 w kwocie 2.000.000,00 złotych ( pozycja 2 ).
Dotychczasowe wykonanie budżetu roku 2014 przebiega jak zawsze nie do końca zgodnie z planem, proporcjonalnie w odniesieniu do minionego okresu, co najprawdopodobniej będzie przyczyną wprowadzenia dalszych zmian w planie. Istotne zmiany budżetu roku 2014 mogą spowodować potrzebę wprowadzenia zmian jeszcze w tym roku również w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Według założeń obecnie obowiązującej WPF od roku 2013 nie planuje się zadań inwestycyjnych na miarę wykonanych w latach 2011 i 2012. Wpływ na to ma konieczność spłaty wyżej omówionego zadłużenia. Następne lata to dla Gminy okres przyhamowania, ograniczenia wydatków majątkowych i prowadzenia bardzo oszczędnościowej gospodarki finansowej po stronie wydatków bieżących, co znalazło swoje odzwierciedlenie w załączniku Nr 1. Nie wprowadzono również żadnego nowego przedsięwzięcia, planując zakończyć te wprowadzone w roku 2014, których kwota realizacji wynosi łącznie 284.700,00 złotych, z czego 137.700,00 złotych na zakończenie budowy remizy strażackiej w Boszkowie oraz 147.000,00 złotych na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie.
Omówione powyżej okoliczności wywarły wpływ na przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2015 - 2023, przy czym należy się spodziewać, że jakiekolwiek nawet nieznaczne odchylenia od założonych i przyjętych kwot mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian do przedkładanego projektu WPF. Również wszystkie wskazane powyżej okoliczności przemawiają za uchyleniem aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej i zastąpienie jej przedkładanym projektem.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06