OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie projektu budżetu na 2015 r.

Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie projektu budżetu na 2015 r.

Numer dokumentu: 91
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 91/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały „w sprawie budżetu na 2015 rok” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzania,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2014 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotowała Wójt Gminy
Maria Rolka
mgr Stanisław Waligóra

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2014
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR .......................................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ..........................................................

w sprawie: budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roklu, poz.594 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.705.300,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.363.900,00 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 341.400,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.853.675,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 2.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 29.315.300,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 26.007.650,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.886.407,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.618. 849,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.267.558,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.418.300,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.333.152,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 2.500,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 3.307.650,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 złotych.


2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.853.675,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
3) wydatki zwiazane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 2.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 610.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.060.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.450.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.438.300,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 32.900,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.000,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.450.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 złotych,
2) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.450.000,00 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.000.000,00 złotych,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 78.644,00 złote,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 złotych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Przyg. M. RolkaZałącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2014
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2014 rokuObjaśnienia do projektu budżetu na 2015 rok


I Dochody

Dochody budżetu planuje w wysokości 28.705.300,00 złotych. Składają się na nie subwencja, dotacje, udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.
Subwencja to kwota ogółem 10.961.483,00 złote i składa się ona z części oświatowej w wysokości 10.029.843,00 złote oraz części wyrównawczej w kwocie 931.640,00 złotych składającej się w roku bieżącym tylko z kwoty uzupełniającej.
Gmina jak co roku otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2015 ma to być odpowiednio kwota 2.852.163,00 złotych oraz 446.996,00 złotych. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i meldunków w kwocie 66.847 złotych, wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.432.125,00 złotych, prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 345.600,00 złotych i opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.591,00 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 1.391,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4.973,00 złote, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 10.146,00 złotych, prowadzenia GOPS-u w kwocie 7.850,00 złotych oraz przyjęto dotację na prowadzenie przedszkoli jako iloraz ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i proponowanej kwoty jednostkowej, co daje 85.291,00 złotych na oddziały prowadzony w szkołach i 337.345,00 złotych na pozostałe oddziały przedszkolne. Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców jako dotację na zadanie zlecone zadeklarowano 1.512,00 złotych. Dotacje innego typu to dotacja z Gminy Święciechowa przekazana na realizację zadania wspólnego, jakim jest uczęszczanie dzieci z jej terenu do oddziału przedszkolnego w Krzycku Wielkim przyjęta w wysokości 55.200,00 złotych oraz dotacja otrzyma poprzez Miasto Leszno w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.500,00 złotych.
Prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 4.512.590,00 złotych, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 1.200.000,00 złotych. Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 444.400,00 złotych. Podatki pobierane bezpośrednio w urzędzie gminy ( rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę ) planuje się zrealizować w kwocie 5.584.436,00 złotych. Opłaty podatkowe ( targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna, inne lokalne, pozostałe i różne ) realizowane w urzędzie szacuje się w wysokości 186.950,00 złotych. Szczególną opłatę stanowi opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 180.000 złotych. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.600 złotych. Dochody z majątku wraz z odsetkami od ich nieterminowych wpłat szacuje się na 890.650,00 złotych, w tym zrealizowane przez ZDG 181.500,00 złotych. Pozostałe uzyskane przez ZDG poza opłatami to 3.500,00 złotych, wypracowane przez Przedszkole 86.940,00 złotych, przez szkoły z odsetek bankowych 2.450,00 złotych, z zakresu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25.250,00 złotych oraz z odsetek, udziału w opłatach pobieranych na rzecz wojewody i usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy 35.680,00 złotych i środki wypracowane przez GOSiR z prowadzonych usług turystycznych 180.000,00 złotych. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z związaną z tym zakresem opłatą produktową przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu winny wynieść 55.000 złotych. Inne środki to wpływy z pozostałych usług i różych dochodów oraz darowizny w łącznej kwocie 131.500,00 złotych, należności uzyskane z tytułu odsetek bankowych środków budżetu 7.500,00 złotych. Z opłaty za odbiór odpadów pobieranaej od mieszkańców 820.000 złotych oraz ze zwrotów z rozliczeń dotacji ( biblioteka, przeszkole, Gmina Święciechowa ) 36.000,00 złotych.
Ponadto powyższe dochody należałoby jeszcze podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. dochody bieżące stanowiące 28.363.900,00 złotych i dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku w wysokości 341.400,00 złotych. Gmina na chwilę obecną nie posiada żadnych zapewnień na dofinansowanie planowanych inwestycji, na które byłaby możliwość uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Wobec powyższego, większość dochodów budżetu na rok 2015 stanowią dochody bieżące.
Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.
Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 32.900 złotych, z czego 7.500 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 25.400 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II Wydatki

Wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 29.315.300,00 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 26.007.650,00 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 3.307.650,00 złotych. Podobnie jak w roku ubiegłym, pierwsze stanowią 89, drugie zaś 11 procent całości.
Wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe ( Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ) wynoszą 20.886.407,00 złotych, z czego 56 % przeznaczone jest na oświatowę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 13.618.849,00 złotych, ( z czego 9.150.313,00 złotych ponoszone jest w oświacie ) oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej ( wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności ) w kwocie 7.267.558,00 złotych, czego spraw oświatowych dotyczy 3.362.092,00 złote. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one 3.333.152,00 złote, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 2.497.291,00 złotych. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 1.418.300,00 złotych, z czego 90.000,00 złotych planowane jest dla Gminy Przemęt, 6.000,00 dla Gminy Święciechowa, 5.000,00 złotych dla Gminy Bojanowo, 5.000,00 złotych dla Miasta Wschowa i 53.000 złotych dla Miasta Leszno jako dofinansowanie na dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez w/w jednostki samorządu terytorialnego. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej z zakresu działalności bieżącej przeznacza się 212.500,00 złotych oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.016.800,00 złotych i dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania przez nią wykonywane 30.000,00 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego ( odsetki od wcześniej pobranych oraz planowanych do zaciągniecia kredytów i pożyczek ) w kwocie 340.000,00 złotych oraz środki na ewentualną spłatę poręczenia MZO Leszno w kwocie 27.291 złotych.
Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.853.675,00 złotych, na których wykonanie otrzymano w tejże kwocie dotację od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55.200,00 złotych, na których wykonanie dokłada się Gmina Święciechowa oraz wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.500,00 złotych, w związku z przystąpieniem Gminy do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej realizowanej przez Miasto Leszno.
Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 3.307.650,00 złotych. W formie dotacji realizowana ma być kwota 100.000,00 złotych planowana jako dopłaty do zakupionych i instalowanych przez mieszkańców Gminy urządzeń służących ochronie środowiska, tj. piecy na ekogroszek oraz kwota 50.000 złotych dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na uregulowanie stanów własności gruntów pod drogami do niego należącymi ( wykupy i przejęcia gruntów, uregulowanie ich stanu prawnego ). Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 47.500,00 złotych na zakupy w Zarządzie Dróg Gminnych ( wiaty przystankowe, nożyce do żywopłotu, kosa spalinowa, sprzęt komputerowy), 469.100,00 złotych na wykupy gruntów pod planowane do poszerzenia drogi, 200.000,00 złotych na wykupy nieruchomości i 44.000,00 złotych na zakupy dla straży pożarnych (motopompa i samochód ). Pozostała kwota, tzn. 2.349.550,00 złotych dotyczy wydatków inwestycyjnych w jednostkach budżetowych. Część zadań, a szczególnie te z zakresu infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej w kwocie 707.000,00 złotych realizowana będzie przy współudziale merytorycznym i nadzorczym Gminnego Zakładu Komunalnego przy obsłudze finansowej prowadzonej przez urząd gminy, a są to: wykonanie projektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie, budowa sieci wodociągowej w Boguszynie, budowa połączenia sieci kanalizacji ściekowej Grotniki-Dłużyna i Bukówiec Górny-Sądzia oraz budowa kanalizacji cieśnieniowej. Na podobnej zasadzie, a więc poprzez obsługę finansową urzędu ale pod nadzorem merytorycznym spółki wodnej realizowana będzie dalsza zabudowa rowu w Bukówcu Górnym za 50.000,00 złotych. Samodzielnie poprzez urząd kontynuowana będzie budowa remizy w Boszkowie za 137.700,00 złotych oraz wykonanie ogrodzenia parkingu w Boszkowie za 30.000,00 złotych, ogrodzenie remizy we Włoszakowicach za 15.000,00 złotych, wymiana bramy w remizie w Krzycku Wielkim za 15.000,00 zlotych i budowa zaplecza socjalno-sanitarnego wraz z ogrodzeniem na boisku w Dłużynie za 40.000,00 złotych. Poprzez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane będą zadania związane z drogami (projekty, przebudowa i modernizacja ) za 997.350,00 złotych, z czego zadania na drogach powiatowych za 110.000,00 złotych, prace modernizacyjne w parku za 55.850 złotych i rozbudowa oświetlenia ulicznego za 29.000,00 złotych. Ponadto na prace związane z rozbudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych przeznacza się 250.000,00 złotych, na urządzenie dodatkowej klasy w szkole w Bukówcu Górnym 60.000,00 złotych, na wykonanie projektu przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim 20.000,00 złotych oraz projektu budowy przedszkola we Włoszakowicach 50.000,00 złotych i montaż pieca CO w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach 25.000,00 złotych.
Przedstawiony projekt wydatków budżetu, porównywalny jest do budżetu realizowanego w roku 2014. Od dwóch lat zakres wykonywanych inwestycji zmalał w związku z koniecznością spłaty pobranych kredytów i pożyczki. Realizuje się jednak mniejsze niezbędne zadania przy wykorzystaniu środków własnych, aby się nie cofać lecz choć wolniej iść do przodu, zachowując przy tym wszelkie procedury ostrożnościowe wynikające z przepisów.
W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane wydatki oraz niezbędne rozchody ( spłata rat kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych ) w budżecie planowanym na rok 2015 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Jest to kredyt w kwocie 2.000.000 złotych pobrany z Banku wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spłata pożyczki udzielonej w roku bieżącym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 60.000,00 złotych. Na dzień dzisiejszy Gmina posiada zadłużenie w ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w wysokości 3.225.000,00 złotych, w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 2.415.000 złotych oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 892.242,20 złotych. W roku bieżącym zakłada się jeszcze spłatę 125.000 złotych do ING Poznań, 90.000 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach oraz 125.000,00 złotych do WFOŚiGW w Poznaniu. Jeśli do końca roku zaistnieje potrzeba pobrania zakładanego w kwocie 1.500.000 złotych kredytu zwiększy się zadłużenie na koniec roku 2014, nie zwiększą się jednak rozchody, ponieważ spłata tego kredytu zakładana jest od roku 2015.

IV Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranego w latach ubiegłych kredytu z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 300.000 złotych, kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 350.000 złotych oraz pobranej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 500.000 złotych, zgodnie z zawartymi umowami i zakładane 300.000,00 złotych od ewentualnie pobranego kredytu do końca bieżącego roku.


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 91/2014
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2014 roku


Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2014 roku

W okresie trzech kwartałów 2014 roku planowane w kwocie 28.440.270,92 złotych dochody zrealizowano w wysokości 22.002.867,21 złotych, co stanowi 77 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 638.351,43 złote na 1.005.138,00 złotych planowane co wynosi 64 %. Głównym wpływem z dochodów majątkowych jest dofinansowanie do zrealizowanego w roku ubiegłym zadania „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice” w kwocie 182.438,00 złotych uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizowane aktualnie zadanie "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach w kwocie 180.000,00 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21.364.515,78 złotych na 27.435.132,92 złote planowane, a więc w 78 %. Wzkaźnik realizacji dochodów bieżących oraz dochodów ogółem jest porównywalny do odpowiednich wskażników z roku ubiegłego, natomiast wskażnik realizacji dochodów majątkowych jest nieznacznie niższy. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.
W tym samym okresie planowane w kwocie 29.273.333,92 złote wydatki zostały wykonane w kwocie 19.272.159,90 złotych, co stanowi 66 %.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.629.534,59 złote na planowane 3.679.857,00 złotych, czyli w 44 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, a więc przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Włoszakowic, Jezierzych Kościelnych, Bukówca Górnego i Dłużyny, wykonano planowane prace na drogach powiatowych, w zakładanym zakresie pobudowano remizę w Boszkowie, zakupiono pompy szlamowe dla straży, samochód strażacki dla OSP Bukówiec Górny, przekazano dotację na zakup samochodu strażackego dla OSP Włoszakowice, wymieniono dach na budynku szkolnym w Bukówcu Górnym, przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie realizowanych inwestycji, zbudowano przepompownię na zapleczu Urzędu Gminy, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne na Pudełkowie w Boszkowie, wykonano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Wielkim i Sądzi, zdrenowano boisko sportowe w Boguszynie oraz zamontowano neon świetlny z nazwą i rolety na sali sportowej we Włoszakowicach. W trakcie realizacji są prace związane z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy, prace związane z projektowaniem, budową i modernizacją dróg gminnych realizowane przez ZDG, zakupy realizowane przez ZDG, prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie, dokonano wypłat dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych mieszkańcom ponoszącym nakłady na zadania z zakresu ochrony środowiska ( zakup i montaż pieca na ekogroszek). Część płatności na te zadania już poniesiono, część zostanie poniesiona w czwartym kwartale. Pozostałe wydatki będą realizowane w terminie późniejszym. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym ponoszone są w urzędzie w kwocie 1.968.857,00 złotych, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 40.000,00 złotych, w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym 55.000,00 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 14.000,00 złotych oraz Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach 1.509.083,00 złote.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.642.625,31 złotych na 25.593.476,92 złotych planowane, czyli w 69 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez Zespoły Szkół i wyniosła 6.774.618,24 złotych, z czego w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym zrealizowano 1.071.813,55 złotych, w Zespole Szkół w Dłużynie 824.922,86 złote, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 930.349,92 złotych, w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim 1.031.619,73 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 2.915.912,18 złotych. Przedszkole wydatkowało 1.016.902,75 złotych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 78.535,65 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2.312.749,64 złotych, w tym na świadczenia społeczne 1.890.098,04 złotych, Środowiskowy Dom Samopomocy 391.888,54 złotych, Zarząd Dróg Gminnych 1.944.632,31 złotych i urząd gminy 5.123.298,18 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą przedszkoli i instytucji kultury 927.091,39 złotych i obsługę długu 189.323,91 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwot różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść w stosunku do całego budżetu.
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 91/2014
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2014 roku


Informacja o sytuacji finansowej Gminy
na koniec III kwartału 2014 roku


Dochody na 30 września 2014 roku, jak już wspomniano, zostały zrealizowane w kwocie 22.002.867,21 złotych, co stanowi 77 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 19.272.159,90 złotych, czyli wykonano je w stosunku do planu w 66 %. Wynikiem jest nadwyżka w kwocie 2.730.707,31 złotych, którą wykorzystano na spłatę pobranych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w kwocie 1.010.000,00 złotych oraz udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury na prace remontowe na sali w Bukówcu Górnym prowadzone przy współfinansowaniu unijnym w kwocie 60.000,00 złotych. Ponadto budżet zasilają wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 583.383,38 złotych oraz pożyczka spłacona przez GOK w kwocie 159.680,00 złotych. W roku bieżącym Gmina dotychczas nie korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym. Do spłaty w czwartym kwartale pozostaje czwarta rata do ING w kwocie 125.000 złotych, czwarta rata do BS w kwocie 90.000,00 złotych oraz czwarta rata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 125.000,00 złotych. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Zobowiązanie wymagalne wykazane na koniec III kwartału w wysokości 1.960,00 złotych powstało w Urzędzie i dotyczy zapłaty należności za fakturę za zakup umundurowania dla OSP. W roku bieżącym Gmina ma zaplanowaną rezerwę na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 27.291 złotych. Poręczenie to dotyczy spłaty zobowiązań MZO w Lesznie w związku z pobranym przez niego kredytem na budowę zakładu przerobu śmieci w Trzebani i stanowi kolejną ratę z łącznej kwoty 388.802 złote, która aktualnie zmalała do 334.219,65 złotych i będzie wymagalne w ratach w poszczególnych latach do roku 2023. W roku bieżącym realizowane inwestycje wykonywane są w większości bez udziału środków zewnętrznych. Tylko na "Rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach" otrzymano dofinansowanie Wojewody w kwocie 180.000,00 złotych oraz deklarację dofinansowania w tej samej kwocie przez Firmę KENKEL z Krzycka Wielkiego. W ciagu roku wprowadzono dwa przedsięwzięcia, które realizowane będą jeszcze w roku przyszłym. Są to "Budowa remizy w Boszkowie", której zakres planowany na rok bieżący został już wykonany i rozliczony i "Budowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie" która jest w trakcie realizacji. W roku bieżącym otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pod nazwą "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice", które zostało wykonane w roku ubiegłym. Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że również z zakresu wydatków bieżących gospodarka finansowa jest prowadzona bardzo oszczędnie, co być może uchroni Gminę przed dalszym zadłużaniem się planowanym w roku bieżącym w kwocie 1.500.000,00 złotych. W tej sytuacji zadłużenie na koniec roku bieżącego wyniosłoby 6.192.242,20 złotych, a nie jak zakłada się aktualnie w WPF 7.692.242,20 złotych. Porównując łączną wielkość realizowanych zadań majątkowych, po spadku w roku 2013 w roku bieżącym już wzrosła. Z zakresu kanalizacji ściekowej wykonano dużo prac projektowych, które zostaną wykorzystane w latach późniejszych przy składaniu planowanych wniosków o dofinansowanie ralizacji prac budowlanych, nastawiając się w najbliższych latach na spłatę zadłużeń aby przy obecnych realiach dochodowych przestrzegając obowiązujące przepisy, móc zachować wskaźniki zadłużenia

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06