OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 94
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 94/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz paragrafu 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 140.500,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 140.500,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.567.200,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.582.343,26 złote, w tym dochodów bieżących 27.576.455,26 złotych i dochodów majątkowych 1.005.888,00 złotych.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 140.500,00 złotych oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się wydatki bieżące o 140.500,00 złotych i ogółem wynoszą 25.772.149,26 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 7.825,00 złotych i ogółem wynoszą 20.517.447,26 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 49.117,26 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.835.308,49 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 41.292,26 złotych i ogółem wynoszą 7.682.138,77 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.426.955,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 132.675,00 złotych i ogółem wynoszą 3.507.035,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 140.500,00 złotych, co daje łączną kwotę tych wydatków w wysokości 3.567.200,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.415.406,26 złotych, w tym wydatków bieżących 25.772.149,26 złotych i wydatków majątkowych 3.643.257,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.


Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

Dochody budżetu zmniejsza się w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 140.000,00 złotych i opłacenie składek ubezpieczeniowych podopiecznych GOPS-u o 500,00 złotych.
Zmniejszenie wydatków powiązane jest ze zmniejszeniem dochodów uzyskanych z dotacji oraz wprowadza się przesunięcia wnioskowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych i Zespół Szkół w Krzycku Wielkim.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06