OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie regulaminu określajacego na rok 2005 wysokości dodatków, nagród i wynagrodzenia za godziny zastępstw dla nauczycieli

w sprawie regulaminu określajacego na rok 2005 wysokości dodatków, nagród i wynagrodzenia za godziny zastępstw dla nauczycieli

Numer uchwały: 2005/21/163
Numer sesji: 21
Rok: 2005

  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2005 r. orzekające nieważność uchwały w części obejmujacej treść:

-  § 1 pkt 9,

-  § 4 ust. 8,

- § 5 ust. 9,

 - § 7

- oraz część § 2 ust. 7 w brzmieniu" " i wchodzi do podstawy wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych".


 

Uchwała Nr XXI/163/2005

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 23 lutego 2005 r.w sprawie: regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 179 poz. 1845) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawnionych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U.z 2004 r. Nr.74, poz. 667) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice, Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1


Ustala się Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3


Tracą moc:

   1. uchwała Nr XVI/156/2000 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2.10.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości i warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

   2. uchwała Nr XXIX/307/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 października 2002 w sprawie zmiany regulaminu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/156/2000 z dnia 2.10.2000 r. Rady Gminy Włoszakowice, określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/163/2005

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 23 lutego 2005 r.

R e g u l a m i nokreślający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
Rozdział I

Postanowienia wstępne


§ 1


Ilekroć w dalszym przepisach jest mowa bez bliższego określenia

 1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę dla której organem prowadzącym jest gmina,

 2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w ust. 1,

 3. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w przedszkolu, szkole / placówce,

 4. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

 5. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

 6. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

 7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

 8. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami),

 9. UNIEWAŻNIONY rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz.455 z późniejszymi zmianami).


Rozdział II

Dodatek


Dodatek motywacyjny


§ 2


 1. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określa się na poziomie 3 % środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli

 2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiedni

1) dyrektorowi - przez wójta,

2) nauczycielowi - przez dyrektora.

 1. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej rok i spełnia 6 z następujących wymagań :

 1. 1) w zakresie zadań dydaktyczno – wychowawczych:

 1. osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wynikami wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,

 2. uczniowie przez niego przygotowani uczestniczą w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych,

 3. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,

 4. przygotowuje lub współorganizuje uroczystości edukacyjne o zasięgu szkolnym lub środowiskowym,

 5. organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania,

 1. w zakresie zadań opiekuńczo - wychowawczych :

 1. aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących pomocy ze względu na ich trudną sytuację życiową ,

 2. bardzo dobrze współpracuje z rodzicami w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych,

 3. współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 1. w zakresie zadań statutowych innych niż wymienione w pkt 1 i 2:

 1. czynnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych i innych,

 2. przeprowadza lekcje koleżeńskie,

 3. dba o doposażenie pracowni przedmiotowej,

 4. promuje szkołę na zewnątrz,

4) posiada co najmniej dobrą ocenę lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

 1. Dodatek motywacyjny może otrzymać dyrektor, który spełnia co najmniej 4 z wymagań określonych w ust 3 oraz nienagannie wypełnia obowiązki dyrektora szkoły określone w art. 39 ust. 1- 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zmianami ) i art. 7 Karty Nauczyciela.

5. Dodatek motywacyjny, nie może być wyższy dla:

 1. nauczyciela niż 10%,

 2. dyrektora niż 15%,

 3. wicedyrektora niż 12 %,

- pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krócej jednak niż na sześć miesięcy i nie dłużej niż na rok kalendarzowy i wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 1. Dodatek motywacyjny przysługuje w pełnej wysokości w trakcie całego okresu na jaki został przyznany  (CZĘŚĆ UNIEWAŻNIONAi wchodzi do podstawy wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.)

 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor a dla dyrektora wójt.
Dodatek funkcyjny


§ 4


1.Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi któremu przydzielono stanowisko kierownicze:

 1. dyrektorowi w szkole, zespole szkół,

 2. wicedyrektorowi w szkole, zespole szkół,

 3. dyrektorowi przedszkola,

 4. nauczycielowi któremu powierzono wychowawstwo klasy,

 5. nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 uzależniona jest od liczby oddziałów i wynosi odpowiednio dla:

 1. dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola do 6 oddziałów do 400 zł,

 2. dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola od 7 do 12 oddziałów do 750 zł,

 3. dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola powyżej 12 oddziałów do 900 zł,

 4. wicedyrektora zespołu szkół do 450 zł.

 1. Wysokość dodatków dla nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oraz zajęcia w zależności od sprawowanej funkcji i wynosi odpowiednio dla:

 1. wychowawcy klasy, grupy - 40 zł,

 2. doradcy metodycznego - 40 zł,

 3. nauczyciela konsultanta - 40 zł,

 4. opiekuna stażu - 40 zł.

 1. Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 2 i 3 przysługuje również nauczycielowi, któremu w zastępstwie powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy też wychowawstwo klasy w szkole lub w przedszkolu.

 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2 uwzględniając wielkości szkoły, przedszkola, liczbę uczniów, dzieci i pracowników, złożoności zadań wynikających z warunków lokalnych i środowiskowych oraz społecznych w jakich szkoła, przedszkole funkcjonuje ustala:

 1. dla dyrektora wójt,

 2. dla wicedyrektora dyrektor,

 3. dla nauczyciela dyrektor.

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji doradcy metodycznego nauczyciela konsultanta, opiekuna stażu, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa, funkcji nauczyciela konsultanta, doradcy metodycznego, opiekuna stażu z innych powodów, a jeśli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

 3. UNIEWAŻNIONY Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.

 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw§ 5


 1. Za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przyznanych zgodnie z art. 35 ust. 1- 2a Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego wynagrodzenia tego nauczyciela.

 2. Wysokość stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, określoną w rozporządzeniu łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla danego stanowiska zgodnie z art. 42 ust. 3 i 7 Karty Nauczyciela oraz liczby 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny, liczy się za pełną godzinę.

 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu:

 1. przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

 2. rozpoczynaniem lub kończeniem zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyłączeniem płatnego zwolnienia z pracy i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielowi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r, w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 1 poz. 5).

 1. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności :

 1. zawieszenia zajęć szkolnych z powodu epidemii, mrozów lub klęsk żywiołowych,

 2. wyjazdów uczniów na wycieczki lub inne imprezy,

 3. choroby dziecka uczęszczającego na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze lub uczonego w systemie nauczania indywidualnego, jeśli choroba nie trwa dłużej niż tydzień,

  - traktuje się jako godziny faktycznie przepracowane.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za usprawiedliwioną nieobecność w pracy z uwzględnieniem przypadków :

 1. opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (2 dni w roku),

 2. urlopu okolicznościowego określonego kodeksem pracy.

 1. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia lub też nie odbywają się z przyczyny określonej w ust. 4 pkt. 3 – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z art.42 ust. 3 - 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 wymiaru za każdy dzień, w którym nauczyciel nie odbywał zajęć z przyczyn określonych w niniejszym punkcie, Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie, nie może być wyższa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w projekcie organizacyjnym nauczycielowi.

 2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się za godziny faktycznie przepracowane.

 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

 4. UNIEWAŻNIONY Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 7 wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.


Nagrody ze specjalnego funduszu nagród§ 6


 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 1. Wysokość środków finansowych funduszu, o których mowa w pkt. 1 tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

 1. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu, o którym mowa w pkt.1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Włoszakowice.Rozdział III


Pozostałe ustalenia§ 7 UNIEWAŻNIONY


 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone na podstawie art. 30 ust.5 pkt 4 Karty Nauczyciela.

 2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.Rozdział IV


Postanowienia końcowe§ 8


 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w szkole, przedszkolu, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

 2. Za miesiące wakacyjne wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.737 ze zmianami).

 3. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie:

 1. stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w pkt. 3 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30 dni,

 2. wysokość utraconego wynagrodzenia za okres, o którym mowa w pkt. 3 oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w pkt 1.

 1. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustalenia stosunku pracy z tym, że wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.§ 9


Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.§ 10


Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.§ 11


Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06