OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie: zmiany budżetu

Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie: zmiany budżetu

Numer uchwały: 9
Numer sesji: I
Rok: 2014

UCHWAŁA NR I/9/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć wydatków budżetu na rok 2014 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 21.000,00 złotych i ogółem wynoszą 25.793.149,26 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 13.200,00 złotych i ogółem wynoszą 20.530.647,26 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 13.200,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.822.108,49 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 26.400,00 złotych i ogółem wynoszą 7.708.538,77 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 2.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.428.955,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 5.800,00 złotych i ogółem wynoszą 3.512.835,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 21.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i ogółem wynoszą 3.622.257,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w formie dotacji 577.500,00 złotych.
3. Przeniesienia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota ogółem nie zmieniła się i wynosi 3.567.200,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 29.415.406,26 złotych, w tym wydatków bieżących 25.793.149,26 złotych i wydatków majątkowych 3.622.257,00 złotych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena PrzezbórUzasadnienie:

1. Wydatki budżetu zostały uaktualnione poprzez:
1) zwiększenie środków dla:
a) Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych o 65.000,00 złotych w związku z ograniczeniem wprowadzonym z początkiem roku,
b) urzędu gminy o 53.800,00 złotych z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków GZK Sp. z o.o. ( zebrano więcej m3 niż zakładano ) oraz zwiększenie odpłatności na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola do Wschowy ( zwiększyła się ilość dzieci ).
2) zmniejszenie środków dla:
a) GOPS o 67.800,00 złotych w związku z zawyżeniem planu,
b) ZDG o 51.000,00 złotych w związku z oszczędnościami.
3) przeniesienia pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami w ramach przyznanych środków na wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, między innymi w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06